งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3 ครูที่ปรึกษา นางสาววรัญญาลิ้มประเสริฐ

4 ประเภทโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา ระยะเวลาดำเนินงาน 6 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558 สาระสำคัญของโครงงาน การใช้แผ่นป้ายเพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการ

5 หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้ " โดยเฉพาะ นโยบายการสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่กระทรวง วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทา ในครั้งนี้ มุ่งหวังปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กเกิดความรักและร่วมมือ กันสืบสานวัฒนธรรม เพื่อความมั่นคงของชาติ มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมไปถึงมีความเสียสละ ซื่อสัตย์อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ตลอดจนร่วมกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต เราจึงได้ จัดทำโครงงานเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ ค่านิยมหลัก 12 ประการโดยการสร้างแผ่นป้ายนิยมหลัก 12 ประการ

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแผ่ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2. เพื่อเป็นการสร้างสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการ เรียนการสอน

7 วิธีดำเนินงาน 1. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 2. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน 4. ขั้นการลงมือทำโครงงาน 5. ขั้นการเขียนรายงาน 6. การแสดงผลงานของโครงงาน

8 เป้าหมาย : เพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการ ขอบเขตของโครงงาน : เฉพาะการทำแผ่น ป้ายเพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการเพื่อติด ที่ต้นไม้ในโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำเท่านั้น

9 รายละเอียดการพัฒนา ใช้โปรแกรม Microsoft Word เป็นสื่อในการทำแผ่น ป้ายค่านิยม 12 ประการ แล้วนำแผ่นป้ายไปติดที่ต้นไม้

10 ตารางกิจกรรม

11 บรรณานุกรม กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=3230

12


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google