งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ

2 ผู้จัดทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวฐิติยา รักมิตร เลขที่ 10
นางสาวมณีรัตน์ เกิดทรัพย์ เลขที่ 12 2 นางสาวอรจิรา เอ่งฉ้วน เลขที่ 15 3 นางสาวอรสา มาดโอสถ เลขที่ 16 4 นางสาวอัญชลีพร จิตรพรหม เลขที่ 17 5

3 ระบบสารสนเทศ สารสนเทศ ความหมายของระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟต์แอกเซส การใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4 ความหมายของระบบสารสนเทศ
การจัดการข้อมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรเป็นผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

5 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากร

6 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายตามต้องการ

7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์   

8 ซอฟต์แวร์ (Software) (ต่อ)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ) ซอฟต์แวร์ (Software) (ต่อ) 2.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

9 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
บุคลากร (Peopleware) บุคคลที่ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น

10 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ข้อมูล (Data) ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้องป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นเพื่อผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ มี  5 ประเภท คือ ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video Data)

11 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

12 การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
การจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และแสดงผลลัพธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจกันอย่างแพร่หลาย เพราะคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายไปได้มาก

13 การจัดการฐานข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access)
เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในชุด Microsoft Office  คุณลักษณะเป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐาน ข้อมูล มีตารางเก็บข้อมูลและสร้างคิวรี่ได้ มีส่วนคอนโทลให้เรียกใช้ในรายงานและฟอร์ม สร้างแมโครและโมดูลด้วยภาษาเบสิกเพื่อประมวลผลตามหลักภาษาโครงสร้าง หน้าต่างการใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลของไมโครซอฟต์แอกเซส

14 คำถาม - ตอบ 1.ระบบสารสนเทศ หมายถึง
ตอบ การจัดการข้อมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรเป็นผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 2. ระบบสารสนเทศมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ตอบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. ซอฟต์แวร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ตอบ 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

15 คำถาม – ตอบ(ต่อ) 4. สิ่งที่ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ตอบ ข้อมูล 5. เหตุใดในปัจจุบันระบบสารสนเทศจึงเป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน ตอบ เพราะคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายไปได้มาก

16 อ้างอิง

17 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google