งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

2 เคล็ดลับการเขียนจำนวน

3 ล้านหมายถึงตามด้วยศูนย์ 6 ตัว ห้าร้อยล้านสองแสนหกพันห้าร้อยสามสิบเก้า
5 2 6 5 9 , 3 ,

4 หนึ่งแสนสามหมื่นล้านสี่ร้อยยี่สิบ
1 3 4 2 , , ,

5 กรณีหลักเท่ากันเช่นเทียบหลักล้านกับหลักล้านให้เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
การเปรียบเทียบ กรณีหลักเท่ากันเช่นเทียบหลักล้านกับหลักล้านให้เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

6 > 2,546,987 2,546,897 9 มากกว่า 8

7 การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม

8 จงประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 9 9, 5
6 8 7 หลักสิบ

9 ค่าประมาณใกล้เคียงของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าใด
2 ,548 ,793 3,000,000 - 9,000

10 การบวก ลบ คูณ หารให้ใช้วิทยายุทธการคิดเลขเร็วตามที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์นะครับ

11 จบการทบทวนบทที่ 1

12 สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย =
บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย =

13 ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นๆ ได้แก่ > , < , ≠ เราจะเรียกว่า อสมการ นะครับ

14 11 x 12 = 100 สมการ อสมการ 7 x 12 > 10

15 สมการแบ่งเป็น 2 กรณี 1.สมการที่เป็นจริง เช่น x 60 = 60 x 40 2. สมการที่เป็นเท็จ เช่น =

16 การแก้คำตอบของสมการ 1. ใช้หลักการเท่ากันของการบวก ลบ คูณ หาร 2. ใช้วิธีการย้ายข้าง สมการ

17 การใช้สมบัติเท่ากัน เราจะนำตัวเลขเดิมเครื่องหมายตรงข้ามมาหักล้างจำนวน เพื่อทำให้ตัวแปรโดดเดี่ยว

18 จ ÷ 9 = 10 พิจารณา ÷ 9 x 9 = 10 X 9 x 9 = 90 ใช้สมบัติเท่ากัน จ = 90 ใช้การย้ายข้าง

19 แนวคิดการแก้โจทย์ปัญหา
กรณีโจทย์นั้นเป็นการเพิ่มจำนวนจะเป็นการบวก เช่น ซื้อมาเพิ่ม

20 กรณีเพิ่มแบบทวีคูณจะเป็นการคูณ เช่น
ซื้อส้ม 20 กิโลกรัม กิโลกรัมละ ค บาท

21 กรณีโจทย์เป็นการหายไปในครั้งเดียวจะเป็นลบ เช่น ปักลงไปในดิน หรือ ขายไป , ปลูกไปแล้ว

22 กรณีเป็นการแบ่งให้เท่าๆ กัน จะเป็นการหาร เช่น การเฉลี่ย การแบ่งเงินให้น้อง 3 คนๆละเท่าๆ กัน

23 กรณีที่เป็นโจทย์ไม่กำหนดตัวแปรให้เรากำหนดเอง โดยกำหนดสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวแปร 1 ตัว

24 เช่น 25 เท่าของเงินจำนวนหนึ่งคิดเป็น 1500 บาทจงหาเงินจำนวนนั้น
วิธีคิด กำหนดให้เงินจำนวนนั้นเป็น x บาท

25 25เท่าของ คือ25คูณ ประโยคสัญลักษณ์จะได้ X = 1500 การแก้สมการใช้วิธีย้ายจากคูณไปหาร

26 จบการทบทวนบทที่ 2

27 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ ตัวประกอบของ 8 ได้แก่ 8 1 2 4 สังเกตการจับคู่

28 เมื่อเราสังเกตจากการจับคู่จะทำให้ได้ตัวประกอบครบถ้วนครับลองอีกตัวอย่าง

29 จงหาตัวประกอบของ 50 1 2 5 10 25 50 ทุกตัวจะมีคู่ครบพอดี

30 จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนที่ไม่มีอะไรหารลงตัวนอกจาก 1 และ ตัวมันเอง เช่น 2 3 5 7 ...

31 จะเห็นว่า 2 เป็นเลขคู่ตัวเดียวที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ

32 ตัวประกอบเฉพาะคือ ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ เช่น ตัวประกอบของ 8 ได้แก่ แต่ตัวประกอบเฉพาะคือ 2 เท่านั้น

33 การแยกตัวประกอบ ให้เขียนในรูปการคูณตัวประกอบเฉพาะ เช่น
2 x 2 x 4 2 x 2 16 = 4 = 24

34 กรณีที่ตัวเลขเยอะให้เอาจำนวนที่หารลงมาหารก่อนเพื่อลดจำนวนจะทำให้ง่ายขึ้น

35 ตัวหารร่วม(เฉยๆ) เป็นการหาจำนวนที่มีตัวประกอบตัวเดียวกันในหนังสือหน้า 66

36 การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม)
วิธีหาตัวประกอบ วิธีแยกตัวประกอบ วิธีตั้งหารสั้น

37 ตัวคูณร่วม(เฉยๆ) เป็นการหาพหุคูณ ไม่ต่างกับการท่องสูตรคูณ เปิดหนังสือหน้า 71 ครับ

38 การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น)
วิธีหาตัวประกอบ วิธีแยกตัวประกอบ วิธีตั้งหารสั้น

39 ข้อแตกต่าง การแยกตัวประกอบ ห.ร.ม เอาเฉพาะตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด ค.ร.น ซ้ำ 2 จำนวนขึ้นไปก็เอามา 1 ที่เหลือก็เอาหมดบอกแล้ว เหมา เหมา

40 2. การตั้งหารสั้น ถ้าเป็นห. ร
2. การตั้งหารสั้น ถ้าเป็นห.ร.ม ต้องหารลงทุกจำนวนจะใช้หรือไม่ใช้จำนวนเฉพาะหารก็ได้ แต่เวลาตอบเอาเฉพาะเลขด้านข้าง

41 ส่วน ค.ร.น หารได้สองจำนวนขึ้นไปโอเค ไม่ต้องลงหมดทุกจำนวนแต่ต้องใช้จำนวนเฉพาะเท่านั้น เวลาตอบ เหมา เหมา อย่าลืม

42 โจทย์ปัญหาลักษณะโจทย์ ห. ร
โจทย์ปัญหาลักษณะโจทย์ ห.ร.ม หารร่วมมากคือการแบ่งใส่ถุงเท่าๆ กัน การตัดแบ่งเท่าๆ กัน

43 เปิดหนังสือหน้า 78

44 ลักษณะโจทย์ ค.ร.น จะเป็นการถามหาเวลาที่จะเจอกันอีกครั้ง เช่น นาฬิการจะตีพร้อมกันอีกครั้งเมื่อใด รถจะออกพร้อมกันอีกเมื่อใด

45 จบการทบทวนบทที่ 3

46 บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง
เรื่องนี้ไม่ยากเปิดหนังสือหน้า 79 ให้นักเรียนดูเรื่องการเรียกชื่อมุม และชนิดของมุมครับ

47 บทที่ 5 เส้นขนาน การพิสูจน์เส้นขนานมี 3 วิธี ระยะห่างเท่ากัน มุมแย้งเท่ากัน

48 3. มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ 180 องศา
ตัวอย่างเช่น

49 บทที่ 6 ทิศและแผนผัง


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google