งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย นางสาวสายพิณ บุณยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ.ปทุมธานี

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการเก็บรักษาข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้

3 ข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เรื่องการเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4 การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล
ความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ความหมายของการเก็บรักษาข้อมูล ตัวอย่างการเก็บรักษาข้อมูล

5 วิธีการรวบรวมข้อมูล

6 วิธีการรวบรวมข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลเป็นการนำข้อมูลมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในการทำรายงานต่าง ๆ เช่น

7 เก็บข้อมูลจากการสอบถาม
วิธีการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากการสอบถาม คือ การสอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูล เช่น จำนวนนักเรียนในห้องเรียนมีกี่คน เก็บข้อมูลจากการจดบันทึก คือ บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนใจในแต่ละวัน หรือบันทึกผลการสังเกตต่าง ๆ

8 เก็บข้อมูลจากการสำรวจ
วิธีการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากการสำรวจ เช่น สำรวจว่าในโรงเรียนของเรามีห้องเรียนทั้งหมดกี่ห้อง เก็บข้อมูลจากการทดลอง เช่น นักเรียนทดลองปลูกต้นไม้ และสังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้

9 ช่วยกันคิดหน่อยนะ..... ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในโรงเรียน และนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ดังต่อไปนี้ - จำนวนห้องเรียน จำนวนเครื่องเด็กเล่น - จำนวนห้องกิจกรรม - ครูในดวงใจ

10 เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูล

11 การเก็บรักษาข้อมูล คือ
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วต้องหาวิธีการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายไป และในขณะเดียวกันต้องสามารถค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีวิธีการจัดเก็บแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

12 การเก็บรักษาข้อมูล 1. เก็บเป็นแฟ้มเอกสาร
เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นกระดาษ แล้วรวบรวมใส่แฟ้มแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ จัดเก็บได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมากนัก 12

13 การเก็บรักษาข้อมูล 2. เก็บในเทปบันทึกเสียง
เครื่องบันทึกเทป สามารถบันทึกข้อมูลเป็นเสียงต่าง ๆ ได้ เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เสียงลมพัด เสียงฝนตก เป็นต้น

14 การเก็บรักษาข้อมูล 3. การเก็บภาพถ่าย
โดยใช้กล้องถ่ายภาพ สามารถเก็บภาพถ่ายและข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ไว้ใช้ในการค้นคว้า อ้างอิงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพสามารถบันทึกเป็นแผ่นภาพ หรือเป็นภาพดิจิตอล นำไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้

15 การเก็บรักษาข้อมูล 4. เก็บในแฟลชไดรฟ์ Flash Drive (หรือที่หลายคนเรียก Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive) เป็นบันทึกข้อมูลขนาดเล็กที่พกพาไปได้สะดวก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สะดวกในการพกพาติดตัว

16 การเก็บรักษาข้อมูล 5. แผ่นซีดี หรือ ซีดี-รอม
เก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่นดิสเก็ตหลายเท่า แต่การจัดเก็บต้องใช้เครื่องขับที่สามารถเขียนได้ เนื่องจากซีดี-รอม มีแบบที่อ่านได้อย่างเดียว (CD-ROM) อ่านและเขียนได้ (CD-R) และอ่าน เขียน และลบได้ (CD-RW)

17 การเก็บรักษาข้อมูล 6. ฮาร์ดดิสก์
เก็บข้อมูลเหมือนแผ่น CD แต่มีขนาดใหญ่กว่าและน้ำหนักมากกว่า ดังนั้นจึงถูกเก็บไว้ในตัวเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ยาก

18 แบบทดสอบ ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 เรื่องการเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล
ให้ปฎิบัติลงในใบงานที่ 2

19 The End


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google