งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา

2 ผู้จัดทำ 1.นายชนาพรหม ชลสุข เลขที่ 2
1.นายชนาพรหม ชลสุข เลขที่ 2 2.นางสาววชิรา สุวรรณรัตน์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละวิชา 2.เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงร้อยละของคะแนนระหว่างปีการศึกษา 3.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วชี้แจงให้เห็นปัญหาของแต่ละวิชา

4 ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย O-NETในปีการศึกษา 2552 - 2554
วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

5 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552
จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย 350,889 46.47 0.0133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 0.0102 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 0.0068 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 0.0081 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 0.0083 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 0.0130 ศิลปะ 37.75 0.0108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 0.0095

6 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552
0.0095 0.0133 0.0108 0.0102 0.0083 0.0068 0.0081 จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมากที่สุด คือ วิชาศิลปะ และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์

7 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2553
จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย 351,633 42.61 0.0121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 357,050 46.51 0.0130 ภาษาอังกฤษ 354,531 19.22 0.0054 คณิตศาสตร์ 356,591 14.99 0.0042 วิทยาศาสตร์ 349,210 30.90 0.0088 สุขศึกษาและพลศึกษา 347,462 62.86 0.0181 ศิลปะ 32.62 0.0094 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 43.69 0.0552

8 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2553
0.0121 0.0130 0.0552 0.0054 0.0042 0.0088 0.0181 0.0094 จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมากที่สุด คือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์

9 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2554
จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย 368,228 41.88 0.0114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 372,662 33.39 0.0090 ภาษาอังกฤษ 370,561 21.80 0.0059 คณิตศาสตร์ 372,094 22.73 0.0061 วิทยาศาสตร์ 366,744 27.90 0.0076 สุขศึกษาและพลศึกษา 365,045 54.61 0.0150 ศิลปะ 28.54 0.0078 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.72 0.0133

10 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2554
0.0114 0.0133 0.0090 0.0078 0.0059 0.0150 0.0061 0.0076 จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมากที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ

11 ตารางเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในปีการศึกษา 2552-2554
วิชา ร้อยละคะแนนในปีการศึกษา 2552 ร้อยละคะแนนในปีการศึกษา 2553 ร้อยละคะแนนในปีการศึกษา 2554 ภาษาไทย 0.0133 0.0121 0.0114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.0102 0.0130 0.0090 ภาษาอังกฤษ 0.0068 0.1042 0.0059 คณิตศาสตร์ 0.0081 0.0042 0.0061 วิทยาศาสตร์ 0.0083 0.0088 0.0076 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.0181 0.0150 ศิลปะ 0.0108 0.0094 0.0078 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.0095 0.0552

12 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของร้อยละคะแนนแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552 - 2554

13 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของร้อยละคะแนนแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552 - 2554
ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่า ร้อยละของคะแนนในวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนมากที่สุด และร้อยละของคะแนนในวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นวิชาที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุง คือวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google