งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมประเมินตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมประเมินตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมประเมินตนเอง

2 เข้าเว็บไซต์กองสุขศึกษา http://www.hed.go.th
คลิกแบนเนอร์ มาตรฐานงานสุขศึกษา

3

4 เลือกประเมินตนเอง ตามระดับสถานบริการ

5 หน่วยบริการ บันทึกข้อมูล
1.) รหัสหน่วยบริการสุขภาพ 5 หลัก ) Password (ใช้รหัสหน่วยบริการสุขภาพ 5 หลัก) ) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการประเมิน ) กดปุ่ม ขอประเมินตนเอง

6 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสถานบริการ ก่อนทำแบบประเมิน

7 โปรดอ่าน * เงื่อนไขการประเมินตนเอง (ตัวสีแดง)ให้เข้าใจ

8 เข้าสู่กระบวนการประเมินฯ ตามองค์ประกอบที่ 1-10
คลิกเลือกบันทึกให้ ครบทุกเกณฑ์ ใส่หลักฐานหรือ ข้อมูลยืนยัน กดปุ่ม บันทึก ด้วยทุกครั้ง เสร็จสิ้นการประเมินตามตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ

9 สั่งพิมพ์หลักฐานการบันทึกข้อมูล
เลือก ส่งแบบประเมินตนเอง ยืนยันการส่งแบบประเมิน สั่งพิมพ์หลักฐานการบันทึกข้อมูล เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ระบบจะแสดง ผลการประเมินตนเอง

10 ตัวอย่างการแสดง ผลการประเมินตนเอง

11 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ฯ ที่ผ่านการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติของโปรแกรมหลังเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูล

12 แบบสรุปผลการประเมินภาพรวม แสดงระดับการประเมินของสถานบริการสุขภาพว่าอยู่ในระดับใด

13 การขอรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา
ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองโดยองค์กรภายนอก ดำเนินการโดยความสมัครใจของสถานบริการ ขั้นตอน/กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน

14 จัดทำฐานข้อมูล การตรวจประเมินภายในองค์กร
กระบวนการ รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา สถานบริการสุขภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ ระดับจังหวัด สถานบริการสุขภาพดำเนินการ และประเมินตนเอง ผลประเมินอยู่ในระดับ 3 ดีมาก จัดทำฐานข้อมูล ติดตามผลการดำเนินงาน 3 3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 1 การตรวจประเมินภายในองค์กร กองสุขศึกษา ผลการพิจารณาจาก คกก. ระดับจังหวัด 2 ถูกต้อง ไม่ผ่านความเห็นชอบ A 4 คณะอำนวยการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร 8 5 ประกาศผล/เผยแพร่ มอบใบรับรอง ฯ การตรวจประเมินรับรองโดยองค์กรภายนอก ถูกต้อง 9 ผลการรับรอง รายงานผลการตรวจประเมินให้สมาคมฯ ทราบ 6 ผ่าน มอบ คณะกรรมกาดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรอง ไม่ผ่าน 7 A กองสุขศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมประเมินตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google