งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05/06/54 วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05/06/54 วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05/06/54 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล

2 จุดประสงค์ อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เปรียบเทียบองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล
สื่อกลาง อุปกรณ์ส่ง อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์รับ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร โพรโทคอล

4 หัวข้อที่จะเรียนในวันนี้
สารสนเทศคืออะไร 1 ระบบสารสนเทศ คืออะไร 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 3

5 สารสนเทศ (Information)
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆที่เก็บรวบรวมผ่านการประมวลผลแล้ว หรือมีการบันทึกอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานในด้านต่างๆ

6 ระบบสารสนเทศ (Information System)
กลไกการจัดการข้อมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรเป็นผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการ

7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

8 ให้แต่ละกลุ่มหาความหมายและตัวอย่าง องค์ประกอบระบบสารสนเทศ
กลุ่มที่ 1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) กลุ่มที่ 2 ซอฟแวร์ (Software) กลุ่มที่ 3 บุคลากร (Peopleware) กลุ่มที่ 4 ข้อมูล (Data) กลุ่มที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

9 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

10 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ซอฟแวร์ (Software) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ

11 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

12 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด ผู้ใช้ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม ผู้ควบคุมเครื่อง ผู้บริหารและควบคุมฐานข้อมูล

13 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ข้อมูล (Data) เป็นวัตถุดิบที่ทำให้เกิดสารสนเทศ ข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบจะต่างกัน ขึ้นกับสารสนเทศที่ต้องการ เช่น ในสถานศึกษามักจะต้องการ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลการใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่มีบทบาทต่อการให้เกิดสารสนเทศ

14 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้ เช่น กำหนดให้ มีการป้อนข้อมูลทุกวัน ป้อนข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ กำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงาน การดำเนินการ ต่าง ๆ ต้องมีขั้นตอน หากขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมีปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อระบบสารสนเทศ

15 อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 Assignment จัดทำ Mind Mapping เรื่ององค์ประกอบของ ระบบสารสนเทศ ตามความเข้าใจของนักเรียน ลงในกระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงาม เขียน หรือ พิมพ์ มาก็ได้ 10 คะแนน

17 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt 05/06/54 วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google