งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังหลังการประชุมฯ ครั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังหลังการประชุมฯ ครั้งนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังหลังการประชุมฯ ครั้งนี้
PCU Super PCU  การจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ 18 แฟ้ม ตามเกณฑ์ข้อ 1.7 (หน้า 82)  การดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย (โรคเรื้อรัง) ตามเกณฑ์ข้อ 2.1(หน้า 84) - การคัดกรอง การคัดแยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดบริการให้ตรง/สอดคล้องตามความจำเป็น (เขตติดค้าง) การเยี่ยมบ้าน (เขตติดค้าง) การเฝ้าระวังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของโรค (จากข้อมูลงานระบาด/ FF) - การศึกษาโซ่สาเหตุของการเกิดโรค

2  ประเมินเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน รพ.สต. 1) เกณฑ์ที่กำหนด : เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมิน เพื่อให้ รพ.สต. และผู้สนับสนุน รู้สถานะหรือ สภาพของ รพ.สต.แต่ละแห่ง 2) นำผลการประเมินไปจัดทำแผน หรือแนวทางใน การพัฒนา ทั้งในส่วนของกิจกรรม กระบวนการ และ สิ่งสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Super PCU)  ประเมินเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3 การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 5

4 การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
********************* แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : หน่วยบริการปฐมภูมิ (สอ.เดิม) ส่วนที่ 2 : รพ.สต.เป้าหมายอำเภอละ 3 แห่ง

5 *********************
ช่องทางการรายงานผล ********************* สรุปผลการดำเนินงานสร้างกระบวนการจัดการข้อมูลในการดูแลสุขภาพประชาชน - มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ครบถ้วน - การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (18 แฟ้ม) ในการประมวลผลข้อมูลการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ประเมินตนเอง และรายงานผลให้สำนักตรวจราชการผ่านทาง Web site และเอกสาร ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการพัฒนา รพ.สต. ผู้นิเทศระดับเขต สุ่มตรวจ/เยี่ยม รพ.สต.อำเภอละ 1 แห่ง

6 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 5 จังหวัด อำเภอ งวดที่ 1 (กค.-กย.) ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม หมายเหตุ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (องค์ประกอบ 4 หมวด 22 ข้อ) 2 การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล(18 แฟ้ม) ในการประมวลผลข้อมูล หน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกแห่ง = แห่ง ผลการดำเนินงาน การให้บริการกลุ่มเป้าหมายสำคัญ จำนวน % ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ,หญิงหลัง คลอด , เด็ก 0- 5 ปีผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เชื่อมโยงกับการดูแลโดย อสม. 3 มีการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (คัดกรองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ปัญหาอุปสรรค - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ( ) มี ( ) ไม่มี - คัดแยกกลุ่มเป้าหมายดูแลตามสภาพปัญหา ( ) มี - ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ) ประเมิน ( ) ไม่ได้ ประเมิน ผลการประเมิน ระบุ

7 *********************
ระยะเวลาการประเมิน ********************* ระยะที่ 1: ประเมินจากผลการดำเนินงานที่หน่วยบริการ ส่งทาง Web site (ภายใน 30 กันยายน 2553 เพื่อขอรับเงินงวดที่ 2) ระยะที่ 2: ประเมินด้วยทีมประเมินระดับเขต ต้นเดือน สิงหาคม (อำเภอละ 1 รพ.สต.)

8 *********************
ทีมประเมิน ********************* 1. นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์ 2. นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม 3. นางจารุภา จำนงศักดิ์ 4. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทุกจังหวัด 5. ผู้รับผิดชอบงาน NCD.ทุกจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังหลังการประชุมฯ ครั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google