งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้ามปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้ามปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้ามปีงบประมาณ 2553
งบประมาณวานบอก... แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้ามปีงบประมาณ 2553 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานคลัง เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ 2553 วันที่ กันยายน เวลา 8.30 – น. ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า ฯ ชั้น 2 งบประมาณวานบอก... แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้ามปีงบประมาณ 2553 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานคลัง เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ 2553 ผู้นำเสนอ คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล หัวหน้าหน่วยงบประมาณ โทร ,9807-8

2 หัวข้อนำเสนอ นำเสนอแผนการยกยอดข้ามปี 2553
ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควรทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 หัวข้อนำเสนอ3 ข้อหลักๆ 1.นำเสนอแผนการยกยอดข้ามปี 2553 2.ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควรทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ 3.แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554

3 เงินงบประมาณและ เงินไทยเข้มแข็ง
1. แผนการยกยอดงบประมาณข้ามปี 2553 ลำดับ ขั้นตอน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ วันสุดท้ายของการทำรายการ เงินงบประมาณและ เงินไทยเข้มแข็ง เงินรายได้ 1 - บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่าย ส่งให้ ตรวจสอบ งานคลัง ขออนุมัติซื้อ/จ้าง กรณีเร่งด่วน ต้องได้รับอนุติจากคณบดี ตรวจสอบ งานคลัง 20 ก.ย. 53 20 ก.ย.53 2 การสร้างใบจองงบประมาณ /4 Field หน่วยงบประมาณ 24 ก.ย. 53 3 บันทึกขอประมาณการค่าใช้จ่ายภายในเดือน ก.ย.53 24 ก.ย.53 4 ปิดระบบตั้งหนี้ (AP) ปิดระบบบัญชีทั่วไป (GL) หน่วยบัญชี 5 ต.ค. 53 5 การยกยอดรายการภาระผูกพันข้ามปี 6-7 ต.ค. 53 6 การปิดระบบทั้งหมด ทุกหน่วยงาน 7 เริ่มใช้งานปีงบประมาณ 2554 8 ต.ค. 53 เราว่าจะใช้เงินให้หมด แต่ก็ยังต้องยกยอดไปอีกตามเคย มาดู แผนการยกยอดงบประมาณข้ามปี 2553 ตามตารางนะคะ ก็วอนขอให้ภาควิชา หน่วยงานทราบและดำเนินการ ตามกำหนดกิจกรรมตามรายละเอียด มีหลายเรื่อง หลายเงิน หลายแหล่ง งง งง สงสัย ยกมือถามได้นะคะ วนิดากล้าถาม คุรประจักษ์กล้าตอบจ้า อ้อ GR ให้ระวังด้วยนะจ้ะ เอาให้ถูกปีด้วย

4 หัวข้อนำเสนอ นำเสนอแผนการยกยอดข้ามปี 2553
ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควรทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 2.ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควรทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ

5 2.ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควรทราบ
และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่าย เวียน Si-net 2/9/2553 ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควรทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่าย เวียน Si-net 2/9/2553 ก็แจ้งผ่านสื่อ หลายช่องทางนะคะ

6 หัวข้อนำเสนอ นำเสนอแผนการยกยอดข้ามปี 2553
ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควรทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554

7 3.แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554
ระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 จะเปิดระบบ SAP ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 หน่วยงบประมาณจะส่งใบจองงบประมาณ (EFD) - งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) - งบเงินอุดหนุน ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับ อนุมัติจัดสรร ประจำปี งบประมาณ 2554 ให้ภาควิชา/หน่วยงานของท่าน โดยเริ่มในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553เป็นต้นไป ระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ ได้เปิดระบบ SAP ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 หน่วยงบประมาณจะส่งใบจองงบประมาณ (EFD) งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) งบเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับ อนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ให้ภาควิชา/หน่วยงานของท่าน เริ่ม วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม เป็นต้นไป

8 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554
เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ 1.งบอุดหนุนจัดสรรสำหรับ ภาควิชาหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน ภาควิชา/ หน่วยงานเพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งใน/นอก ประเทศ ภาควิชา หน่วยงบประมาณจะออกใบจองงบประมาณตามบันทึกที่งานนโยบายและแผนฯ นำเสนอขออนุมัติงบจัดสรร และจัดส่งใบจองงบประมาณให้กับภาควิชา เริ่มวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 หน่วยงาน (อัตรา 750 บาท/คน/ปี) หน่วยงานจะต้องจัดทำบันทึกพร้อมแนบรายชื่อบุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และนำเสนออนุมัติ -> หน่วยงบประมาณออกใบจองงบ ส่งกลับหน่วยงาน

9 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554
เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ 2. งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ งาน (HA) คำนวณโดยคูณ อัตรา บาท/คน/ปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพงาน ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนาค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน จัดทำบันทึกพร้อมแนบรายชื่อบุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะฯ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และนำเสนออนุมัติ -> หน่วยงบประมาณออกใบจองงบส่งกลับหน่วยงาน หน่วยงบประมาณ งานคลัง Tel ต่อ 116, คุณชุติญา, คุณธนนันท์

10 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554
สรุป เฉพาะ หน่วยงาน ที่ต้องการขอใช้ เงินอุดหนุนจัดสรรหน่วยงาน และ เงินอุดหนุนจัดสรรพัฒนาคุณภาพ (HA) ขอให้ท่านจัดทำบันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุน ทั้ง 2 ประเภทในฉบับเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อโดยสรุปจำนวนบุคลากร ส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยงบประมาณ งานคลัง Tel ต่อ 116, คุณชุติญา, คุณธนนันท์

11 ตัวอย่าง

12 เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน ประเภทต่างๆ
การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554 เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน ประเภทต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ 3. งบอุดหนุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด รอรับใบจองงบประมาณ จากหน่วยงบประมาณ เริ่มวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 4. งบอุดหนุนจัดสรรประกันสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในภาควิชา ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน 5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและประชุม วิชาการ รวมทั้งค่ารับรองพิธีการของ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ * ไม่อนุญาต ให้นำงบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร มาจัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

13 3. แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ฯ ปี 2551 หมวด 7 การเบิกเงิน ข้อ 32 เรื่องการเบิกเงินเพื่อจ่ายค่าพัสดุ ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าใช้สอยให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานการตรวจรับพัสดุ หลักฐานการปฎิบัติงาน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน กรณีที่ไม่สามารถเบิกได้ภายใน 30 วัน ให้ผู้ขอเบิกแจ้งเหตุผลที่ส่ง เบิกล่าช้าโดยขออนุมัติเบิกจ่ายจากหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

14 การ Download เอกสารประกอบการชี้แจง
bacx/Download/BG_Form

15 โปรดติดตาม . . . โครงการควบคุมและติดตามการใช้จ่าย งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ปี 2554
งบประมาณบริหารสื่อ ประหยัด ประโยชน์ ประยุกต์ เป็นต่อ เป็นสุข ประเสริฐ ติดตามเราได้ world wide web Any time any where Any one งบประมาณบริหารสื่อ 3 โครงการหลัก โครงการ COP “ ชุมชนคนใช้งบฯ ” KM BG Get Gang โครงการ Budget Online ติดตามงบประมาณผ่าน Web โครงการ BG E-learning ไขปัญหาคาใจ สไตล์งบประมาณ งบประมาณบริหารสื่อ โครงการ COP “ ชุมชนคนใช้งบฯ ” KM BG Get Gang โครงการ Budget Online ติดตามงบประมาณผ่าน Web โครงการ BG E-learning ไขปัญหาคาใจ สไตล์งบประมาณ

16 ชุมชนคนใช้งบประมาณ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/253

17 การบริหารจึงจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการใช้ประโยชน์จากรายงาน
KPI (F2) Budget Effectiveness สูตร Target % 1. อัตราการใช้ งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ไป *100/งบประมาณรวม 94 2. อัตราการก่อหนี้ผูกพันของงบลงทุน สถานะงบลงทุนขั้นก่อหนี้ผูกพันได้*100/งบลงทุนรวม 100 ผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของคณะฯ อัตราการใช้งบประมาณ เกินค่าเป้าหมาย 94 % ติดต่อกันสองปีต่อเนื่อง โดย Benchmark กับกรมบัญชีกลาง Q3/2553 การบริหารจึงจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการใช้ประโยชน์จากรายงาน การดึงสถานะข้อมูลจากระบบเพื่อการตัดสินใจ การโอนงบเข้า งบออก เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพการแบ่งกระจายอำนาจหน้าที่ การคานอำนาจ ตรวจสอบ การกระทบยอดรายงานที่จำเป็นระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารแผนงาน ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมเร่งรัดการใช้งบ การจัดทำโครงการระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ลดการสูญเปล่า ทำให้สามารถใช้งบประมาณ จัดสรร สรรหาทรัพยากรที่ทันการณ์ ทันความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวชี้วัดที่คณะฯจัดทำ ติดตาม สื่อสาร เพื่อวัดผล เสนอรายงานต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เป็นรายไตรมาส พร้อมระบุสาเหตุ Why not met Target และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำหรับตัวชี้วัด ที่คณะฯจัดทำ ติดตาม สื่อสาร เพื่อวัดผลประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณคณะฯ มี 2 ตัวชี้วัด 1.ผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของคณะฯ อัตราการใช้งบประมาณเกินค่าเป้าหมาย 94 % ติดต่อกันสองปีต่อเนื่อง โดย Benchmark กับกรมบัญชีกลาง 2.อัตราการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ตัวชี้วัดระดับคณะฯเรามุ่งเป้า เครือข่ายเราร่วมเอาเป็นเป้าหมาย ประสิทธิภาพเพิ่มพูนขึ้นมากมาย เราเข้าใจ เราเข้าถึง จึงพัฒนา 17

18 Budget Team จบการรายงานค่ะ 18


ดาวน์โหลด ppt แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้ามปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google