งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนหุ่นนิ่งทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนหุ่นนิ่งทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนหุ่นนิ่งทั่วไป

2 เรื่องการเขียนหุ่นนิ่งทั่วไป
ศ การเขียนภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการ และประยุกต์การใช้ทักษะการเขียน ภาพรูปทรงทั่วไปได้เหมาะสมตามหลักการ

4 การเขียนหุ่นนิ่งทั่วไป
การเขียนภาพที่ดี ควรวาดให้ได้ขนาดเท่าวัตถุจริง ในกรณีที่หุ่นนิ่งใช้เป็นแบบมีขนาดใหญ่มากกว่ากระดาษที่เขียน ควรมีการย่อขนาดให้เล็กลงโดยยึดหลักการจัดหน้ากระดาษ ควรย่อให้มีขนาดเล็กลงประมาณ เปอร์เซ็นต์ และคอยเช็คดูเรื่องการเขียนให้ตั้งตรงบนกระดาษ โดยยึดแนวขนานด้านขอบของกระดาษเป็นเกณฑ์ โดยเริ่มเช็คตั้งแต่การขึ้นโครงสร้าง ขนาดสัดส่วนของรูป

5 1. ผู้เรียนควรทำความเข้าใจกับหุ่นนิ่งที่เป็นแบบในการแบ่งสัดส่วนความสูง และความกว้าง ให้ถูกต้อง

6 2. เริ่มจากการขีดเส้นแกนกลางให้มีขนาดใกล้เคียงหรือเท่าของจริง

7 3. วัดขนาดด้านสูงและด้านกว้างโดยประมาณด้วยสายตาสำหรับผู้เริ่มต้น แล้วสร้างเป็นรูปร่างเรขาคณิต สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดีอาจวัดโดยการใช้ดินสอวัด

8 4. การแบ่งสัดส่วนลักษณะต่างๆ ของหุ่น โดยใช้เส้นโครงสร้างเรขาคณิตขีดน้ำหนักเบา ปากแจกัน คอแจกัน ไหล่แจ กัน ตัวแจกัน ฐานหรือก้นแจกัน

9 การแบ่งสัดส่วน ปากแจกัน คอแจกัน ไหล่แจกัน ตัวแจกัน ฐานหรือก้นแจกัน

10 5. การเขียนสัดส่วนและเค้าโครงสร้างของหุ่น โดยวัดและกะขนาดความกว้างของส่วนต่างๆให้เห็นเป็นรูปร่างเรขาคณิต

11 6. การเขียนสัดส่วนโครงสร้างภายในแสดงมิติด้านหลังและความโค้งของส่วนต่างๆ

12 7. การเขียนสัดส่วนตามแบบจริงของหุ่น โดยเพิ่มความโค้ง ความเว้าต่างๆ ตามขนาดสัดส่วนของหุ่นและลงเส้นรูปเน้นขึ้น

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt การเขียนหุ่นนิ่งทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google