งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Points, Lines and Planes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Points, Lines and Planes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Points, Lines and Planes
จุดเส้นและระนาบ Points, Lines and Planes เป็นการประยุกต์ใช้การเขียนวิวช่วยกับการมอง จุด เส้น และระนาบ ซึ่งในที่นี้จะศึกษาเฉพาะในส่วนของ การหาความยาวจริงของเส้น การหาขนาดจริงของระนาบ การตัดกันระหว่างเส้นกับระนาบ และการตัดกันระหว่างระนาบกับระนาบ และรวมไปถึงการแสดงการมองเห็นเมื่อเส้นกับระนาบนั้นมีการตัดกัน

2 จุดที่อยู่บนเส้น จุดที่อยู่บนเส้นต้องเห็นอยู่บนเส้นเสมอทุกวิว ถ้ามีวิวใดวิวหนึ่งปรากฏว่าจุดนั้นอยู่นอกเส้นแสดงว่าจุดไม่ได้อยู่บนเส้นนั้นจริง

3 เส้นตัดกันและเส้นไม่ตัดกัน
เส้นตรงที่ตัดกันจริงต้องเห็นจุดตัดอยู่ในแนวเดียวกันระหว่างสองวิว

4 เส้นขนานกัน เส้นที่ขนานกันต้องปรากฏขนานกันเสมอในทุกวิว

5 เส้นความยาวจริง การหาเส้นความยาวจริงของเส้นตรงใดๆ หาได้โดยใช้วิธีวิวช่วย โดยให้เส้นสายตามองตั้งฉากกับเส้นตรงนั้น

6 วิวจุดของเส้น การหาวิวจุดของเส้นตรงใดๆ จำเป็นต้องหาความยาวจริงของเส้นตรงนั้นก่อน แล้วมองในแนวที่เส้นสายตาขนานกับเส้นความยาวจริงนั้นจึงได้วิวจุดของเส้นตรงนั้น

7 การเขียนเส้นลงบนระนาบ
นิยามเกี่ยวกับเส้นและระนาบในวิชาเขียนแบบ 1. สามารถต่อเส้นให้มีความยาวเพิ่มขึ้นได้ ตามแนวของเส้นตรงเดิม 2. ระนาบสามารถขยายให้มีระนาบใหญ่ขึ้นได้อย่างไม่จำกัด

8 การเขียนเส้นระดับ เส้นด้านหน้าและเส้นด้านข้าง ลงบนระนาบ

9 การเขียนขอบวิวของระนาบ

10 การเขียนขนาดจริงของระนาบ


ดาวน์โหลด ppt Points, Lines and Planes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google