งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบเจรจา Rubber-Based Product Working Group (RBPWG)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบเจรจา Rubber-Based Product Working Group (RBPWG)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบเจรจา Rubber-Based Product Working Group (RBPWG)
04/04/60 กรอบเจรจา Rubber-Based Product Working Group (RBPWG) นางกิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ 6 สำนักบริหารมาตรฐาน 3 การสัมมนาเรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบเจรจาความตกลง ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

2 ขอบเขตการเจรจา การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยางในอาเซียน
การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคให้สอดคล้องกันใน ภูมิภาค

3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเจรจา
วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการรวมกลุ่มภูมิภาคโดยใช้ มาตรฐานการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ยาง ยางดิบ วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในยาง รวมทั้ง วิธีทดสอบ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นล้อยางและผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ใน รถยนต์ที่มี UNECE)

4 อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
กฎระเบียบทางเทคนิค/มาตรฐานบังคับ

5 ความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกทางการค้า
การยอมรับและส่งเสริมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ในการตรวจสอบโดยหน่วยทดสอบที่ได้รับการ รับรองในอาเซียน

6 ความโปร่งใส สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน กฎระเบียบทางวิชาการและการทดสอบและ รับรองที่เกี่ยวข้อง

7 สิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายภายใน ประเทศที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิกในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านการส่งเสริมองค์ความรู้และการ พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

8 Roadmap for Rubber-based Product
1. การยอมรับและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในด้าน ห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ทดสอบผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในอาเซียน ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระดับสากล 2. การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 3. การปรับกฎระเบียบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกัน ในอาเซียน 4. การกำหนดจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่สำหรับ ผลิตภัณฑ์ยางในการประชุมระหว่างประเทศ

9 แผนปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง
Rubber hoses | Foam product ( Latex foam) | Rubber bearing | Rubber nipples | Pacifiers Additional rubber-based products: rubber gloves (non-medical application), rubber product for automotive and rubber product in electrical application Non-UNECE automotive rubber-based products Test method for rubber-based products Technical requirement for rubber-based products related to safety, health and environment

10 การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง
1. ถุงมือยางทางการแพทย์ (Rubber Gloves) ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว (Single-use sterile surgical rubber gloves) ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำ จากน้ำยางหรือสารละลายยาง (Single-use medical examination gloves Part 1 : specification for gloves made from rubber latex or rubber solution) 2. ถุงยางอนามัย (Rubber Condoms) ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ – คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ (Natural latex rubber condoms-requirements test methods)

11 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อยางที่จะมีการปรับมาตรฐาน
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อยางที่จะมีการปรับมาตรฐาน ISO : 2002 ISO 1403: 2002 ISO 2398: 2002 ISO 3821: 2002 ISO 6804: 2002 ISO :2005 ISO 8789:2005 ISO 2929:2006 ISO 3861 :2006 ISO 4641 :2006 ISO 1436 Part1 :2006 ISO 3862 Part1 :2006 ISO 5772 :2006 ISO 6134 :2007 ISO 5774 :2007 ISO 3994 :2008

12 3กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อยางที่จะมีการปรับมาตรฐาน
ISO 8029:2008 ISO 4081:2008 ISO 5771:2095 ISO :2010 ISO 4642 :2010 จำนวน ผลิตภัณฑ์

13 4 ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆที่จะมีการปรับ
rubber gloves (non-medical application), rubber product for automotive and rubber product in electrical application Non-UNECE automotive rubber-based products Standards on test method for rubber ,raw rubber ,rubberchemical (ปรับมาตรฐานวิธีทดสอบยาง 17 มาตรฐาน ตามที่มีประเทศสมาชิกรับมาตรฐานISO มาใช้ ตั้งแต่ 2 ประเทศ) Technical requirement for rubber-based products related to safety, health and environment –ปรับมาตรฐานบังคับ LPG hose,Pacifiers, Electrician rubber gloves

14 การกำหนดจุดยืนร่วมกันของอาเซียน
ประเทศไทยเวียนร่างมาตรฐาน ISO ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ข้อคิดเห็น 2. ประเทศสมาชิกส่งข้อคิดเห็นให้ประเทศไทยรวบรวมแล้วส่งให้ประเทศสมาชิกพิจารณาเพื่อกำหนดจุดยืนร่วมกันของอาเซียนในการประชุม ISO/TC 45

15 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt กรอบเจรจา Rubber-Based Product Working Group (RBPWG)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google