งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3
องค์ประกอบที่ 1 Backward Design โดย สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3

2 แกรนท์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) เจย์ แม็คไทค์ (Jay McTighe)
ที่มาของการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) สร้างรูปแบบการเรียนรู้ โดย แกรนท์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) เจย์ แม็คไทค์ (Jay McTighe) ปี 1998

3 ความหมายการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design)
กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ที่ย้อนกลับ โดยเริ่มจากเป้าหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ จากนั้นจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 ขั้นตอนการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design)
การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Identify desired results) การกำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียน ได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Determine acceptable evidence) การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้ และการสอน (Plan Learning Experiences and instruction)

5 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความเข้าใจที่คงทน ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา ทักษะคร่อมวิชา จิตพิสัย

6 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานของการเรียนรู้ที่ยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานของการเรียนรู้ที่ยอมรับได้ ภาระงานและการประเมิน การตรวจสอบความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการ การให้โจทย์ หรือประเด็นปัญหาให้นักเรียนไปขบคิด การสังเกต หรือพูดคุย การทดสอบ การลงมือปฏิบัติ/โครงงาน

7 *หมายเหตุ จะประเมินอะไรบ้างให้กำหนดไว้ในช่องการประเมินแต่ละช่อง
เป้าหมาย วิธีการประเมิน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 1. ความเข้าใจที่คงทน 2. ความรู้ทักษะ เฉพาะวิชา 3. ทักษะคร่อมวิชา 4. จิตพิสัย *หมายเหตุ จะประเมินอะไรบ้างให้กำหนดไว้ในช่องการประเมินแต่ละช่อง

8 กระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้ และการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ การประเมิน กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง แบบประเมิน 1. ความเข้าใจที่ คงทน 2. ความรู้ทักษะ เฉพาะวิชา 3. ทักษะคร่อม วิชา 4. จิตพิสัย 1.ชื่อ 2.ชื่อ 3.ชื่อ 4.ชื่อ Rubric -เอกสารประกอบ การเรียน -ใบงาน อุปกรณ์ การทดลอง

9 คำถาม 3 ข้อ ขั้นที่ 1 “อะไรที่มีคุณค่าควรแก่การสร้างความเข้าใจ”
ขั้นที่ 2 “อะไรเป็นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจนั้น” ขั้นที่ 3 “ประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนใดที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความสนใจ และความเป็นเลิศในการสร้างความเข้าใจนั้น”

10 ตารางแสดงข้อแตกต่างของ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับแบบ Backward Design แผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design 1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาสู่ภาระงาน และวิธีการประเมิน 1. กำหนดเป้าหมายภาระงานและวิธีการประเมินมาสู่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐาน การเรียนรู้ สู่กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน 2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ สู่ภาระงาน วิธีการประเมินและกิจกรรมการเรียนรู้ 3. กรอบแนวคิด : ใช้หลักสูตร(วิชา)เป็นตัวตั้ง ด้านความรู้ เน้นทักษะเฉพาะวิชา 3. ใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตของผู้เรียนเป็น ตัวตั้ง โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 4 แกน 3.1 ความรู้ที่คงทน 3.2 ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา 3.3 ทักษะคร่อมวิชา 3.4 จิตพิสัย ค่านิยม เจตคติ

11 หลักฐาน/การแสดงออก/ผลงาน กิจกรรมการเรียนการสอนสู่ผล ที่คาดหวัง
หลักการ/ความคิดรอบยอด/ข้อสรุป (สิ่งที่คาดหวังให้นักเรียนเข้าใจหรือสร้างขึ้น) หลักฐาน/การแสดงออก/ผลงาน (ตัวชี้วัดความเข้าใจหรือความสามารถสร้างสิ่งที่คาดหวัง) กิจกรรมการเรียนการสอนสู่ผล ที่คาดหวัง 1 2 สถานการณ์ปัญหา/คำถามสำคัญ (สถานการณ์ปัญหาหรือคำถามสำคัญ ที่ทำให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมใน ช่องที่ 3 จนปรากฏหลักฐานตาม ช่องที่ 2 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการบรรลุผล ในช่องที่ 1) 3 4

12 Any questions!!!!!! The End………


ดาวน์โหลด ppt สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google