งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ โรงเรียนแม่สอด 3. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล โรงเรียนบ้านวังผา 5. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนราษฎร์วิทยา 7. โรงเรียนภัทรวิทยา

2 ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 53.85
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านสันป่าไร่ 73.33 10 บ้านป่าไร่ 64.00 2 บ้านต้นผึ้ง 70.67 11 บ้านแม่ละเมา 62.11 3 บ้านค้างภิบาล 69.33 12 อรุณเมธา 61.71 4 บ้านห้วยนกแล 68.71 13 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 61.38 5 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 66.50 14 ราษฎร์วิทยา 60.88 6 บ้านช่องแคบ 65.45 15 บ้านห้วยไม้แป้น 60.57 7 บ้านเซอทะ 64.80 16 บ้านทุ่งมะขามป้อม 59.33 8 แม่สอด 64.42 17 บ้านหนองหลวง 59.27 9 วัดสว่างอารมณ์ 18 บ้านแม่ปะเหนือ 59.20

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 53.85
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 19 บ้านแม่จะเราสองแคว 58.98 28 บ้านแม่โกนเกน 56.92 20 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 58.12 29 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 56.62 21 ภัทรวิทยา 57.96 30 บ้านแม่กุเหนือ 56.57 22 บ้านวังผา 57.75 31 บ้านหัวฝาย 56.33 23 บ้านวาเล่ย์ 57.60 32 บ้านท่าอาจ 56.20 24 ไทยราษฎร์คีรี 57.50 33 บ้านปางส้าน 56.13 25 บ้านห้วยหินฝน 57.33 34 บ้านแม่กลองใหม่ 56.00 26 บ้านแม่ระมาดน้อย 57.20 35 บ้านแม่กื้ดสามท่า 55.50 27 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 57.14 36 บ้านปูเต้อ 55.33

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 53.85
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 37 บ้านแม่ปะ 55.13 38 บ้านแม่ตาวใต้ 54.91 39 บ้านน้ำดิบ 54.86 40 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 54.64 41 บ้านแม่โพ 54.40 42 บ้านห้วยกะโหลก 54.30 43 บ้านพะเด๊ะ 54.15 44 บ้านแม่ตาวแพะ 54.00

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 35.77
ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านแม่ตาวแพะ 60.00 10 บ้านวังผา 40.00 2 บ้านช่องแคบ 50.45 11 บ้านแม่ละเมา 39.47 3 ราษฎร์วิทยา 44.29 12 บ้านห้วยหินฝน 38.33 4 บ้านห้วยไม้แป้น 43.57 13 บ้านแม่โกนเกน 38.27 5 ภัทรวิทยา 43.50 14 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 37.69 6 แม่สอด 42.50 15 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 37.31 7 บ้านนุเซะโปล้ 41.18 16 บ้านแม่ตาวใต้ 37.27 8 บ้านห้วยนกแล 40.88 17 บ้านต้นผึ้ง 36.67 9 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 40.63 18 วัดสว่างอารมณ์ 36.43

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 45.68
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านค้างภิบาล 61.56 10 บ้านแม่ตาวแพะ 51.00 2 บ้านห้วยนกแล 58.47 11 บ้านแม่จะเราสองแคว 50.22 3 บ้านแม่ละเมา 54.32 12 บ้านช่องแคบ 50.18 4 บ้านต้นผึ้ง 52.67 13 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 50.16 5 บ้านแม่กลองเก่า 52.00 14 บ้านสันป่าไร่ 50.00 6 บ้านวังผา 51.75 15 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 49.71 7 บ้านจกปก 51.33 16 บ้านแม่กุหลวง 48.50 8 ราษฎร์วิทยา 51.07 17 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 9 แม่สอด 51.04 18 บ้านทุ่งมะขามป้อม 48.00

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 45.68
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 19 ภัทรวิทยา 47.75 20 วัดสว่างอารมณ์ 47.71 21 บ้านแม่กลองใหม่ 47.36 22 บ้านแม่โกนเกน 47.23 23 บ้านห้วยไม้แป้น 47.14 24 อรุณเมธา 47.07 25 บ้านปางส้าน 46.97 26 บ้านแม่ตาวใต้ 46.55 27 ชุมชนบ้านพบพระ 46.43 28 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 46.31

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 36.99
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านแม่ตาวแพะ 62.50 10 บ้านแม่ปะเหนือ 40.50 2 ภัทรวิทยา 49.18 11 บ้านกล้อทอ 40.05 3 สันถวไมตรีศึกษา 46.67 12 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 38.59 4 ราษฎร์วิทยา 46.39 13 บ้านแม่ละเมา 38.16 5 บ้านต้นผึ้ง 45.83 14 บ้านแม่กลองเก่า 38.13 6 บ้านค้างภิบาล 43.61 15 บ้านห้วยนกแล 37.79 7 บ้านวังผา 42.66 16 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 37.16 8 แม่สอด 41.77 9 บ้านห้วยหินฝน 41.67

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.46
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านสันป่าไร่ 56.00 10 บ้านต้นผึ้ง 43.28 2 บ้านห้วยนกแล 48.53 11 บ้านห้วยหินฝน 42.78 3 บ้านแม่ระมาดน้อย 45.93 12 บ้านแม่โกนเกน 41.98 4 บ้านหนองหลวง 45.14 13 บ้านห้วยไม้แป้น 41.57 5 บ้านแม่ปะเหนือ 44.60 14 บ้านแม่ตาวใต้ 41.32 6 ราษฎร์วิทยา 44.32 15 อรุณเมธา 40.71 7 แม่สอด 44.17 16 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 40.50 8 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 44.16 17 บ้านแม่ตาวแพะ 40.25 9 บ้านแม่จะเราสองแคว 43.35 18 บ้านแม่กลองเก่า 39.63

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.46
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 19 บ้านช่องแคบ 39.32 20 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 38.81 21 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 38.71 22 บ้านค้างภิบาล 38.56 23 บ้านวังผา 38.41 24 ภัทรวิทยา 38.16 25 บ้านป่าไร่ 38.00 26 บ้านแม่กลองใหม่ 37.96

12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านค้างภิบาล 68.33 10 บ้านต้นผึ้ง 58.33 2 บ้านห้วยนกแล 63.24 11 ราษฎร์วิทยา 57.71 3 แม่สอด 60.83 12 วัดสว่างอารมณ์ 57.14 4 บ้านสันป่าไร่ 60.00 13 บ้านแม่ตาวใต้ 56.82 5 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 59.38 14 บ้านแม่ปะ 56.74 6 อรุณเมธา 59.11 15 บ้านห้วยไม้แป้น 56.43 7 บ้านแม่ละเมา 58.95 16 ภัทรวิทยา 56.28 8 บ้านแม่ตาวแพะ 58.75 17 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 56.18 9 บ้านจกปก 18 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 55.90

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 19 บ้านแม่จะเราสองแคว 55.64 28 บ้านท่าอาจ 53.50 20 บ้านแม่ระมาดน้อย 55.25 29 บ้านห้วยกะโหลก 53.18 21 บ้านวาเล่ย์ 54.67 30 ชุมชนบ้านพบพระ 53.17 22 บ้านช่องแคบ 54.55 31 บ้านทุ่งมะขามป้อม 52.92 23 บ้านหนองหลวง 32 บ้านปางส้าน 52.42 24 บ้านวังผา 54.06 25 บ้านแม่กลองใหม่ 53.80 26 บ้านแม่กลองเก่า 53.75 27 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 53.68

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.22
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านสันป่าไร่ 62.00 10 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 50.40 2 บ้ านค้างภิบาล 57.33 11 บ้านแม่ตาวใต้ 50.00 3 บ้านห้วยนกแล 53.76 12 ภัทรวิทยา 49.46 4 แม่สอด 52.58 13 บ้านแม่กุเหนือ 48.86 5 บ้านช่องแคบ 52.55 14 บ้านแม่โกนเกน 48.62 6 ราษฎร์วิทยา 52.41 15 บ้านแม่กลองเก่า 48.50 7 บ้านแม่ละเมา 52.11 16 อรุณเมธา 48.29 8 บ้านจกปก 52.00 17 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 48.00 9 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 50.50 18 บ้านแม่ระมาดน้อย 47.80

15 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.22
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 19 บ้านแม่จะเราสองแคว 47.60 28 บ้านแม่ตาวแพะ 45.00 20 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 47.35 29 บ้านแม่กลองใหม่ 44.64 21 บ้านห้วยหินฝน 47.33 30 บ้านทุ่งมะขามป้อม 44.33 22 บ้านต้นผึ้ง 23 บ้านแม่ปะเหนือ 46.40 24 บ้านวังผา 46.38 25 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 45.92 26 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 45.85 27 บ้านปางส้าน 45.42

16 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.84
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านสันป่าไร่ 68.00 10 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 61.52 2 บ้านห้วยนกแล 66.59 11 บ้านจกปก 61.33 3 บ้านแม่กลองใหม่ 63.04 12 บ้านแม่ตาวแพะ 61.00 4 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 62.91 13 บ้านแม่โกนเกน 60.92 5 บ้านช่องแคบ 62.55 14 แม่สอด 60.83 6 บ้านแม่ละเมา 62.32 15 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 60.62 7 ราษฎร์วิทยา 62.14 16 บ้านต้นผึ้ง 60.44 8 บ้านห้วยไม้แป้น 62.00 17 บ้านป่าไร่ 59.56 9 บ้านแม่จะเราสองแคว 61.53 18 บ้านปางส้าน 59.23

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.84
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 19 ภัทรวิทยา 59.09 28 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 56.00 20 บ้านแม่ปะเหนือ 58.40 29 บ้านแม่กลองเก่า 21 บ้านหัวฝาย 58.33 30 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 55.71 22 บ้านทุ่งมะขามป้อม 31 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 55.67 23 บ้านห้วยหินฝน 57.78 32 บ้านค้างภิบาล 55.56 24 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 57.50 33 บ้านวาเล่ย์ 55.47 25 บ้านน้ำดิบ 57.14 34 บ้านแม่กุเหนือ 55.43 26 วัดสว่างอารมณ์ 56.57 35 ชุมชนบ้านพบพระ 55.18 27 บ้านวังผา 56.25 36 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 55.13

18 ผลการสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.39
ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 53.86 10 บ้านแม่ตาวใต้ 49.43 2 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 11 ชุมชนบ้านพบพระ 49.02 3 บ้านปางส้าน 53.73 12 อรุณเมธา 48.75 4 แม่สอด 51.66 13 บ้านแม่โกนเกน 48.00 5 ภัทรวิทยา 51.51 14 บ้านเจดีย์โคะ 47.84 6 ราษฎร์วิทยา 51.05 15 รวมไทยพัฒนา 6 47.64 7 บ้านวังตะเคียน 50.87 8 บ้านแม่อมกิ 50.46 9 บ้านแม่กื้ดสามท่า 49.53

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.95
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านกล้อทอ 37.45 2 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 35.96 3 บ้านนุเซะโปล้ 33.77 4 บ้านห้วยกะโหลก 30.07 5 บ้านวาเล่ย์ 29.73 6 ภัทรวิทยา 29.59 7 แม่สอด 28.22 8 บ้านปางส้าน 28.16 9 ราษฎร์วิทยา 28.01 10 อรุณเมธา 27.03

21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.48
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านปางส้าน 60.43 2 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 58.29 3 ราษฎร์วิทยา 57.04 4 อรุณเมธา 56.60 5 ภัทรวิทยา 55.77 6 บ้านวังตะเคียน 55.76 7 บ้านแม่วะหลวง 55.47 8 บ้านนุเซะโปล้ 55.28 9 บ้านห้วยกะโหลก 55.27 10 ชุมชนบ้านพบพระ 54.69 11 แม่สอด 54.59

22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 28.71
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 36.33 2 ภัทรวิทยา 31.73 3 บ้านหนองหลวง 30.00

23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 35.37
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 49.26 2 บ้านปางส้าน 46.13 3 บ้านหนองหลวง 41.06 4 บ้านเจดีย์โคะ 39.12 5 ราษฎร์วิทยา 38.08 6 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 37.86 7 รวมไทยพัฒนา 3 37.78 8 บ้านแม่วะหลวง 35.44

24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 43.31
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านปางส้าน 53.17 7 แม่สอด 44.89 2 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 48.26 8 รวมไทยพัฒนา 6 44.77 3 ภัทรวิทยา 46.18 9 บ้านห้วยกะโหลก 44.32 4 ราษฎร์วิทยา 45.44 10 ชุมชนบ้านพบพระ 44.27 5 บ้านสันป่าไร่ 45.28 11 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 44.11 6 บ้านแม่ตาวใต้ 45.00 12 บ้านวังตะเคียน 43.48

25 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.12
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านปางส้าน 59.20 7 บ้านแม่กื้ดสามท่า 48.00 2 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 54.28 8 แม่สอด 47.70 3 ภัทรวิทยา 49.91 9 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 47.62 4 ราษฎร์วิทยา 49.78 10 ชุมชนบ้านพบพระ 47.32 5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 49.00 11 บ้านแม่ตาวใต้ 47.14 6 อรุณเมธา 48.25 12 บ้านเจดีย์โคะ 47.12

26 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.67
ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ย 1 บ้านปางส้าน 66.00 8 บ้านเจดีย์โคะ 58.69 2 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 64.01 9 ราษฎร์วิทยา 58.38 3 บ้านแม่กื้ดสามท่า 61.76 10 บ้านแม่วะหลวง 57.78 4 รวมไทยพัฒนา 6 60.23 11 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 57.50 5 รวมไทยพัฒนา 3 59.93 12 ชุมชนบ้านพบพระ 57.26 6 ภัทรวิทยา 59.10 13 บ้านวังตะเคียน 57.17 7 รวมไทยพัฒนา 5 58.87


ดาวน์โหลด ppt ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google