งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003
ดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง ธีระยุทธ ขอนทอง

2 เมนูคำสั่ง เมนูคำสั่ง แฟ้ม เมนูคำสั่ง แก้ไข เมนูคำสั่ง มุมมอง
จบการทำงาน เมนูคำสั่ง แฟ้ม เมนูคำสั่ง แก้ไข เมนูคำสั่ง มุมมอง เมนูคำสั่ง แทรก เมนูคำสั่ง รูปแบบ เมนูคำสั่ง เครื่องมือ เมนูคำสั่ง ข้อมูล เมนูคำสั่ง หน้าต่าง เมนูคำสั่ง วิธีใช้

3 เมนูคำสั่ง แฟ้ม กลับเมนู เมนูคำสั่งแฟ้ม ทำหน้าที่ในการ สร้าง เปิด ปิด บันทึก พิมพ์ สมุดงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

4 เมนูคำสั่ง แก้ไข กลับเมนู เมนูคำสั่งแก้ไข ทำหน้าที่ในการ ลบ คัดลอก ส่วนที่ต้องการแล้วนำมา วาง หรือย้อนการกระทำที่ได้ทำลงไปให้กลับสู่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก่อนหน้าที่กระทำลง ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

5 เมนูคำสั่ง มุมมอง กลับเมนู เมนูคำสั่งมุมมองทำหน้าสำหลับเลือกดูสมุดงานในมุมมองต่างๆ เช่น มุมมองปกติ การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และการกำหนดส่วนต่างๆ บนจอภาพ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

6 เมนูคำสั่ง แทรก กลับเมนู เมนูคำสั่งแทรกทำหน้าที่ในการแทรกสิ่งๆ ลงไปในแผ่นงาน เช่น เซลล์ แถว คอลัมน์ แผ่นงาน แผนภูมิ รูปภาพ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

7 กลับเมนู เมนูคำสั่ง รูปแบบ เมนูคำสั่งรูปแบบ ทำหน้าที่ในการจัดรูปแบบต่างๆ เช่น แถว การเพิ่มหรือลดความสูงของแถว คอลัมน์ เป็นการเพิ่มหรือลดความกว้างของคอลัมน์ แผ่นงาน เป็นการเพิ่มแผ่นงาน หรือการซ่อนแผ่นงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

8 เมนูคำสั่ง เครื่องมือ
กลับเมนู เมนูคำสั่งเครื่องมือ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการสะกดคำ การใช้สมุดงานร่วมกัน การป้องกันสมุดงานหรือแผ่นงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

9 เมนูคำสั่ง ข้อมูล กลับเมนู เมนูคำสั่งข้อมูล ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียง ลำดับข้อมูล การกรองข้อมูลที่ต้องการ การหาผลรวมย่อย เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

10 กลับเมนู เมนูคำสั่ง หน้าต่าง เมนูคำสั่งหน้าต่าง ทำหน้าที่ในการเปิด หน้าต่างใหม่ การจัดเรียงหน้าต่างการตรึงแนว เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

11 เมนูคำสั่ง วิธีใช้ กลับเมนู หน้าถัดไป เมนูคำสั่งวิธีใช้ ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 การถามข้อสงสัย เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้

12 จบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google