งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ โดย นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์

2 นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์
ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 5 ระดับ 5 สังกัด กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ

3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ ใน กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ

4 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารวิชาการ
2. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5 งานบริหารวิชาการ 1. งานวางแผนพัฒนาการศึกษา
2. งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา

6 งานบริหารวิชาการ 3. งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
4. งานจัดทำรายงานการศึกษา

7 งานบริหารวิชาการ 5. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในส่วนของกองการศึกษา
6. งานจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกองการศึกษา

8 งานการเงินและบัญชี 1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 2. งานรวบรวบรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองการศึกษา

9 งานการเงินและบัญชี 3. งานถ่ายโอนงบประมาณทางการศึกษา
4. งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินและรายงานการใช้งบประมาณทุกประเภทของกองการศึกษา

10 5. งานการบริหารงบประมาณของกองการศึกษา
งานการเงินและบัญชี 5. งานการบริหารงบประมาณของกองการศึกษา 6. งานควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google