งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 มิถุนายน 2557

2 การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ 1 ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน แบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 5 ระดับ คือ - ส่วนกลาง : ดูรายงาน - เขต : ดูรายงาน - จังหวัด : ดูรายงาน - เกษตรจังหวัดหรือผู้ที่เกษตรจังหวัดมอบหมาย : แก้ไขข้อมูลหลังออกใบรับรอง - อำเภอ : บันทึก / แก้ไขข้อมูล ก่อนออกใบรับรอง

3 การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ ศสท. ได้แจกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ให้ หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ ในการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 25 มิ.ย โดยแจกให้จังหวัดละ 2 ชื่อ และ อำเภอละ 2 ชื่อ ชื่อผู้ใช้งานของเขตและเกษตรจังหวัด จะมีหนังสือนำส่งต่อไป จังหวัด/อำเภอสามารถสร้างชื่อผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้ โดย เขตจะเป็นผู้สร้างชื่อผู้ใช้งานเพิ่มให้จังหวัด จังหวัดจะเป็นผู้สร้างชื่อผู้ใช้งานเพิ่มให้อำเภอ

4 การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม
การลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร หากเป็นการใช้งานในครั้งแรกระบบจะแสดงหน้าจอให้ลงทะเบียนการใช้งาน

5 การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม
สรุปการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 โดยจะแสดงเมนูของทะเบียนเกษตรกร สมุดทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนข้าว ขึ้นทะเบียนยาง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม จะไม่แสดงเมนูการขึ้นทะเบียนข้าว โดยจะปิดการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมในวันที่ 1 ส.ค. 57 ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่อำเภอที่ต้องใช้งานโปรแกรมแจ้งขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากสำนักงานเกษตรจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว การเข้าใช้งานระบบ ทพศ. เดิม ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม

6 การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม
การเข้าระบบ เข้าใช้งานระบบที่เว็บไซต์ โดยโครงการขึ้นทะเบียนข้าวจะอยู่ในเมนู รับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58

7 การบันทึกข้อมูล คลิ้กเมนูรับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 > ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งข้อมูล/ขึ้นทะเบียน แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรแล้วคลิ้กแจ้งขึ้นทะเบียนข้าว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลแล้วแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกันไป ตามสถานะของเกษตรกรรายเดิม/รายใหม่

8 เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (1)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (1) ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิมระบบจะแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2556/57 เพื่อให้ยืนยันข้อมูล คลิ้กเลือก ยืนยันข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูล การปลูกในปี 2557/58 ในแปลงเดิม

9 เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (2)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (2) ระบบจะแสดงข้อความ อ้างอิงแปลงที่ – ปีการเพาะปลูก 2556/57 ให้บันทึกข้อมูลการเพาะปลูกของปี 2557/58 ได้แก่ ชนิด , พันธุ์ , เนื้อที่เพาะปลูก , วันที่เพาะปลูก , วันที่เก็บเกี่ยว และคลิ้กบันทึกข้อมูล

10 เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (3)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (3) ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึก เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

11 เกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ (1)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ (1) ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ ให้กรอกข้อมูลที่ตั้งแปลงและข้อมูล การเพาะปลูกของแปลงใหม่ แล้วคลิ้ก บันทึกข้อมูล

12 เกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ (2)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ (2) ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกแปลงใหม่ เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

13 เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (1)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (1) ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ ให้กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

14 เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (2)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (2) กรอกข้อมูลที่ตั้งแปลงและข้อมูลการเพาะปลูกแล้วคลิ้ก บันทึกข้อมูล

15 เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (3)
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (3) ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกแปลงใหม่ เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

16 การพิมพ์แบบยืนยันข้อมูล
คลิ้กเมนูรับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 > แบบยืนยันข้อมูลการขึ้นทะเบียน

17 ตัวอย่างแบบยืนยันข้อมูล

18 การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่
คลิ้กเมนูรับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 > จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่

19 การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่
กรอกข้อมูลวันที่ , ที่ตั้งแปลง , ประเภทการตรวจสอบแปลง - หากเป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม เลือกประเภทการตรวจสอบแปลงเป็น แปลงเดิมจากปี 2556/ หากเป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงใหม่ หรือ รายใหม่แปลงใหม่ เลือกประเภทการตรวจสอบแปลงเป็น แปลงใหม่ แล้วคลิ้กปุ่ม แสดง ระบบจะแสดงข้อมูลให้คลิ้ก บันทึก เพื่อบันทึกชุดข้อมูลติดประกาศ/ตรวจสอบแปลง

20 การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่
คลิ้กเมนูบันทึกการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ระบบจะแสดงรายการ ให้คลิ้กสัญลักษณ์ เพื่อพิมพ์ชุดติดประกาศ

21 การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่
ตัวอย่างแบบติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่จริง

22 การบันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่
คลิ้กเมนูบันทึกการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ คลิ้กสัญลักษณ์ เพื่อบันทึกผลการติดประกาศ

23 การบันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่
เมื่อคลิ้กสัญลักษณ์ จะแสดงชื่อเกษตรกรเพื่อให้บันทึกผล ผ่าน ไม่ผ่าน ยกเลิก แล้วคลิ้กบันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบ บันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบ

24 การออกใบรับรอง คลิ้กเมนูรับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 > ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรอง แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรแล้วคลิ้กออกใบรับรอง

25 การออกใบรับรอง ระบบจะแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของเกษตรกรรายนั้นๆ ให้คลิ้ก checkbox เพื่อยืนยันก่อนออกหนังสือรับรอง แล้วจึงจะคลิ้กออกหนังสือรับรองได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถคลิ้กปุ่มแสดงตัวอย่างหนังสือรับรองเพื่อตรวจสอบก่อนออกหนังสือรับรองได้

26 ตัวอย่างใบรับรอง ใบรับรองมีข้อมูลของเกษตรกรทุกแปลง
ใบรับรองออกได้ 1 ใบเท่านั้น

27 การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง
คลิ้กเมนูรับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 > จัดชุดติดตามการปลูกในพื้นที่

28 การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง
กรอกวันที่ / ที่ตั้งแปลง ระบบจะแสดงข้อมูลเกษตรกรในหมู่นั้น ให้คลิ้กแสดงแล้วบันทึกการตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดชุดและเลือกรายชื่อไปสุ่มตรวจ ร้อยละ 50

29 การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง
คลิ้กเมนูรับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 > รายงานการจัดชุดการติดตามการปลูกในพื้นที่

30 การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง
เลือกพิมพ์ข้อมูลชุดที่จะออกไปติดตาม เพื่อสุ่มตรวจร้อยละ 50

31 การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง
ตัวอย่างรายงานการจัดชุดตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง

32 ตอบปัญหา และแนวทางแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google