งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ระบบสารสนเทศ ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (People ware) ข้อมูล (Data) กระบวนการทำงาน (Process)

3 ฮาร์ดแวร์(Hardware) hard คือ มีตัวตน สัมผัสได้ ware คือ วัสดุ
hardware คือ วัสดุที่มีขนาด มีตัวตน สัมผัสได้ เช่น printer monitor

4 ซอฟต์แวร์ (software) ซอฟต์ คือ ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน แวร์ คือ วัสดุ
ซอฟต์แวร์คือวัสดุที่ไม่มีตัวตนชัดเจน สัมผัสไม่ได้ เช่น โปรแกรมเพนท์ เกมมาริโอ เป็นต้น

5 Hardware vs Software Hardware มองเห็นได้ สัมผัสได้ มีตัวตนอยู่ตลอดเวลา มีน้ำหนัก เช่น Monitor Keyboard Software เป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ

6 บุคลากร (people ware) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
เช่น ผู้เขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล ช่างซ่อมคอม

7 ข้อมูล (data) เป็นส่วนที่นำไปใช้ในการประมวลผล
เช่น จำนวนนักเรียน วิธีการมาเรียน เกรดเฉลี่ย เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ

8 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

9 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้แล้ว

10 กระบวนการทำงาน (process)
การทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การป้อนข้อมูล ขั้นตอนการรักษาข้อมูล การซ่อมบำรุง

11 แบบทดสอบความเข้าใจ ต่อไปจะเป็นคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนระบุว่าคำต่อไปนี้จัดอยู่ในระบบสารสนเทศกลุ่มใด ถ้าไม่เกี่ยวก็บอกว่าไม่อยู่

12 Monitor Hardware

13 อายุ ข้อมูล

14 ผู้บริหาร บุคลากร

15 Thumb Drive Hardware

16 Speaker Hardware

17 เขียนโปรแกรม กระบวนการ

18 Keyboard Hardware

19 เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล
บุคลากร

20 printer Hardware

21 CD-ROM Hardware

22 ผู้ออกแบบระบบ บุคลากร

23 การซ่อมเครื่อง กระบวนการ

24 สแกนไวรัส กระบวนการ

25 Web master บุคลากร

26 MS Logo Software

27 ส่วนสูง ข้อมูล

28 Mouse Hardware

29 ราคา ข้อมูล

30 RAM Hardware


ดาวน์โหลด ppt ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google