งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ ปรับปรุง :ระบบการให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ ปรับปรุง :ระบบการให้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ ปรับปรุง :ระบบการให้บริการ
แนวทางการจัดสรร 44.72 บาท 1.1 1.2 ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง 1 2 3 ด้านคุณภาพ ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการ :ระบบส่งข้อมูล ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ ปรับปรุง :ระบบการให้บริการ OP PP ส่ง ทันเวลา ส่ง สม่ำเสมอ ตามตัวชี้วัด โรคเรื้อรัง ตามข้อมูล ด้านการเงิน ของการให้บริการ มีเลข 13 หลัก ส่งข้อมูลครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ 5 ช่วง 2 ช่วง - ODX (12) - DIAG (18) - CHT,CHA (12) - Service (18)

2 ด้านคุณภาพ

3 กรณีผู้ป่วยนอกรายบุคคล
1. ผู้รับบริการสิทธิ UC และมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 2. จัดส่งข้อมูลครบถ้วนตามชุดมาตรฐาน 3. ผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

4 กรณีให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
1. ผู้รับบริการทุกสิทธิ และมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 2. จัดส่งข้อมูลครบถ้วนตามชุดมาตรฐาน 3. ผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

5 ด้านระบบการส่งข้อมูล

6 เงื่อนไขด้านทันเวลา (5 ช่วง) ของ สปสช
ช่วงที่1 ข้อมูลเดือน ต.ค พ.ค ส่งภายใน 30 มิ.ย. 51 ช่วงที่ ส่งภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 12 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ข้อตกลง 18 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

7 เงื่อนไขด้านการส่งข้อมูลสม่ำเสมอ (2 ช่วง)ของ สปสช
ช่วงที่1 ข้อมูลเดือน ต.ค พ.ค ส่งภายใน 30 มิ.ย. 51 ช่วงที่ 2 ส่งภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 12 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ข้อตกลง 18 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

8 ด้านระบบการให้บริการ

9 1. ตามตัวชี้วัดโรคเรื้อรัง 12 แฟ้ม ODX 18 แฟ้ม DIAG
2. ตามข้อมูลด้านการเงิน แฟ้ม CHT และ CHA แฟ้ม SERVICE

10 ข้อมูลที่ไม่ให้อุทธรณ์
ข้อมูลที่ขาดทั้ง 3 ฟิลด์ - เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก - เลขรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก - วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

11 ข้อมูลอุทธรณ์ (ของ สปสช)
ส่งไม่ทันกำหนด 30 มิ.ย.51 หรือแก้ไข ส่งตั้งแต่ 1ก.ค ธ.ค.51 ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.50 – พ.ค. 51

12 ข้อมูลอุทธรณ์ (ของ สปสช)
ส่งไม่ทันกำหนด 31 ต.ค.51 หรือแก้ไข ส่งตั้งแต่ 1พ.ย ธ.ค.51 ข้อมูลตั้งแต่ มิ.ย. 51 – ก.ย. 51

13 ส่งไม่ทันกำหนด หรือแก้ไข
ข้อมูลล่าช้าของ สปสช ส่งไม่ทันกำหนด หรือแก้ไข ส่งภายใน 31 ต.ค.51 ข้อมูลตั้งแต่ มิ.ย. 51 – ก.ย. 51

14 สรุปช่องทางการส่งข้อมูล

15 การจัดส่งข้อมูลของสถานบริการ จ.เพชรบุรี
ประเภทแฟ้ม หน่วยงาน ที่จัดส่ง ส่งข้อมูลไปที่ 18 แฟ้ม PCU สอ. ส่งข้อมูลไปที่ สสอ. ตามระยะเวลาที่ สสอแต่ละแห่งกำหนด สสอ ส่งข้อมูลที่ สสจ ภายใน 15 ของเดือน 12 แฟ้ม และ 8 แฟ้ม (ถ้าไม่มีส่ง 18 แฟ้ม) รพ. สปสช (12 แฟ้ม ส่ง สสจ ด้วย)

16 PERSON = รหัสหน่วยบริการ +PID + รหัส ปชช (18 แฟ้ม)
ตัวแปรที่สำคัญ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีที่มารับบริการ รหัสสถานบริการ ตารางที่สำคัญ PAT = รหัสหน่วยบริการ + HN + รหัส ปชช (12 แฟ้ม) PERSON = รหัสหน่วยบริการ +PID + รหัส ปชช (18 แฟ้ม)

17 12 แฟ้ม + PP แฟ้ม OPD สิทธิ UC แฟ้ม ANC เพศหญิง รหัสเด็ก รหัสมารดา วันที่ดูแลลูก ครั้งที่ 1,2,3 แฟ้ม PP แฟ้ม WOMAN เพศหญิง

18 เด็กอายุ 0-5 ปี น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับโภชนาการ
NUTRI EPI เด็กอายุ 0-5 ปี SURVEIL +DIAG รหัสวินิจฉัยโรคถูกต้อง

19 เพศหญิง วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 1,2,3
MCH FP เพศหญิง

20 18 แฟ้ม SERVICE+ DIAG รหัสวินิจฉัยโรค แฟ้ม ANC เพศหญิง รหัสเด็ก รหัสมารดา วันที่ดูแลลูก ครั้งที่ 1,2,3 แฟ้ม PP

21 แฟ้ม WOMAN อายุ ปี เพศหญิง เด็กอายุ 0-5 ปี น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับโภชนาการ NUTRI EPI เด็กอายุ 0-5 ปี

22 SURVEIL +DIAG รหัสวินิจฉัยโรคถูกต้อง เพศหญิง วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 1,2,3 MCH เพศหญิง FP


ดาวน์โหลด ppt ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ ปรับปรุง :ระบบการให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google