งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมวัณโรคเขตเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมวัณโรคเขตเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมวัณโรคเขตเมือง
สุพัตรา สิมมาทัน กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

2 ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินแผนงานการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
 อัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ไม่น้อยกว่า 85%  ความครอบคลุมของการค้นหารายป่วยไม่น้อยกว่า 70 % ของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ที่คาดว่าจะมีในชุมชน

3 กิจกรรมหลักภายใต้แผนงานการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
 มีระบบการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค  มีระบบกำกับการกินยา(DOT)  มีการติดตาม /การเยี่ยมบ้าน  มีระบบการบันทึกรายงานและการประเมินผล

4 ความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค
ประเด็นปัญหา ความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ในโรงพยาบาลใหญ่  เชิงนโยบาย  งบประมาณ

5 ปัญหาการดำเนินงานวัณโรคในเมืองใหญ่
1. ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไม่ครบ ไม่ครอบคลุม 2. ระบบการส่งต่อไม่มีประสิทธิภาพ 3. ขาดการประสานงานของเครือข่าย 4. ไม่มีศูนย์กลางการเชื่อมต่อของข้อมูล 5. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

6 การประชุมครั้งที่ 1/2550 * กำหนดแนวทางการดำเนินงาน - การประสานงาน
การประชุมครั้งที่ 1/2550 * กำหนดแนวทางการดำเนินงาน - การประสานงาน - การส่งต่อผู้ป่วย - ข้อมูล/รายงาน * บทบาท PCU CUP สสอ. สสจ. สคร. * หน่วยงานงานเข้าร่วมดำเนินการ * การศึกษาดูงาน * กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

7 การประชุมครั้งที่ 2/2550 CUP PCU สสอ. สสจ. สคร. เทศบาล อื่นๆ
การประชุมครั้งที่ 2/2550 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 1. บทบาทของหน่วยบริการสาธารณสุข CUP PCU สสอ. สสจ. สคร. เทศบาล อื่นๆ 2. ระบบการประสานงานของเครือข่าย 3. ระบบข้อมูล

8 แนวทางการดำเนินงาน 1. บทบาทของรพศ./สสจ./สคร./เทศบาล/สสอ./ศูนย์สุขภาพชุมชน

9 แนวทางการดำเนินงาน  การรักษา  การส่งต่อ  การกำกับการกินยา
2. ประสานเครือข่าย  การรักษา  การส่งต่อ  การกำกับการกินยา

10 แนวทางการดำเนินงาน ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

11 รูปแบบที่ 1 Central registration unit for TB
ขึ้นทะเบียนรักษาที่ OPD โดยมี Central registration unit for TB มีผู้รับผิดชอบเป็น TB Coordinator ของ รพ. ข้อคิด การวางระบบกับห้องชันสูตร ห้องยา???

12 รูปแบบที่ 2 ขึ้นทะเบียนรักษาที่แผนกต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนเป็น TB Coordinator ของแผนก ข้อคิด ต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะมารับผิดชอบ

13 แนวทางการดำเนินงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน

14 รูปแบบที่ 1 ผู้ป่วยในเขตพื้นที่
กรณีที่ ขึ้นทะเบียนที่ CUP ดูแลรักษาที่ CUP กำกับการกินยา (DOT) ที่ PCU ระบบการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ (โทรศัพท์)

15 รูปแบบที่ 1 ผู้ป่วยในเขตพื้นที่
กรณีที่ ขึ้นทะเบียนที่ CUP ดูแลรักษาที่ CUP กำกับการกินยา (DOT) ที่ CUP PCU ติดตามเยี่ยมบ้าน ตรวจผู้สัมผัส ระบบการประสานงานแบบเป็นทางการ

16 รูปแบบที่ 1 ผู้ป่วยในเขตพื้นที่
กรณีที่ 3 PCU สร้างระบบกำกับการกินยา DOT (ญาติ/อสม.) ติดตามเยี่ยมบ้าน ตรวจผู้สัมผัส

17 รูปแบบที่ 2 ผู้ป่วยนอกเขตพื้นที่
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประกันสังคม ข้าราชการ สิทธิ อื่นๆ

18 รูปแบบที่ 2 ผู้ป่วยนอกเขตพื้นที่
กรณีที่ 1 ขึ้นทะเบียนที่ CUP รพศ. ขอนแก่น รพศ. ขอนแก่น ดูแลรักษา ระบบการประสานงานแบบเป็นทางการ

19 รูปแบบที่ 2 ผู้ป่วยนอกเขตพื้นที่
กรณีที่ 2 รพศ. ขอนแก่น ส่งต่อ CUP ระบบการประสานงานแบบเป็นไม่เป็นทางการ(โทรศัพท์)เพื่อความรวดเร็วพร้อมเป็นทางการ

20 แนวทางการดำเนินงาน 3. ระบบข้อมูล ขึ้นทะเบียนที่ CUP สคร. จัดการข้อมูล

21 Monitoring & Evaluation
แนวทางการดำเนินงาน Monitoring & Evaluation 1. ประชุมทุก 1 เดือน 2. นิเทศ ติดตาม โดย สสจ./สคร.

22 We need all of you , to be partnership
in fighting against Tuberculosis Thank you for attention


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมวัณโรคเขตเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google