งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้

2 จุดประส งค์ จุดประส งค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบการสอบ O-NET ในแต่ละปีและ รายวิชา 2. เพื่อรู้จำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาว่ามากน้อยแค่ไหน 3. เพื่อดูและเฉลี่ยคะแนนได้ง่ายกว่าปกติ 4. เป็นการฝึกใช้โปรแกรมต่างๆให้สมบูรณ์มากขึ้น 5. เรียบเรียงรายวิชาในแต่ละระดับได้ง่ายมากขึ้น 6. เปรียบเทียบในระหว่าวิชาในแต่ละปีได้ง่ายขึ้น

3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและจำนวนนักเรียนที่ผ่านสอบผ่าน คะแนนขีดจำกัดล่าง ของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำน วนผู้ เข้า สอบ ภาษาไทย 350,88946.47354,63342.61368,22841.88 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 354,40236.00357,05046.51372,66233.39 ภาษาอังกฤษ 352,80523.98354,53119.22370,56121.80 คณิตศาสตร์ 353,68028.56356,59114.99372,09422.73 วิทยาศาสตร์ 349,77829.06349,21030.90366,74427.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 348,63445.37347,46262.86365,04557.61 ศิลปะ 348,63437.75347,46232.62365,04528.54 การงานอาชีพ และ เทคโนโล ยี 348,63432.98347,46243.69365,04548.72

4


ดาวน์โหลด ppt ````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google