งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลการป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาเหตุภายนอก ที่ทำให้บาดเจ็บ ระบบรายงาน ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลการป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาเหตุภายนอก ที่ทำให้บาดเจ็บ ระบบรายงาน ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลการป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาเหตุภายนอก ที่ทำให้บาดเจ็บ ระบบรายงาน ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล

2 ระบบข้อมูลการป่วย ระบบรายงาน รายงานผู้ป่วยนอก 21 กลุ่มโรค (รง.504)
จัดเก็บข้อมูลเป็นโรค / กลุ่มโรค รวมทั้งสาเหตุภายนอก รายงานผู้ป่วยนอก 21 กลุ่มโรค (รง.504) 3 กลุ่มโรค รายงานผู้ป่วยใน 75 โรค (รง.505) 8 กลุ่มโรค

3 ระบบรายงาน รายงานผู้ป่วยนอก(รง.504) ผู้ป่วยใน (รง.505)
จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน รายจังหวัด ครอบคลุมโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ความทันเวลา ล่าช้าประมาณ 3 เดือน ประมวลผล รายปีปฏิทิน รายงานข้อมูลรวม ไม่จำแนกเพศ กลุ่มอายุ จัดทำรายงานรายโรค / กลุ่มโรค รวมทั้งประเทศ ภาค เขต จังหวัด รายเดือน

4

5

6 ระบบข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล
เอกสาร / FTP การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบข้อมูลฯ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานกลางสารสนเทศ ฯ กระทรวงสาธารณสุข (สำนักนโยบายและยุทธฯ) เอกสาร / Web site สำนักงานหลักประกันสุขภาพฯ กรมบัญชีกลาง กรม /กอง / ศูนย์วิชาการ สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข

7 ระบบข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายไตรมาส กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รายไตรมาส สำนักงานประกันสังคม รายปี การประมวลผลข้อมูล ครึ่งปีแรก(ม.ค. – ธ.ค.) และส่งข้อมูลป้อนกลับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายปีปฏิทิน

8 ระบบข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล
ความทันเวลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช้ากว่า 1ไตรมาส กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม ช้ากว่าโดยประมาณ 6 เดือน - 1 ปี

9 ระบบข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล
ความครอบคลุมของข้อมูล ประเภทโรงพยาบาล รพ.ใน/ รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.กระทรวงศึกษาธิการ รพ.เอกชน

10 ระบบข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล
ความครอบคลุมของข้อมูล ข้อมูลรายบุคคล ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยผู้ที่ขึ้นทะเบียน 30 บาท สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ผู้รับบริการทุกรายที่เข้ารับการรักษา ประกันสังคม ผู้รับบริการทุกรายที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก

11 ระบบข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล
ความครอบคลุมของข้อมูล รายการข้อมูล เพศ กลุ่มอายุ ประเภทโรงพยาบาล ประเภทสิทธิ วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเฉลี่ย ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลการป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาเหตุภายนอก ที่ทำให้บาดเจ็บ ระบบรายงาน ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google