งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา 2201-1001 บทที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา 2201-1001 บทที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา บทที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร

2 1. การจัดย่อหน้าโดยใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
ขั้นตอนการจัดย่อหน้าโดยใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ 1. เลือกข้อความที่จะทำการจัดรูปแบบ 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ จัดรูปแบบ จัดชิดซ้าย เพื่อให้ข้อความหรือย่อหน้าชิดซ้าย กึ่งกลาง เพื่อให้ข้อความหรือย่อหน้าอยู่กึ่งกลาง จัดชิดขวา เพื่อให้ข้อความหรือย่อหน้าอยู่ชิดขวา ชิดขอบ เพื่อให้ย่อหน้าชิดขอบซ้ายและขวา สำหรับภาษาอังกฤษ กระจาย เพื่อให้ย่อหน้าชิดขอบซ้ายและขวา สำหรับภาษาไทย ระยะบรรทัด เพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

3 2. การจัดย่อหน้าโดยใช้เมนูคำสั่ง
ขั้นตอนการจัดย่อหน้าโดยใช้เมนูคำสั่ง 2 3 7 5 6 4 8 1. เลือกย่อหน้าที่ต้องการจัดรูปแบบ 2. คลิกเมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง ย่อหน้า... 4. ปรากฎหน้าต่าง การย่อหน้า 5. คลิกที่ลูกศรการจัดตำแหน่ง: ของข้อความและกำหนดระดับ เค้าร่าง 6. ส่วนของการเยื้อง: เป็นการกำหนด ระยะเยื้องจากขอบซ้าย ขวาของกระดาษ 7. ส่วนของระยะห่าง : เป็นการกำหนด ระยะห่างของย่อหน้า และระยะห่าง ของบรรทัด 8. คลิกปุ่ม ตกลง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

4 3. การจัดย่อหน้าโดยใช้ไม้บรรทัด
สัญลักษณ์การจัดย่อหน้าโดยใช้ไม้บรรทัดการ สัญลักษณ์กั้นหน้าลอย (Hanging Indent) ใช้ กำหนดระยะเยื่องของย่อหน้า ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป สัญลักษณ์เยื้องซ้าย (Left Indent) กั้นหน้า สัญลักษณ์ใช้เพื่อตั้งระยะกั้นหน้าให้กับย่อหน้า สัญลักษณ์กำหนดให้เยื้องบรรทัดแรก (First line Indent) สัญลักษณ์เยื้องขวา (Right Indent) เพื่อกำหนดตำแหน่งด้านขวาสุดของย่อหน้า 2 5 4 1 3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

5 4. การจัดระเบียบเอกสารด้วยแท็บ
วิธีการจัดรูปแบบของแท็บมี 2 วิธี คือ 4.1 วิธีที่ 1 ชนิดของแท็บ (Tab) ไม้บรรทัด การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

6 4. การจัดระเบียบเอกสารด้วยแท็บ (ต่อ)
2 4.2 การตั้งแท็บโดยใช้เมนูคำสั่ง 1. วางเคอร์เซอร์บรรทัดที่ต้องการตั้งแท็บ 2. คลิกเมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง แท็บ... 4. ปรากฏหน้าต่าง แท็บ 5. กำหนดตำแหน่งของแท็บหยุด: 2 ซม. คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่า จะปรากฏตำแหน่งช่อง ด้านล่างตำแหน่งของแท็บหยุด: 7. กำหนดตำแหน่งแท็บหยุด: ซม. คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่า จะปรากฏตำแหน่งที่ตั้ง แท็บช่องด้านล่างตำแหน่งของแท็บหยุด : 9. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 3 4 5 7 6 8 9 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

7 4. การจัดระเบียบเอกสารด้วยแท็บ (ต่อ)
ระยะแท็บ 2 ซม. ระยะแท็บ ซม. กดปุ่ม <Tab> ที่คีย์บอร์ด เคอร์เซอร์เลื่อนไปที่ตำแหน่ง แท็บ 2 ซม. พิมพ์ MS-Office Word แล้วกดปุ่ม <Tab> ปรากฎเส้นจุดไข่ปลา พิมพ์ ตัวเลขหน้าที่ต้องการ เช่น 5 กดปุ่ม Enter 13. กดปุ่ม <Tab> 14. พิมพ์ MS-Office Excel แล้วกดปุ่ม <Tab> ปรากฎเส้นจุดไข่ปลา 15. พิมพ์ ตัวเลขหน้าที่ต้องการ เช่น 6 แล้วกดปุ่ม Enter 16. กดปุ่ม <Tab> 17. พิมพ์ MS-Office PowerPoint 2003 กดปุ่ม Tab ปรากฎเส้นจุดไข่ปลา 18. พิมพ์ ตัวเลขหน้าที่ต้องการ เช่น 10 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

8 4. การจัดระเบียบเอกสารด้วยแท็บ (ต่อ)
2 3 4 5 6 7 4.3 การแก้ไขแท็บโดยใช้เมนูคำสั่ง 1. เลือกข้อความบรรทัดที่ต้องการจะแก้ไข 2. คลิกเมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง แท็บ... 4. คลิกที่รายการ ซม. 5. คลิกปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ตามต้องการ ตำแหน่งแท็บ ซม. ให้เป็นเส้นประ 6. คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่า เพื่อบันทึกค่าใหม่แทนค่าเดิม 7. คลิกที่ปุ่ม ตกลง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

9 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
4. การจัดระเบียบเอกสารด้วยแท็บ (ต่อ) 2 3 4 5 6 7 4.4 การลบแท็บ (Tab) 1. เลือกข้อความบรรทัดที่ต้องการจะแก้ไข 2. คลิกเมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง แท็บ... 4. เลือกรายการที่ต้องการลบ 5. คลิกที่ปุ่ม ล้าง เพื่อลบเพียงรายการเดียว 6. คลิกที่ปุ่ม ล้างทั้งหมด ลบทั้งหมด 7. คลิกปุ่ม ตกลง 4.5 การลบแท็บอย่างรวดเร็ว 1. คลิกเลือกสัญลักษณ์บนแถบไม้บรรทัด 2. คลิกที่สัญลักษณ์ค้างไว้ ลากออกนอก บริเวณไม้บรรทัด แล้วปล่อย 3. สัญลักษณ์แท็บจะหายไปจากไม้บรรทัด การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

10 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
4. การจัดระเบียบเอกสารด้วยแท็บ (ต่อ) 4.6 การตั้งแท็บโดยใช้ไม้บรรทัด 1 คลิกเลือกสัญลักษณ์ด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัด จนกระทั่งได้ชนิดของแท็บ มี 5 แบบ 2. คลิกที่ตำแหน่งบนไม้บรรทัดที่ต้องการตั้งแท็บ จะปรากฏ สัญลักษณ์ตามที่เลือก 2 4.7 การย้ายแท็บโดยใช้ไม้บรรทัด 1. เลือกบรรทัดที่ต้องการย้ายแท็บ 2. คลิกลากที่สัญลักษณ์แท็บที่ไม้บรรทัด ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

11 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
4. การจัดระเบียบเอกสารด้วยแท็บ (ต่อ) 4.8 ตัวอย่างการตั้งแท็บโดยใช้ไม้บรรทัด 1. คลิกที่ปุ่ม คลิกที่ตำแหน่ง นิ้ว บนไม้บรรทัด ปรากฎเครื่องหมาย 2. คลิกที่ปุ่ม คลิกที่ตำแหน่ง นิ้ว บนไม้บรรทัด ปรากฎเครื่องหมาย 3. คลิกที่ปุ่ม คลิกที่ตำแหน่ง นิ้ว บนไม้บรรทัด ปรากฎเครื่องหมาย 4. คลิกที่ปุ่ม คลิกที่ตำแหน่ง นิ้ว บนไม้บรรทัด ปรากฎเครื่องหมาย 5. คลิกที่ปุ่ม คลิกที่ตำแหน่ง นิ้ว บนไม้บรรทัด ปรากฎเครื่องหมาย 6. ทดลองพิมพ์ข้อความตรงตำแหน่งแท็บ รายการ แผนกวิชา จำนวน ราคา ดิสก์เก็ต คอมพิวเตอร์ ,200.00 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

12 5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
1 3 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม 2. คลิกที่คำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3. ปรากฎหน้าต่าง ตั้งค่าหน้ากระดาษ 4. คลิกแท็บ/ป้ายคำสั่ง ระยะขอบ 5. กำหนดระยะห่างจากขอบกระดาษ บน: ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ล่าง: ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง ซ้าย: ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย ขวา: ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 6. เลือกการวางกระดาษ แนวตั้งหรือแนวนอน 7. คลิกที่ลูกศรเลือกหน้า แบบปกติ 8. คลิกที่แท็บ/ป้าย กระดาษ 9. ขนาดกระดาษ: เลือกขนาดของกระดาษ 10. คลิกปุ่ม ตกลง 4 5 2 6 7 8 9 10 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

13 6. การจัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
1. คลิกที่เมนู มุมมอง 2. คลิกที่คำสั่ง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ 3. ปรากฏแถบเครื่องมือและพื้นทีสำหรับพิมพ์หัวกระดาษ 4. พิมพ์ข้อความหัวกระดาษตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ เช่นไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 5. คลิกที่ปุ่ม สลับระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ 6. จะปรากฎพื้นที่สำหรับพิมพ์ข้อความท้ายกระดาษ 7. พิมพ์ข้อความท้ายกระดาษ เช่น MS-Office Word 2003 8. คลิกปุ่ม ปิด การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

14 7. การจัดเอกสารแบบคอลัมน์
2 7.1 การจัดคอลัมน์แบบเมนูคำสั่ง 1. เลือกย่อหน้าเอกสารที่ต้องการแบ่งให้เป็นคอลัมน์ 2. คลิกที่เมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง คอลัมน์ 4. ปรากฎหน้าต่าง คอลัมน์ 5. เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ เช่น แบบ สอง คอลัมน์ 6. คลิกเครื่องหมาย  ที่ช่องเส้นคั่นระหว่าง คอลัมน์ ให้มีเส้นคั่น 7. กำหนดความกว้างและระยะห่างของคอลัมน์ 8. กำหนดนำไปใช้กับ: กำหนดว่าจะนำเอาค่า ไปใช้กับส่วนใดของเอกสาร 9. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 3 4 9 5 6 7 8 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

15 7. การจัดเอกสารแบบคอลัมน์
7.2 การจัดคอลัมน์ด้วยปุ่มเครื่องมือ 2 เลือกย่อหน้าเอกสารที่ต้องการแบ่งคอลัมน์ คลิกที่ปุ่ม คอลัมน์ 3. ปรากฎตารางให้เลือกจำนวนคอลัมน์ 3 7.3 การปรับแก้ไขคอลัมน์ คลิกที่ตำแหน่ง ลากเพื่อปรับขนาดของคอลัมน์ 2. การปรับระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ให้คลิกลากที่ตำแหน่งดังรูป 1 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

16 8. การจัดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
8.1 การจัดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขแบบเมนูคำสั่ง 4 1. เลือกข้อความในเอกสาร 2. คลิกที่เมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข 4. ปรากฎหน้าต่าง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข 5. คลิกที่ รูปแบบสัญลักษณ์ 6. คลิกที่ปุ่ม กำหนดเอง 7. คลิกที่ปุ่ม อักขระ 8. จะปรากฏหน้าต่าง สัญลักษณ์ 9. คลิกเลือกที่ รูปสัญลักษณ์ ที่ต้องการ 10. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 11. ปรากฎรูปสัญลักษณ์ อักขระแสดงหัวข้อย่อย 12. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 2 5 3 6 8 7 9 11 10 12 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

17 8. การจัดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
8.2 การจัดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขด้วยแถบเครื่องมือ เลือกข้อความที่ต้องการจัดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข 2. คลิกที่ปุ่ม ลำดับเลข 3. จะได้ลำดับเลขอยู่ด้านซ้ายของข้อความ 4. คลิกที่ปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 5. จะได้สัญลักษณ์อยู่ด้านซ้ายของข้อความ 6. คลิกที่ปุ่ม หรือที่ปุ่ม ซ้ำเพื่อยกเลิกการ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข 3 1 2 4 5 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

18 รหัสวิชา จบบทที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา 2201-1001 บทที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google