งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
เสนอ แม่ครู อรวรรณ กองพิลา

2 คำชี้แจง 1.นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู หรือเว็บไซต์ อื่นๆ แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิปVDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก
1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก ตอบ แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่ง อารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (ปากีสถานใน ปัจจุบัน) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ
1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ ตอบ จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำ สินธุ์ในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุค แรกๆของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่ม จาก 1. เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบ เครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมีย 2. เมืองฮารับปา และโมเหนโจ –ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. 3. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ตอบ การวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมือง เป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ ที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา? แสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรมการสำรวจและเรขาคณิตอย่างดี มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย-น้ำดี พบอ่าง อาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำ วัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบ อูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร
 1.4  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร ตอบ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย คือ อินเดียใน สมัยก่อนมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อินเดียมีความเข้มแข็งและประชากรที่เยอะและปัจจุบันนี้อินเดียก็ถือว่าเป็น ประเทศที่มีประชากรเยอะมากที่สุด

7 จัดทำโดย ชื่อ นางสาวจุฑามาส คำทิยากุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขที่ 37


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google