งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวางแผนและงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวางแผนและงบประมาณ

2 ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ
1. การเขียนโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ(ใช้ฟอร์มดาว โหลดจากหน้าแว็บวิทยาลัยเทคนิค ) 2. เสนอโครงการกับหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างานผ่านรองฝ่าย ของผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาเห็นชอบ 3. นำโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจากรองฝ่ายของผู้รับผิดชอบ โครงการแล้วส่งที่งานวางแผนงานและงบประมาณ พร้อมไฟล์แนบ เพื่อรวบรวมและนำเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี อนุมัติ โครงการ 4. นำโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการมาจัดทำ แผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556

3 ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ
5. นำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ เสนอให้ คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ 6. สำเนาแผนปฏิบัติงานประจำปี แจ้งให้ทุกสาขาวิชา ทราบ 7. เมื่อทุกสาขาวิชาได้รับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ให้ดำเนินงานตามโครงการที่ขออนุมัติไว้ งานวางแผนและงบประมาณ

4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณตามโครงการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการ ปฏิบัติงานตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 2. จัดทำ สผ.1 (จำนวน 3 ชุด) พร้อมรายละเอียดในการ ใช้ งบประมาณในการจัดทำโครงการทั้งหมด 3. แนบบันทึกข้อความขออนุมัติการปฏิบัติงานตามโครงการและ สผ1 พร้อมโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เสนอรองฝ่ายของ ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาก่อน 4. จัดส่งเอกสารให้พัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามที่เสนอในสผ1 งานวางแผนและงบประมาณ

5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณตามโครงการ
5 ในกรณีที่มีค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าเลี้ยงรับรอง ที่ต้องมีการ สำรองเงินไปก่อนให้สำเนาเอกสารอีก 1 ชุดเพื่อทำการยืมเงินทด รองจากการเงิน โดยยึดตามระเบียบของการเงิน 6 พัสดุจัดทำเอกสารตามระเบียบงานพัสดุจัดส่งให้งานวางแผนและ งบประมาณ 7 งานวางแผนและงบประมาณจัดทำการตัดยอดเงินตามโครงการที่ ขออนุมัติ จัดส่งเอกสารให้การเงิน 8 งานการเงินจัดทำเอกสารตามระเบียบของงานการเงินแล้วเสนอ ผู้อำนวยการอนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ

6 งานวางแผนและงบประมาณ
ขั้นตอนการจ่ายการใช้งบประมาณตามโครงการ 9 . ผู้รับผิดชอบโครงการลงมือปฏิบัติโครงการตามระยะเวลาของ การดำเนินงานตามโครงการ 10 . รวมรวบเอกสารทางการเงินในกรณียืมเงินทดรองส่งให้พัสดุ ตรวจสอบและรวบรวมให้ฝ่ายการเงิน 11. ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินการโครงการให้ ผู้อำนวยการรับทราบโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม เพื่อให้งานประกันคุณภาพ 1 เล่มเพื่อจัดเก็บตามตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบโครงการเก็บไว้ 1 เล่ม งานวางแผนและงบประมาณ

7 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณที่อยู่นอกแผนประจำปีงบประมาณ 2556
1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการ จัดทำโครงการ (ใช้ฟอร์มโครงการหน้าแว็บวิทยาลัยเทคนิค สระบุรี) เสนอผ่านรองฝ่ายของผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณา เห็นชอบ 2. เมื่อรองฝ่ายของผู้รับผิดชอบโครงการอนุมัติบันทึกข้อความและ โครงการแล้วนำเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติโครงการ 3. เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ของการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณตามลำดับต่อไปที่มีอยู่ในแผน ประจำปี งบประมาณ 2556 งานวางแผนและงบประมาณ

8 งานวางแผนและงบประมาณ

9

10 งานวางแผนและงบประมาณ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

21 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี งานวางแผนและงบประมาณ
แนวทางและวิธีการ เขียนโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt งานวางแผนและงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google