งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

2 เครื่องมือแพทย์แบ่งเป็น 3 ประเภท
เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต - การผลิต/นำเข้า ต้องขออนุญาต ได้แก่ ถุงยางอนามัย ,ถุงมือสำหรับ ศัลยกรรม ,ชุดตรวจ HIV (ต้องขออนุญาตขาย) ,เลนส์สัมผัส เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด - การผลิต/นำเข้า ต้องแจ้งรายการละเอียด มี 5 รายการ ได้แก่ เครื่องใช้เพื่อ กายภาพบำบัด ,เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในร่างกาย ,เต้านมเทียมซิลิโคน , อุปกรณ์เพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม ,กระบอกฉีดอินซูลิน เครื่องมือแพทย์ทั่วไป - การนำเข้าต้องมีหนังสือรับรองการนำเข้า /การผลิตในประเทศต้องจด ทะเบียนสถานประกอบการ เช่น ลวดจัดฟัน

3 ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
ชุดตรวจ HIV อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประกาศฯ คอนแทคเลนส์ Blood Bag

4 คอนแทคเลนส์แฟชั่น (บิ๊กอายส์)
จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป : ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 ลวดดัดฟัน จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป

6 ลวดจัดฟันแฟชั่น คําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง ห้ามขาย สินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตาม มาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่น บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือ เป็นผู้สั่ง หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายผู้กระทําต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

7 กรณีร้านเสริมความงามจัดฟันแฟชั่น
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 “ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะหรือกระทำด้วย ประการใดๆ ให้เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดย มิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ..” โทษตามมาตรา 57 “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน สามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 16 “ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับ ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต” โทษตามมาตรา 57 “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการ ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้”

8 รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ไตรมาส1 ปีงบปรมาณ 2556
รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ไตรมาส1 ปีงบปรมาณ 2556 โรงพยาบาล ซื้อทั้งหมด(เอง+ร่วม+GPO) ซื้อร่วมจังหวัด เป้า ซื้อร่วม ยาร่วมเขต GPO ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ร้อยละ20 รพท.8,รพช.35 เลย 11,556.00 4,244,080.56 11.88 - 2,197,960.00 650,943.40 15.34 ท่าลี่ 1,767,945.11 129,875.00 241,950.00 13.69 52,560.00 536,368.85 30.34 48,000.00 เชียงคาน 4,247,550.70 837,117.65 861,062.18 20.27 521,271.65 62.27 55,600.00 820,074.22 19.31 11,700.00 ปากชม 2,275,207.04 2,036,954.80 517,925.00 22.76 523,184.00 25.68 26,280.00 276,900.40 12.17 นาด้วง 849,591.00 126,000.40 251,362.00 29.59 30,809.00 3.63 เอราวัณ 1,238,947.24 365,962.96 29.54 255,790.00 20.65 วังสะพุง 5,936,558.82 694,899.01 1,136,307.70 19.14 191,000.00 27.49 660,680.88 11.13 96,936.24 ผาขาว 2,651,782.54 572,217.92 424,408.29 16.00 758,000.00 132.47 41,730.00 183,544.25 6.92 ภูกระดึง 4,690,722.14 1,680,023.50 837,539.50 17.86 378,000.00 22.50 449,034.78 9.57 ด่านซ้าย 4,707,040.86 1,212,118.94 917,625.35 19.49 654,096.60 53.96 102,308.00 1,227,861.50 26.09 ภูเรือ 1,451,744.09 320,690.46 645,106.80 44.44 213,106.45 66.45 449,452.72 30.96 นาแห้ว 590,852.49 182,834.90 183,530.62 31.06 105,479.50 57.69 229,458.57 38.84 42,015.00 ภูหลวง 1,447,930.70 125,300.00 281,784.00 19.46 396,613.80 27.39 รวมรพช. 31,855,872.73 7,918,032.58 6,664,564.40 20.92 3,344,138.20 42.23 5,516,588.97 17.32 198,651.24 รวมจังหวัด 36,099,953.29 7,929,588.58 10,908,644.96 30.22 42.17 2,476,438.00 6,167,532.37 17.08

9 Alprazolam จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 มีผลบังคับใช้ 16 มิถุนายน 2556
สถานพยาบาลของรัฐ ต้องทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์(แบบ บ.จ.8) และจัดทำรายงานเป็นรายเดือน (แบบ บ.จ.9) รายปี (แบบ บ.จ.10) คลินิกเอกชนต้องมีใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ และทำรายงานตามแบบ บ.จ.8,9 และ 10


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google