งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับเข้าสู่ สาระที่ 3 เรขาคณิต. ขอต้อนรับเข้าสู่ สาระที่ 3 เรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับเข้าสู่ สาระที่ 3 เรขาคณิต. ขอต้อนรับเข้าสู่ สาระที่ 3 เรขาคณิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอต้อนรับเข้าสู่ สาระที่ 3 เรขาคณิต

3 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3 มาตรฐาน ค อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต(geometric model) ในการแก้ปัญหา

4 ตัวชี้วัด สาระที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3
ตัวชี้วัด สาระที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 2. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กำหนดให้ 3. เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุมและเขียนสัญลักษณ์ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 1. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ในแบบต่างๆ 2. บอกรูปเรขาคณิตต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว

5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

6 ตัวอย่างแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดคำนวณ สาระที่ 3 เรขาคณิต

7 ข้อที่ 1 จากรูป พื้นผิวด้านหน้าและพื้นผิวด้านหลัง ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรวมทั้งหมดกี่รูป พร้อมให้เหตุผล ตอบ 12 รูป

8 วิธีการหาคำตอบแบบที่ 1
= 12 จำนวนผิวด้านหน้าของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวนผิวด้านหลังของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส การหาคำตอบวิธีที่ 1 ใช้วิธีการนับจำนวนผิวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งสองด้าน แล้วนำมารวมกัน จึงได้ผลลัพธ์ ดังกล่าว

9 จำนวนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด
วิธีการหาคำตอบแบบที่ 2 6 x = 12 จำนวนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด จำนวนผิวด้านหน้าและด้านหลังของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูป การหาคำตอบวิธีที่ 2 ใช้วิธีการนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งหมด แล้วนำมาคูณกับจำนวนผิวด้านหน้า และด้านหลังของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูป จึงได้ผลลัพธ์ดังกล่าว

10 ข้อที่ 2 แพนเค้ก ไปเที่ยวสวนสัตว์ เธอต้องการให้เส้นทางเดินดูสัตว์เป็นรูปสี่เหลี่ยม จากแผนภาพที่กำหนดให้ แพนเค้กต้องเลือกทางเดินดูสัตว์ได้อย่างไรบ้าง

11 วิธีการหาคำตอบ 1 2 5 1 1 5 2 5 2 3 4 2 3 5 4 1 3 4 3 4

12 ข้อที่ 3 กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังภาพ ถ้าลากเส้นตาม
แกนสมมาตรทุกเส้น จะได้รูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กที่สุดกี่รูป

13 เส้นตรงที่แบ่งรูปออกเป็นสองข้างที่สามารถ พับรูปทั้งสองมาทับกันสนิทพอดี
แกนสมมาตร คือ เส้นตรงที่แบ่งรูปออกเป็นสองข้างที่สามารถ พับรูปทั้งสองมาทับกันสนิทพอดี

14 วิธีการหาคำตอบ 2 1 ตอบ 4 รูป 3 4
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตร 2 แกน เมื่อลากเส้นตรง ตามแกนสมมาตรแล้ว จะทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมที่เล็กที่สุด ดังภาพข้างต้น

15 ข้อที่ 4 จากรูป จงหาว่าผลต่างของจำนวนรูปที่ใช้มากที่สุด กับรูปที่ใช้น้อยที่สุด เท่ากับเท่าใด

16 วิธีการหาคำตอบแบบที่ 1
รูปสี่เหลี่ยม มีจำนวน 5 รูป รูปสามเหลี่ยม มีจำนวน 20 รูป รูปวงกลม มีจำนวน 2 รูป รูปที่มีจำนวนมากที่สุด คือ รูปสามเหลี่ยม รูปที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ รูปวงกลม ดังนั้น ผลต่างรูปที่มีจำนวนมากที่สุดกับจำนวนน้อยที่สุด คือ 20 – 2 = 18 การหาคำตอบวิธีที่ 1 แก้ปัญหาโดยวิธีการนับจำนวนรูปเรขาคณิต แต่ละชนิดแล้วพิจารณาว่ารูปเรขาคณิตชนิดใด มีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุด จากนั้น นำจำนวนที่ได้มาหาผลต่าง ดังแสดงข้างต้น

17 วิธีการหาคำตอบแบบที่ 2
รูปสี่เหลี่ยม มีจำนวน 5 รูป รูปสามเหลี่ยม มีจำนวน 20 รูป [(6 x 2)+8] = 20 รูปวงกลม มีจำนวน 2 รูป รูปที่มีจำนวนมากที่สุด คือ รูปสามเหลี่ยม รูปที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ รูปวงกลม ดังนั้น ผลต่างรูปที่มีจำนวนมากที่สุดกับจำนวนน้อยที่สุด คือ 20 – 2 = 18 การหาคำตอบวิธีที่ 2 – การนับจำนวนรูปเรขาคณิต - การบวก และการคูณ

18 ข้อที่ 5 จงหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด จากรูปข้างล่างต่อไปนี้
4 11 3 5 12 13 2 10 6 14 15 16 1 9 8 7

19 17 21 22 20 18 19 23

20 24 27 26 25 ตอบ รูป

21 คณะผู้จัดทำ สาระที่ 3 เรขาคณิต
1. นางศิริรัตน์ จันนันทะ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 2. นางชุลีกร เชียงปะละ โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 3. นายจตุรภัทร คำรศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา

22 The End ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับเข้าสู่ สาระที่ 3 เรขาคณิต. ขอต้อนรับเข้าสู่ สาระที่ 3 เรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google