งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2
อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2 ทบทวนภาพฉายสามมิติ ภาพฉาย 3 มิติ แบ่งออกได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ภาพฉายหลายวิว (Multiview Projection) 2. ภาพฉายแอกโซโนเมตริก (axonometric projection) 3. ภาพฉายอ็อบลีก (oblique projection) 4. ภาพฉายเพอร์สเปกทีฟ (perspective projective)

3 ทบทวนภาพฉายแอกโซโนเมตริก
ภาพฉายแอกโซโนเมตริก (axonometric projection) จะมองเห็นวัตถุเป็นภาพสามมิติ เนื่องจากวัตถุถูกจับเอียง สามารถแบ่งได้ 3 แบบ ประกอบด้วย ภาพฉายไอโซเมตริก (isometric projection) ภาพฉายไดเมตริก (dimetric projection) ภาพฉายไทรเมตริก (trimetric projection)

4 ขั้นตอนการเขียนภาพวาดแบบไอโซเมตริก

5 การเขียนวงกลมโดยวิธีกำหนดจุด

6 เส้นโค้งในภาพวาดไอโซเมตริก
เส้นโค้งใดๆ ที่อยู่ในภาพฉายออร์โทกราฟิกสามารถเขียนลงในภาพวาดไอโซเมตริกได้โดยกำหนดจุดบนเส้นโค้งแล้ววัดระยะเทียบกับแกนไอโซเมตริกจะได้จุดบนภาพวาดไอโซเมตริก ดังรูป

7 การเขียนวงรีใดๆ ในภาพไอโซเมตริก

8 การเขียนเกลียวในภาพไอโซเมตริก
ในการแสดงเกลียวในภาพไอโซเมตริก จะใช้ส่วนของวงรีแสดงลักษณะของยอดเกลียวซึ่งเรียงตัวขนานกันตลอดความยาวของเกลียว ซึ่งวิธีการวาดวงรีใช้วิธีสี่จุดศูนย์กลางดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการวาด

9 ทรงกลมในภาพไอโซเมตริก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google