งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพฉายหลายมุมมอง (Multiview Projection )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพฉายหลายมุมมอง (Multiview Projection )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพฉายหลายมุมมอง (Multiview Projection )
สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่

2 เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 5 เส้นโค้งและวงกลม (Circular Features)
มาตราส่วน (Scale of Drawing) ระบบการวางภาพแบบมุมที่ 1 และมุมที่ 3 (First- and Third-Angle Projection)

3 วัตถุประสงค์ในสัปดาห์ที่ 5
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อกำหนดการเขียน วงกลมและส่วนในภาพฉาย เพื่อให้นักศึกษารู้จักและสามารถระบุสเกลของงานเขียนแบบได้ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษารู้จักการฉายภาพแบบมุมที่ 1 และ มุมที่ 3

4 1. เส้นโค้งและวงกลม ไม่ต้องเขียนเส้น

5 1. เส้นโค้งและวงกลม

6 1. เส้นโค้งและวงกลม ไม่เขียนเส้นขอบรูป

7 1. เส้นโค้งและวงกลม

8 1. เส้นโค้งและวงกลม รอยต่อระหว่างผิวโค้งกับผิวตรง ไม่มีเส้น มีเส้น

9 1. เส้นโค้งและวงกลม รอยต่อระหว่างผิวโค้งกับผิวตรง ไม่มีเส้น มีเส้น

10 1. เส้นโค้งและวงกลม มีเส้น ไม่มีเส้น

11 1. เส้นโค้งและวงกลม

12 1. เส้นโค้งและวงกลม

13 1. เส้นโค้งและวงกลม

14 1. เส้นโค้งและวงกลม

15 1. เส้นโค้งและวงกลม

16 1. เส้นโค้งและวงกลม

17 2. มาตราส่วน (Scale of Drawing)
ปัญหา ขนาดของวัตถุหรือชิ้นงานมีขนาดไม่เหมาะสมกับมาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ ทางแก้ กำหนดสเกลของงานเขียนแบบเพื่อปรับให้มีความเหมาะสม การระบุสเกลขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของงานเขียนแบบ เช่น Metric Scale, Engineers’ Scale, Architects’ Scale เป็นต้น

18 Scale of Drawing การเขียนแบบทางเทคนิคนิยมที่จะบอกสเกลเป็นอัตราส่วนขนาดของภาพวาด : ขนาดจริงของวัตถุ (นิยมใช้ Metric Scale) A : B โดย A คือ Scale ขนาดที่วาดในแบบ B คือ Scale ขนาดจริงของชิ้นงาน

19 Scale of Drawing Full Size : ขนาดแบบเท่ากับขนาดงานจริง 1:1
Half Size : ขนาดแบบเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดงานจริง 1:2 ภาพขยาย เช่น 2:1 หรือ 2X, 3:1 หรือ 3X ภาพย่อ เช่น 1:2, 1: 3, 1 : 20 Metric Scale สามารถเขียนได้เป็น 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200

20 3. ระบบการวางภาพ แบบมุมที่ 1 First – Angle Projection แบบมุมที่ 3
Third – Angle Projection

21 Third-Angle Projection

22 Third-Angle Projection
F R.

23 Third-Angle Projection
F R. T F R.

24 Third-Angle Projection

25 Third-Angle Projection

26 First-Angle Projection

27 First-Angle Projection

28 First- and Third-Angle Projection
ข้อแตกต่างกันของระบบการวางภาพทั้งสองแบบ ลักษณะของการวางฉากรับภาพ ระบบมุมที่ 1 ฉากรับภาพอยู่ข้างหลังวัตถุ ระบบมุมที่ 3 ฉากรับภาพอยู่หน้าวัตถุ

29 First- and Third-Angle Projection
ข้อแตกต่างกันของระบบการวางภาพทั้งสองแบบ ลักษณะของการวางฉากรับภาพ ระบบมุมที่ 3 ฉากรับภาพอยู่หน้าวัตถุ ระบบมุมที่ 1 ฉากรับภาพอยู่ข้างหลังวัตถุ

30 First- and Third-Angle Projection
ข้อแตกต่างกันของระบบการวางภาพทั้งสองแบบ ลักษณะของการวางฉากรับภาพ ระบบมุมที่ 3 ฉากรับภาพอยู่หน้าวัตถุ ระบบมุมที่ 1 ฉากรับภาพอยู่ข้างหลังวัตถุ

31 Third-Angle Projection

32 First-Angle Projection

33 First- and Third-Angle Projection
ข้อแตกต่างกันของระบบการวางภาพทั้งสองแบบ

34 แบบฝึกหัดพื้นฐาน – ใช้ระบบมุมที่ 1

35 แบบฝึกหัดพื้นฐาน – ใช้ระบบมุมที่ 1

36 แบบฝึกหัดพื้นฐาน – ใช้ระบบมุมที่ 1

37 ด้วยตนเองและทบทวนบทเรียนผ่าน e-learning
จบสัปดาห์ที่ 5 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวนบทเรียนผ่าน e-learning


ดาวน์โหลด ppt ภาพฉายหลายมุมมอง (Multiview Projection )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google