งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554 จัดทำโดย นายธนพล อินทรประพันธ์ เลขที่ 5 นายอรรณพ กุลวิริยวัฒน์ เลขที่ 31

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2. เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบในแต่ละปี รวมถึงคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2552-2554 2. เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบในแต่ละปี รวมถึงคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2552-2554 3. เพื่อใช้ข้อมูลในการศึกษาถึงผลการสอบ ในการวิเคราะห์ว่า วิชาใดอยู่ในภาวะควรปรับปรุงเนื้อหาการสอนในระดับประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการศึกษาให้ สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 3. เพื่อใช้ข้อมูลในการศึกษาถึงผลการสอบ ในการวิเคราะห์ว่า วิชาใดอยู่ในภาวะควรปรับปรุงเนื้อหาการสอนในระดับประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการศึกษาให้ สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 4. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญ ในการสอบ O-NET ในปีถัดไป เพื่อการวางแผนการเรียน และ การมุ่งเน้นในวิชาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อย ประเมินด้วยตนเองว่า ควรใช้แนวทางใดในการเตรียมตัวสอบ 4. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญ ในการสอบ O-NET ในปีถัดไป เพื่อการวางแผนการเรียน และ การมุ่งเน้นในวิชาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อย ประเมินด้วยตนเองว่า ควรใช้แนวทางใดในการเตรียมตัวสอบ 5. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบ การศึกษาในประเทศไทย ว่าอยู่ในระดับใด และควรหาแนวทาง ในการพัฒนาเช่นไร จึงจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ใน อนาคต 5. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รับรู้ถึงประสิทธิภาพของระบบ การศึกษาในประเทศไทย ว่าอยู่ในระดับใด และควรหาแนวทาง ในการพัฒนาเช่นไร จึงจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ใน อนาคต

3 ตารางแสดงข้อมูลการสอบ O-NET ในด้านจำนวน ผู้เข้าสอบ วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้า สอบ ( คน ) ภาษาไทย 350,889 351,633368,228 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 354,402357,050372,662 ภาษาอังกฤษ352,805354,531370,561 คณิตศาสตร์353,680356,591372,094 วิทยาศาสตร์349,778349,210366,744 สุขศึกษาและพละ ศึกษา 348,634347,462365,045 ศิลปะ348,634347,462365,045 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,634347,462365,045

4 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย

5 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชา สังคมศึกษาฯ

6 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ

7 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์

8 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์

9 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

10 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชา ศิลปะ

11 สารสนเทศแสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพฯ

12 กราฟแสดงผลการสอบ O-NET ทุกวิชา ตั้งแต่ปี การศึกษา 2552-2554 ภาษาไ ทย สังคม ศึกษาฯ ภาษาอั งกฤษ คณิตศา สตร์ วิทยาศ าสตร์ สุข ศึกษา ฯ ศิล ปะ การงาน อาชีพฯ

13 สรุปผล 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ในปี 2553 บางวิชามี ผู้เข้าร่วมทดสอบน้อยลงจากปี 2552 เช่นวิชา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่ในปี 2554 ทุกวิชาก็มี ผู้เข้าร่วมทดสอบเพิ่มขึ้น 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ในปี 2553 บางวิชามี ผู้เข้าร่วมทดสอบน้อยลงจากปี 2552 เช่นวิชา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่ในปี 2554 ทุกวิชาก็มี ผู้เข้าร่วมทดสอบเพิ่มขึ้น 2. วิชาที่คะแนนเฉลี่ยลดลงทุกปีคือวิชาภาษาไทย และ ศิลปะ 2. วิชาที่คะแนนเฉลี่ยลดลงทุกปีคือวิชาภาษาไทย และ ศิลปะ 3. วิชาที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีคือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3. วิชาที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีคือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4. วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 4. วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5. วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์ 5. วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์ 6. วิชาที่ผู้ทดสอบทำคะแนนได้สูง คือวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุข ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6. วิชาที่ผู้ทดสอบทำคะแนนได้สูง คือวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุข ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 7. วิชาที่ผู้ทดสอบทำคะแนนได้ต่ำ คือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 7. วิชาที่ผู้ทดสอบทำคะแนนได้ต่ำ คือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 8. วิชาที่ควรปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคือ วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาสาสตร์ 8. วิชาที่ควรปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคือ วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาสาสตร์

14 ที่มา http://www.spm6.org http://www.spm6.org http://www.spm6.org http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google