งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 04. ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 04. ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 04. ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก
คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 04. ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ©

2 แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ

3 ความสำคัญของแฟ้ม SERVICE (6)
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ความสำคัญของแฟ้ม SERVICE (6) (10) DRUG_OPD (11) PROCEDURE_OPD SERVICE (35) ACCIDENT (8) APPOINTMENT (7) DIAGNOSIS_OPD (26) CHARGE_OPD

4 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(35) ACCIDENT ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มารับบริการที่ “แผนกฉุกเฉิน (ER) ” ของโรงพยาบาล และ แผนกทั่วไปของ รพ.สต. หมายเหตุ ข้อมูลผู้รับบริการหมายถึงทั้งในเขต และนอกเขตรับผิดชอบ ข้อมูลการเข้ารับบริการแต่ละครั้งดูจากแฟ้ม Service เชื่อมโยงด้วย SEQ - ข้อมูลการวินิจฉัยอยู่ในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD - ข้อมูลหัตถการอยู่ในแฟ้ม PROCEDURE_OPD - หาก Admit จะเชื่อมกับแฟ้ม ADMISSION,DIAGNOSIS_IPD PROCEDURE_IPD ด้วย AN ในแฟ้ม SERVICE ประเภท แฟ้มบริการ

5 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(35) ACCIDENT

6 (35) ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (35) ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข er_accident_type ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ accident_place_type สถานที่เกิดอุบัติเหตุ er_nursing_visit_type ประเภทการมารับบริการ accident_person_type ประเภทผู้บาดเจ็บ accident_transport_type ประเภทยานพาหนะ accident_alcohol_type การดื่มแอลกฮอลล์ accident_drug_type การใช้ยาสารเสพติด accident_belt_type การคาดเข็มขัดนิรภัย accident_helmet_type การสวมหมวกนิรภัย

7 (35) ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (35) ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข accident_airway_type การดูแลการหายใจ accident_bleed_type การห้ามเลือด accident_fluid_type การให้น้ำเกลือ er_emergency_type ระดับความเร่งด่วน* (map code export)

8 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(7) DIAGNOSIS_OPD ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ ประกอบด้วย - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ.สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่นที่สามารถบันทึกด้วยรหัส ICD-10 ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ ในแฟ้มอื่น หมายเหตุ ข้อมูลผู้รับบริการหมายถึงทั้งในเขต และนอกเขตรับผิดชอบ ข้อมูลการเข้ารับบริการแต่ละครั้งดูจากแฟ้ม Service เชื่อมโยงด้วย SEQ ประเภท แฟ้มบริการ

9 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(7) DIAGNOSIS_OPD

10 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(7) DIAGNOSIS_OPD

11 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(7) DIAGNOSIS_OPD

12 (7) DIAGNOSIS_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข diagtype ประเภทการวินิจฉัย
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (7) DIAGNOSIS_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข diagtype ประเภทการวินิจฉัย Icd101 รหัสการวินิจฉัย icd10_nhso รหัสการวินิจฉัยสำหรับส่งออก spclty แผนกที่รับบริการ

13 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD ข้อมูลการให้บริการ “หัตถการและผ่าตัด” ของผู้ป่วยนอก และผู้รับบริการ - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ.สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่นที่สามารถบันทึกด้วยรหัสหัตถการที่ไม่ได้บันทึกใน แฟ้มอื่น หมายเหตุ - ผู้มารับบริการหมายถึงทั้งในเขต และนอกเขตรับผิดชอบ - หัตถการ 1 อย่าง มี 1 record - ข้อมูลรับบริการแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม service เชื่อมโยงโดย SEQ ประเภท แฟ้มบริการ

14 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD ER

15 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD OPD

16 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD OPD

17 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD TTM

18 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD PT

19 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD OR

20 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(11) PROCEDURE_OPD DEN

21 (11) PROCEDURE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (11) PROCEDURE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข er_opercode หัตถการ OPD,ER operation_item หัตถการ OR health_med_operation_item หัตถการ TTM physic_items หัตถการ PT dttm หัตถการ DEN

22 (10) DRUG_OPD ข้อมูลการจ่ายยาสำหรับ “ผู้ป่วยนอก” และ “ผู้มารับบริการ”
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (10) DRUG_OPD ข้อมูลการจ่ายยาสำหรับ “ผู้ป่วยนอก” และ “ผู้มารับบริการ” - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ.สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึกข้อมูลการให้ยาด้วยรหัสยา ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้มอื่น ประเภท แฟ้มบริการ

23 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(10) DRUG_OPD

24 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(10) DRUG_OPD

25 (10) DRUG_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข drugitems รายการเวชภัณฑ์
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (10) DRUG_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข drugitems รายการเวชภัณฑ์ provis_medication_unit หน่วยนับของยา

26 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(26) CHARGE_OPD ข้อมูล ค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสำหรับ “ผู้ป่วยนอก” และ “ผู้มารับบริการ” - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ.สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่ม่ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ประเภท แฟ้มบริการ

27 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(26) CHARGE_OPD

28 (26) CHARGE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (26) CHARGE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข nondrugitems รายการค่าใช้จ่าย income หมวดค่าใช้จ่าย income_group หมวดค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 04. ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google