งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ
ในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของกรมปศุสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

2 Welcome Bureau of Quality Control of Livestock Products (BQCLP),
Department of Livestock Development Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

3 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยอาหาร บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตรวจสอบอาหารของอาเซียนด้านสารตกค้างยาสัตว์ ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary Drug Residue (AFRL for VDR) บทบาทหน้าที่ Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

4 Bureau of Quality Control of Livestock Products (BQCLP)
BQCLP Building 2 BQCLP Building 1 91 Moo 4 Tiwanon Rd., Bangkadi sub-district, Muang district, Pathumthani province, Thailand Tel Fax address: Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

5 BQCLP: Personnel & Budget
Total = 356 positions 49 official (16 veterinary officials ,1 para-veterinary official and 25 scientists, 6 administrators ) 4 permanent employee, 303 contracted employee (อัตราส่วน ข้าราชการ : พนักงานาชการ  1 : 6) Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

6 2. บทบาท หน้าที่ Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel
9 Julu 2014

7 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
Vision วิสัยทัศน์ “To be an internationally recognized testing laboratory for safety and quality control of livestock products” เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

8 Mission พันธกิจ Surveillance and monitoring livestock products for food safety control ตรวจติดตามเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารของสินค้าปศุสัตว์ Providing technical assistance and training on quality and safety of livestock products ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยจัดการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ Performing research & development for food safety and quality testing methods ทำงานวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย Strengthening laboratory network capacity with local service laboratory and collaboration with other outbound laboratories to meet International Standard สร้างเครือข่ายเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในพื้นที่ ให้ความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

9 Mission พันธกิจ As the National Reference Laboratories for quality control testing of animal feed, veterinary medicinal products, hazardous substances and livestock products ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติในด้าน การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ วัตถุอันตราย และสินค้าปศุสัตว์ As the ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary Drug Residue ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการวิเคราะห์อาหารของอาเซียนด้านสารตกค้างยาสัตว์ Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

10 บทบาท หน้าที่ ให้บริการการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านความปลอดภัยอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ เช่นตรวจ เฝ้าระวังสารตกค้าง กิจกรรมตรวจรับรองเพื่อส่งออก เนื้ออนามัย ฯลฯ วิธีวิเคราะห์ (พัฒนาวิธี, พิสูจน์ความใช้ได้, ขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2005) ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพความสามารถห้องปฏิบัติการ การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ให้บริการ คำปรึกษาแนะนำ ห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

11 BQCLP Organization Chart
4 Supporting units 1. General Administration Section ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Feed Quality Control Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 2. Veterinary Drug Assay Division กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ 3. Veterinary Public Health Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ Bureau of Quality Control of Livestock Products 3. Laboratory Quality System Division กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 4. Milk and Milk Products Quality Control Laboratory Div. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม 2. Laboratory Management Division ส่วนบริหารงานจัดการห้องปฏิบัติการ 4. Laboratory Audit Division กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 4 Laboratory divisions BQCLP

12 Samples for testing Feed & feed additive Veterinary medicinal products
Fat Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel Livestock products 9 Julu 2014

13 BQCLP Testing Activities
Source of samples Test samples Sample collectors (Customer) BQCLP Farm, Manufacture of animal feed, port of entry slaughterhouse, processing plants, Dairy farm, Milk collecting center Farmer, DLD Inspector Authorized personnel/ veterinarian Feed additives and Animal feed Meat & animal products Milk & Milk products Samples reception Sample analysis Test results Veterinary drugs, Hazardous Substances Drug stores DLD Regional officer (Veterinarian) DLD Traceability database LIMS Farmer, DLD Inspector Test Reports Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014 13

14 Responsibility Feed analysis
Feed Quality Control Laboratory Division (FQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ Responsibility Quality and safety Monitoring and quality control of feed to fulfill feed quality control acts BE 2525 and additional BE 2542 (1982) and international standard (EU , FDA etc.) Method development and method validation Research for feed quality control and feed safety in farm Setting the standard Feed analysis Quality Assurance System Monitoring Plan Inspection and collection for quality control Research on public health implications of animal feed Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

15 Analytical method & Instrummentation
Feed Quality Control Laboratory Division (FQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ HPLC-UV Physical inspection Microscope ELISA CHARM II LC-MS LC-MS/MS Screening test Determination Confirmation Analytical method & Instrummentation Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014 15

16 Feed Quality Control Laboratory Division (FQCL)
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ Test Samples : Raw Materials, Feed, Feed Additives, Premixes, etc. Physical : Drugs, Vitamins and Minerals Screening test, Ingredient and Adulteration Chemical : Proximate and Nutrient analysis, Vitamins, Minerals, Urea, Urease activity and Heavy metal Microbiological : Pathogenic bacteria, Total bacteria and Mould count, Microbiological assay, DNA&GMOs (Real-time PCR) and Probiotics Toxicology and Biochemistry Mycotoxins : Aflatoxin, Ochratoxin, Zearalenone, Fumonisin and T-2 Toxin, Deoxynivalenol(DON) Hormone, Veterinary Drug and Pesticides, PCBs, Melamine Dioxin, etc. Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014 16

17 2. Method development & Method validation
2. Veterinary Drug Assay Division (VDAD) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ (และวัตถุอันตราย) Responsibility 1. Testing samples Post-marketing veterinary medicinal products Hazardous substance products Livestock drinking water Antimicrobial resistant microorganisms 2. Method development & Method validation 3. Research in related fields Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

18 Analytical methods 2. Veterinary Drug Assay Division (VDAD)
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ (และวัตถุอันตราย) Analytical methods 1. Veterinary medicinal products Identification Assay of active ingredients colistin/gentamicin/ oxytetracycline/ streptomycin/ tylosin amoxicillin/ enrofloxacin/ doxycycline/ lincomycin/ penicillin/ sulphonamide/ trimethoprim/ tiamulin albendazole/ ivermectin/ chlortetracycline/ clorsulon pH Water content/Loss on drying [Pharmacopoeia] 2. Hazardous substance products Assay of Active ingredients Aldehyde group Quaternary Ammonium compounds Hypochlorite as available chlorine Hydrogen peroxide and Peracetic acid Efficiency testing Phenol coefficient/ AOAC used dilution technique 3.Prohibited substances Determination of prohibited substances in feed water Nitrofurans Chloramphenicol Nitroimidazole Beta – agonist 4. Antimicrobial resistance (AMR) Disk diffusion MIC PCR Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

19 Annual surveillance of veterinary medicinal products quality
2. Veterinary Drug Assay Division (VDAD) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ (และวัตถุอันตราย) Annual surveillance of veterinary medicinal products quality Veterinary Drug Supplier / Farm DLD, MOAC 77 Provincial Livestock Offices BQCLP AFVC Thai FDA / MOPH AFVC = Division of Animal Feed and Veterinary Products Control กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ BQCLP = Bureau of Quality Control of Livestock Products สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ DLD, MOAC = Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperative Thai FDA, MOPH = Food and Drug Administration, Ministry of Public Health Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

20 Responsibility ภารกิจ
3. Veterinary Public Health Laboratory Division (VPHL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ Responsibility ภารกิจ Livestock products food safety, quality surveillance and monitoring testing for National residue control plan (NRCP) Microorganisms (e.g. food hygienic indicators, food borne pathogens Veterinary drug residues, pesticide residues, contaminants, mycotoxins Food authenticity (e.g. species identification for Halal food) Others:- dyes 2. As Reference Laboratory (National / ASEAN Food Reference Laboratory) Information center for test method, RM/CRM, experts Training center Proficiency Testing Provider (PTP) / Inter-Laboratory comparison (ILC) 3. As a leading laboratory:- Research and development for high efficient and performance test methods Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

21 VPHL comprises 3 sections of laboratories
3. Veterinary Public Health Laboratory Division (VPHL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ VPHL comprises 3 sections of laboratories 1. Food Chemistry, chemical residues and contaminants Pesticide residues analyzed by GC-ECD, HPLC-UV, GC-MS/MS, LC-MS/MS Heavy metal analyzed by AAS, ICP-MS Aflatoxins by HPLC-FD Dye e.g. Canthaxantin 2. Veterinary Drug and Hormones Residues [ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary drug residues] Screening test by ELISA, Biosensor, HPLC, etc. Screening and confirmation by LC-MS/MS, Multi residue screening and confirmation by LC-QToF 3. Hygiene and Food Microbiology Food hygienic microorganism Food borne pathogens Microbiological Assay (6-plate test) Porcine DNA by RT-PCR by conventional culture method, ELISA and molecular method Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

22 Antibiotic screening test
4. Milk and Milk Product Quality Control Laboratory (MMPQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ บทบาทหน้าที่: ตรวจควบคุมมคุณภาพน้ำนมดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตนมและผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค เพื่อการปรับปรุง ติดตาม เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำนมระดับฟาร์ม ศูนย์รวบรวมนำนมดิบ การขนส่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพดี ปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ Physical Biological Chemical Screening Reduction test pH Freezing point Standard plate count Lab. Pasteurization count Coliform Milk composition (fat, protein, etc) Somatic cell Antibiotic screening test การเติมนมผงในน้ำนมดิบ -Deoxyketone Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

23 4. ประเมินคุณภาพ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึน
4. Milk and Milk Product Quality Control Laboratory (MMPQCL) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ 4. ประเมินคุณภาพ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึน 2. ศูนย์รวบรวมน้ำนม Improve farm management for good quality and better price 1. Farm ฟาร์ม 3. การทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014 23 23

24 Plan/Results (Samples)
แผนและผลการตรวจตัวอย่างต่อปี LABORATORY Plan/Results (Samples) 2011 2012 2013 2014 VPHL 44,575 / 77,681 39,755 / 56,671 53,799 / 80,358 47,183 / FQCL 6,786 / 7,557 6,902 / 7,111 8,569 / 8,949 8,600 / VDAD 1,365 / 1,362 1,654 / 1,496 1,558 / 1,199 1,558 / MQCL 24,000 / 57,576 52,000 / 55,193 52,000 / 62,997 52,000 / Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

25 การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
Laboratory Method development 2011 FQCL 1. Sudan Red I analysis in animal feed by LC-MS/MS 2. Inhibitory in animal feed microbiological assay sensitivity test of 5 reference bacteria with 10 antibiotics 3. Coccidiostat group : Nicarbazin analysis in animal feed by LC-MS/MS Laboratory Method validation 2011 FQCL 1. Deoxynivalenol analysis in chicken feed by LC-MS 2. Aflatoxins analysis in corn by Immunoaffinity column / Fluorometry 3. Nitroimidazole analysis in animal feed by LC-MS/MS 4. Organochlorinated pesticides and polychlorinated l biphenyls analysis in animal feed by GC-MS/MS 5. Crude fiber analysis in chicken feed Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

26 Method validation 2011 (cont)
การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Laboratory Method validation 2011 (cont) FQCL 6. Aflatoxins analysis in chicken feed with IAC – post column photochemical reaction by HPLC – Fluorescence detection AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 7. Cadmium analysis in corn by ICP-OES 8. Adulterant in corn meal by microscopic analysis 9. Adulterant in soybean meal by microscopic analysis 10. Tetracyclines analysis in animal feed by HPLC: oxytetracycline, chlortetracycline, doxycycline 11. Total mold count by ISO21527 – 2 : 2008 for animal feed ; Total mold count from < 10 to 10n cfu/g Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

27 Laboratory research and development
Method development 2012 FQCL Development for the detection enumeration of Enterobacteriaceae in animal feed Development and validation of detection protein content in corn, soybean and fish meal by NIRS Validation of aflatoxins analysis in cattle feed with IAC-post column photochemical reaction by HPLC-fluorescence detection Validation of aflatoxins analysis in chicken feed by immunoaffinity column / fluorometry Method validation for determination of cadmium in poultry feed by ICP-OES Method validation for determination of carbadox in swine feed by LC-MS/MS Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

28 Laboratory research and development
Method development 2013 FQCL Application of Near Infrared Spectroscopy for determination of nutrients content in fish meal adulterated with feather meal Development of the dioxins method in animal feed using high resolution GC-MS Method validation for determination of nicarbazin, salinomycin and narasin in layer chickens feed by LC-MS/MS Validation of aflatoxins analysis in swine feed with IAC-post column photochemical reaction by HPLC-fluorescence detection Validation of zearalenone analysis in corn by immuno-affinity column / fluorometry Validation of aflatoxins analysis in cattle feed by immuno-affinity column / fluorometry Method validation for determination of cadmium in soy meal (wet digestion) by ICP-OES Validation of enumeration of Enterobacteriaceae in animal feed (ISO : 2004) Method validation for determination of enrofloxacin in chicken feed by LC-MS/MS Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

29 Method development & validation 2011
การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Laboratory Method development & validation 2011 VDAD 2011 Method development and validation of penicillin G and streptomycin assay in veterinary medicinal products Method development and validation of coumatetralyl assay in hazardous substance products for livestock Method development and validation for trace analysis of fluoroquinolones in livestock drinking water using LC-MS ion trap Method development and validation for trace analysis of Beta-agonists in livestock drinking water using LC-MS ion trap Method development and laboratory set-up procedure for testing of hazardous substance products VDAD 2012 Method validation for amitraz determination in hazardous substance products using HPLC-DAD Method development for active ingredient assay of hazardous substance products Method development and laboratory set-up procedure for testing of hazardous substance products VDAD 2013 Method development for phenolic compounds determination in hazardous substances products for livestock using HPLC-DAD Method validation for amitraz determination in hazardous substance products for livestock using HPLC-DAD Method development and capacity building of hazardous substance products for livestock testing laboratory Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

30 Method development & validation 2011
การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Laboratory Method development & validation 2011 VPHL Determination of mercury and lead contaminant in animal tissue and liver 2011 Determination of Aminoglycosides in honey by LC-MS/MS Study on application of real-time ultrasound for screening Beta-agonist abused in finishing pigs VPHL 2012 Development method for the determination of 16 PAHs in sausage by GC-MS/MS Method development of spinosad in animal fat analysis by HPLC-UVD Method development and validation for confirmation of aminoglycosides in pig muscle by LC-MS/MS VPHL 2013 Method development for confirmation of tetracyclines residues in honey by LC-MS/MS Development and method validation for determination of meat contaminations using Real-time PCR Validation for confirmatory method for tetracyclines residues in honey by LC-MS/MS Method development for confirmation of amitraz residues in honey by GC-MS/MS Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

31 Laboratory quality system development division
กลุ่มพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ 2. In-house Calibration Laboratory ให้บริการการสอบเทียบ เครื่องแก้ว เครื่องชั่ง ที่ใช้ใน สตส (ISO/IEC 17025:2005 accredited) Laboratory Quality System Section พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของ สตส ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025:2005) Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

32 Laboratory section Testing scope
Laboratory Accreditation (ISO/IEC 17025:2005) Laboratory section Testing scope Food Chemistry, Residues and Contaminants 7 Veterinary Drug and Hormone Residues 6 Food Hygiene and Microbiology 15 Veterinary Drugs and Hazardous Substances Assay 5 Feed Quality Control Calibration 2 Total 50 Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

33 ISO/IEC 17025:2005 Accreditation
Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC Accredited) Type of Sample Food Chemistry, Residues and Contaminants Total Arsenic Cadmium Lead Total Mercury Liver, Muscle Honey Organochlorine Pesticides (OCPs) Animal fat Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

34 ISO/IEC 17025:2005 Accreditation
Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC Accredited) Type of Sample Veterinary Drug and Hormone Residues Sulfonamides Muscle Protein-bound Nitrofurans Metabolites Animal tissue and processed animal tissue Egg Honey Beta-agonist Brombuterol, Cimaterol, Cimbuterol, Clenbuterol, Hydroxymethylclenbuterol, Mabuterol, Mapenterol, Ractopamine, Salbutamol and Zilpaterol Urine Liver Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

35 ISO/IEC 17025:2005 Accreditation
Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC Accredited) Type of Sample Veterinary Drug and Hormone Residues Chloramphenicol Animal tissue Egg Honey Milk Fluoroquinolones; Enrofoxacin and Ciprofloxacin Muscle Tetracyclines; Oxytetracycline, Tetracycline, Chlortetracycline Doxycycline Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

36 Laboratory Accreditation
Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC Accredited) Type of Sample Food Hygiene and Microbiology Anti-bacterial substances residues Clostridium perfringens Escherichia coli and Coliform Enterococcus Enterococcus (in water and ice) Enterobacteriaceae Listeria monocytogenase Salmonella spp. Staphylococcus aureus (BPK) - Staphylococcus aureus (RPF) - Staphylococal enterotoxin - Total bacterial count Yeast & Mould Presumptive Determination of Escherichia coli (Water and Ice) Determination of Salmonella spp. Meat and Meat Products Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

37 Laboratory Accreditation
Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC Accredited) Type of Sample Feed quality control Aflatoxins in corn Total Aflatoxins in corn Adulteration feather meal in fish meal Adulteration in soybean by microscope Adulteration in corn by microscope Determination of Cadmium in soybean meal Determination of Cadmium in corn by ICP-OES Raw material and animal feed Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

38 ISO/IEC 17025:2005 Accreditation
Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC Accredited) Type of Sample Feed quality control Antibiotic inhibitory microbiological assay Beta-agonist in complete feed for swine Fiber in poultry feed Protein in poultry feed Salmonella spp. in feed and animal feeding stuffs Tetracycline, Oxytetracycline Chlotetracycline, Doxycycline in poultry feed Total plate count in feed and animal feeding stuffs Raw material and animal feed Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

39 ISO/IEC 17025:2005 Accreditation
Laboratory Section Testing Scope (ISO/IEC Accredited) Type of Sample Veterinary Drugs and Hazardous Substances Assay Quality assay of enrofloxacin drug using HPLC Determination of Beta-agonist drug in livestock water using LC-MS iontrap Tylosin pH Use dilution Veterinary medicinal products Livestock drinking water Injectable Solution Veterinary medicinal Disinfectant Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

40 Total 47 laboratories กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ตามมติครม 11 พ.ค. 2553 ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจแล้ว จำนวน 47 ห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ จำนวน 26 ห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ จำนวน 12 ห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ จำนวน 9 ห้องปฏิบัติการ Total 47 laboratories Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014 40

41 รายการทดสอบที่ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ
Field Testing Scope Food Microbiological Testing Clostridium perfringens Coliform Enterobacteriaceae Escherichia coli Enterococcus Listeria monocytogenase Salmonella spp. Staphylococcus aureus Yeast & Mould Total plate count Micro assay Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

42 Designation on Livestock Products Analysisรายการทดสอบที่ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ
Field Testing scope Food Chemistry, Residues and Contaminants Organochlorine Pesticide (OCPs) Veterinary Drug Residues Beta-agonist Chloramphenicol Nitrofurans Metabolites Sulfamethazine Tetracycline group Feed Protein Fat Fiber Moisture Ash Sand Aflatoxins Type Total Aflatoxin Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

43 International Activities
ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary Drug Residues Since 2004 AFRLs network was initiated at the Workshop and Expert Consultation on “Strategies for Strengthening Food Testing in ASEAN” In Jakarta, Indonesia on 7 – 11 June under the EC- ASEAN Economic cooperation Programme on Standards, Quality and Conformity Assessment. Veterinary Public Health Lab was selected and assigned as AFRL for Veterinary Drug Residues since then. Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

44 AFRL for VDR activities
International Activities AFRL for VDR activities Provide training & technical advice & services to ASEAN Member Countries (AMCs) Become resource & information center i.e. test method for vet drug residues, experts, Certified Reference Materials/ Reference Materials (CRM/RM) Coordinate inter-laboratory comparisons or proficiency testing scheme for veterinary drug residues Strengthening laboratory cooperation network for consumer protection Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

45 International Activities
BQCLP :- VDAD – AHRI (Taiwan) Building Capacity of Veterinary Drugs Testing Laboratory between Thailand and Taiwan (R.O.C) Since 2011 (study visit) May 2011 2 person September 2012 3 person July 2013 2 person Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

46 BQCLP staff participation in international committee
CODEX Committee of Food Contaminants CODEX Committee of Food Hygiene (CCFH) CODEX Committee on Residue of Veterinary Drugs in Food (CCRVDF) CODEX Committee on Method of Analysis and Sampling (CCMAS) CCFH Physical Working Group on Revision of the Principles for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods ISO Technical Committee for Microbiology : ISO/TC 34/SC9 Meeting 34/SC9 Meeting ISO Technical Committee for Horizontal Methods for Molecular Biomarker Analysis : ISO/TC 34/SC16 Meeting BQCLP on International Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014 46

47 BQCLP as a Learning Organization
BQCLP as a learning organization (LO) through knowledge management (KM):- BQCLP encourages our staff to continually self studying and to improve their working performances:- By - Internet accessible - Library - Internal broadcasting - In house training - Attending seminar, conference & workshop by close collaboration/ communication through - Coffee time open discussion - Knowledge/best practice sharing through - Community of Practitioner (CoP), KM forum by production of work manual/SOP to be followed for highest quality of work. Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

48 4. Laboratory plan: Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

49 1. Extending scope of accredited method
Plan / Year 2014 2015 2016 2017 2018 FQCL 1. Testing method in animal feed 3 scopes VDAD 1. Testing method in VD & HS & feed water 2 scopes VPHL 1. Pesticide residues in animal fat 2. Nitrofuran metabolites residue (Total residues) in egg and honey using LC-MS/MS 1 scope 3. Sulfonamides residue in honey using LC-MS/MS 4. Avermectin using HPLC-FD 5. Campylobacter in food 6. Testing method for veterinary drug residues in meat and meat product MMPQC 1. Aerobic plate count in milk (raw and processed) 2. Coliform in milk (raw and processed) 3. Testing method in milk (raw and processed) Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

50 2. Method development and validation
Plan / Year 2014 2015 2016 2017 2018 FQCL 1. Dioxin in meat and bone meal / (MD) 2. GMOs in meat and bone meal 3. Species identification in meat and bone meal 4. Color additive in animal feed 5. Testing method for heavy metals and veterinary drugs in animal feed 6. Molecular method development for DNA base sequencing using MALDI-TOF MS 7. Testing method development for heavy metals and mineral using ICP-MS VDAD 1. Veterinary drugs & Hazardous substance products 2 (MD/MV) 2. Hazardous substances laboratory development 4 items VPHL 1. Arsenic speciation analysis in food of animal origin by ICP-MS 1 (MD) 1 (MV) 2. Veterinary drug residue by LC-MS/MS and LC-QToF 1 (MD/MV) Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

51 3. Laboratory facilities development
Plan / Year 2014 2015 2016 2017 2018 FQCL 1. Bio-molecular laboratory for animal feed testing / 2. Rapid alert and monitoring system development for animal feed safety 3. Sample preparation for inter-laboratory comparison of contamination of veterinary drugs, mycotoxins and heavy metals in animal feed 4. Reference animal feed quality testing laboratory (i.e. adulteration, mycotoxins, nutrition enrichment (protein, fat, fiber, moisture, etc.)) 5. Training center for analysis of contaminant in animal feed and corrective action for feed quality control of Thailand VDAD 1. Monitoring and surveillance project for antimicrobial resistant microorganism in livestock products / (pilot) VPHL 1. PT scheme for veterinary drug residues (round/year) 1 2 2. Microbiological assay interlaboratory comparison (round/year) MMPQC 1. Ring test for milk and milk products quality control laboratory (round/year) 4 Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

52 4. Training course Plan / Year 2014 2015 2016 2017 2018 VDAD
1. Pharmaceutical analysis workshop 1 2. Antimicrobial resistant (AMR) workshop VPHL 1. Hygiene and food microbiological training course 2. Veterinary drug residue analysis/ AFRL veterinary drug residue workshop MMPQC 1. Milk and milk products quality testing course Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

53 5. Capacity building project & Testing service
Plan / Year 2014 2015 2016 2017 2018 VDAD 1. Capacity Development of Veterinary Drugs Testing Laboratory between Thailand and Taiwan (R.O.C) / 2. Capacity Building for Testing of Hazardous Substances in Livestock Production Testing Laboratory under TCPF with FAO 3. Plan to propose for twinning laboratory project (Veterinary medicinal products) with OIE Collaborating Center (France) 4. Project Proposal Application for Enhancing National Capacities for Antimicrobial Resistance Risk Management in Food Animal Production in Thailand with FAO (ongoing) Plan / Year 2014 2015 2016 2017 2018 VDAD Efficiency of disinfectant by Use-dilution / Sujittra Phongvivat BQCLP Maruay Hotel 9 Julu 2014

54 T h a n k y o u Sujittra Phongvivat BQCLP DLD @ Maruay Hotel
9 Julu 2014


ดาวน์โหลด ppt บทบาท หน้าที่ ห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google