งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา

2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย นายโสภณ อัชฌารัศมิ์ ผอ.สช.จ.ยะลา

3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน

4 วิกฤติพฤติกรรมเด็กในปัจจุบัน
ตกเป็นทาสเกมคอมพิวเตอร์ เป็นนักซิ่งวัยใส เป็นสก๊อยวัยสาว ยกพวกตีกัน ใช้กำลังแก้ปัญหา มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เข้าถึงสารเสพติดง่าย ขาดหลักธรรมทางศาสนา ขาดค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่อ ให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าจิตใจ ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค มั่วสุมในหอพัก บ้านเช่า บริโภคอาหารกรุปกรอบ เป็นโรคอ้วน เครียด ซึมเศร้า มองโลกแง่ร้าย ไม่สนใจปัญหาสังคม ร่วมสร้าง แต่ไม่ร่วมแก้

5 มาตรา 32 เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 มาตรา 32 เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เด็กที่ผู้ปกครองมีอาชีพไม่เหมาะสม เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กพิการ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กที่อยู่ในสภาพต้องได้รับการสงเคราะห์ตามกฎกระทรวง

6 มาตรา 40 เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครอง เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 มาตรา 40 เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครอง เด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด เด็กพึ่งได้รับการคุ้มครอง เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียน ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมาย คบหาสมาคมกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

7 สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง จากสภาพครอบครัว ถูกปล่อยปละละเลย ขาดความอบอุ่น
จากโรงเรียน ขาดการดูแลนักเรียน ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน จากชุมชน/สังคม ขาดระเบียบชุมชน ต่างคนต่างอยู่ในสังคม ละเลยปัญหาเยาวชน จากเพื่อน ตามเพื่อน แคร์เพื่อน ถูกรังแก กดขี่ ข่มเหง กดดัน จากตัวเด็กเอง ขาดทักษะการคิด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

8 กำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 2548
กฎกระทรวง กำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 2548 ไม่หนีเรียน ไม่เล่นการพนัน ไม่พกพาอาวุธ ไม่เสพสิ่งมึนเมา ไม่ลักทรัพย์ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ไม่ชู้สาว ไม่ค้าประเวณี

9 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การลงโทษนักเรียน 2548 ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

10 องค์ประกอบในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อนักเรียน

11 แนวทางบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้บริหารให้ความสำคัญ พัฒนาครูและบุคลากร ดำเนินการด้านส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ครูที่ปรึกษาให้ความร่วมมือ อบรมให้ความรู้ และทักษะ

12 แนวทางดำเนินการของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ครูจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ครูดูแลเด็กในอัตราส่วนที่เหมาะสม จัดกิจกรรมโฮมรูมโดยครูประจำชั้น จัดระเบียนสะสม/ฐานข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง คุ้มครองสิทธิเด็ก

13 การพัฒนาพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์
ด้านดนตรี ด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหว ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

14 บทบาทของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ
การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรและผู้บริหาร

15 ข้อเสนอแนะ การคัดกรองนักเรียน มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
จัดทำระเบียนสะสมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน การคัดกรองนักเรียน บูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรม มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ศึกษาข้อมูลนักเรียนให้ครอบคลุม ประสานข้อมูลกับทุกฝ่าย

16 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย นายโสภณ อัชฌารัศมิ์ ผอ.สช.จ.ยะลา


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google