งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของกิจกรรมYC ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  วัยรุ่นไทยได้รับการครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจากต่างชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของกิจกรรมYC ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  วัยรุ่นไทยได้รับการครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจากต่างชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความเป็นมาของกิจกรรมYC
ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  วัยรุ่นไทยได้รับการครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจากต่างชาติ ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่วัยรุ่นต้องเผชิญ บางปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง วัยรุ่นจึงหลงไปในทางที่ผิด สาเหตุก็มาจากการตัดสินใจหุนหันพลันแล่น และไม่มีที่ปรึกษาที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือ วัยรุ่นจึงต้องการใครก็ได้ที่คอยรับฟัง ดูแล คอยเป็นกำลังใจให้ในยามที่ท้อแท้และสิ้นหวัง

4 สถาบันครอบครัวกับวิกฤตชีวิตเด็กไทย - เด็ก 37
สถาบันครอบครัวกับวิกฤตชีวิตเด็กไทย - เด็ก 37.3% อยู่ในความดูแลของปู่ย่า ตายาย เด็ก 8.2 % อยู่ตามลำพัง เด็ก กำพร้าพ่อ แม่

5 ค่านิยมของเด็กและเยาวชนไทย • ช็อปไว ใช้แหลก แดกด่วน • คลั่งหวย รวยลัด วัดดวง • เรียนไม่เอา เ ไม่เกี่ยง • การเรียนไม่มา กีฬาไม่ขาด

6 ปัญหาที่พบในเยาวชนยุคปัจจุบัน บุหรี่ สุราและยาเสพติด - ค่านิยมเพศเสรี ทะเลาะวิวาท - วัตถุนิยม - เมินศาสนา ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ - ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา - ลุ่มหลงวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน มั่วสุมอบายมุข - แก๊งค์ซิ่งรถ - ค่านิยมที่ผิดๆ

7 สัมพันธภาพของครูกับนักเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างไร

8 - เพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีอะไรๆคล้ายกัน
ธรรมชาติวัยรุ่น - เพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีอะไรๆคล้ายกัน - วัยใกล้เคียงกันสร้างสัมพันธภาพได้ดีกว่าวัยต่างกันมาก - เด็กมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าครู - ความเห็นอกเห็นใจของเด็กที่มีต่อกัน -

9 โครงสร้างระบบการบริหารงานเครือข่าย YC (YOUTH COUNSELOR) “ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ” อำเภอแม่สอด     จังหวัดตาก

10 องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. ผู้บริหาร. ครู. ครูแนะแนว
องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน . ผู้บริหาร . ครู . ครูแนะแนว . นักเรียน . เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน

11 YOUTH    COUNSELOR เป็นบุคคลที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรรว่า  เป็นผู้มีมนุษย์สมพันธ์  สามารถคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา  ในการ รับฟัง  ให้คำปรึกษาหารือ  และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น   และปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา โดยการดูแล ชี้แนะอย่างใกล้ชิดของครู

12 ลักษณะของนักเรียน YC 1. รู้จักและยอมรับตนเอง 2. อดทน ใจเย็น 3

13 บทบาทหน้าที่ของ YC YC มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่ประสบกับความ วิตกกังวลหรือความยุ่งยากใจให้เข้าใจปัญหาให้ชัดเจน และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นตัวแบบให้เพื่อน ช่วยให้เพื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองและยังเป็นการช่วยส่งเสริม พันธนภาพระหว่างเพื่อนด้วยกันอีกด้วย

14 ประเภทของการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษารายบุคคล - การให้คำปรึกษากลุ่ม
-  การให้คำปรึกษากลุ่ม คือ การให้การช่วยเหลือแก่เพื่อนผู้รับคำปรึกษาจำนวนตั้งแต่ สอง คนขึ้นไปที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความต้องการที่จะพัฒนาตนในเรื่องเดียวกัน               

15 มารยาท หรือจรรยาบรรณของ yc ไม่นำความลับของเพื่อนไปบอกนักเรียนคนอื่น ๆ
ไม่แสดงกริยามารยาทที่รังเกียจเพื่อน หลีกเลี่ยงสภาวะที่เพื่อนเริ่มขัดแย้ง ยุติการให้คำปรึกษาทันทีถ้าไม่รู้จริง หากเป็นข้อมูลที่อันตรายต้องรีบ แจ้งครูที่ปรึกษาด่วน               

16 ข้อควรคำนึงในการให้คำปรึกษา - ตรงต่อเวลานัดหมาย
 - ตรงต่อเวลานัดหมาย             - ให้ความสำคัญกับภาษาท่าทางของเพื่อนผู้รับคำปรึกษา           - หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เจาะจงเกินไป - หลีกเลี่ยงการแนะนำให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษา        - หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ร่วมและการเห็นชอบกับเขา    - ไม่ควรรีบด่วนที่จะสรุปและแก้ปัญหาให้เพื่อน         - หลังให้การปรึกษาแต่ละครั้งแล้ว YC ควรบันทึกผล การให้คำปรึกษาไว้เพื่อเป็นข้อมูล               


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของกิจกรรมYC ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  วัยรุ่นไทยได้รับการครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจากต่างชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google