งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์ สินสวัสดิ์ เลขที่ 52 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 2. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คำชี้แจง 1. จากข้อมูนที่กำหนด ให้นักเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบตาราง และหรือกราฟ และแผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ารายวิชาใดที่ควรจะต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ในเรื่องใด พร้อมนำเสนอด้วโปรแกรมนำเสนอ และบทสรุปในการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจง่าย ชัดเจน และใช้ประโยชน์ได้จริง 2. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลของนักเรียนในปีการศึกษา ที่เข้าสอบในแต่ละ กลุ่มสาระวิชา ในระดับประเทศว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับใด 2. เพื่อต้องการทราบจำนวนนักเรียน ที่เข้าสอบในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ และการงานและเทคโนโลยีที่มีจำนวนผู้เข้าสอบไม่เท่ากันในปีการศึกษา นักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละปีการศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ยเป็นเท่าใด 3. เพื่อจะสามารถทราบว่าคะแนนสอบเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนมากเท่าใด สามารถที่จะแสดงให้ทราบได้ในรูปแบบของกราฟแท่ง

4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย

5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาษาอังกฤษ

7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คณิตศาสตร์

8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิทยาศาสตร์

9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สุขศึกษาและพลศึกษา

10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ศิลปะ

11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

12 อ้างอิง ที่มา : เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google