งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
การปรับปรุงตนเอง เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์

3 การปรับปรุงตนเอง 1. ศึกษาและประเมินตัวเอง
2. ยอมรับและตระหนักในความต้องการ ที่จะปรับปรุงตนเอง 3. มีแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง 4. วางแผนในการปรับปรุงตนเอง

4 1. ศึกษาและประเมินตัวเอง
1.1 ลักษณะที่ต้องศึกษาและประเมิน 1) รูปร่างหน้าตาและสุขภาพ 2) สติปัญญา 3) ความรู้ทั่วไป 4) ความสามารถพิเศษ

5 5) การแต่งกาย 6) การพูดจา 7) กิริยาท่าทาง 8) นิสัยใจคอและบุคลิกภาพ 9) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

6 1.2 วิธีการที่ใช้ในการศึกษา
และประเมินตนเอง 1) สังเกตตนเอง 2) ให้ผู้อื่นวิจารณ์หรือบอกจุดบอด ที่เรามองไม่เห็น 3) ใช้แบบประเมินตนเอง

7 2. ยอมรับและตระหนัก ในความต้องการ ที่จะปรับปรุงตนเอง

8 3. มีแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง
3.1 ความต้องการที่จะมีบุคลิกภาพ ที่ดึงดูดใจเพศตรงข้าม 3.2 ความต้องการเป็นที่ชื่นชมของสังคม 3.3 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ในอาชีพและสังคม 3.4 ความต้องการอำนาจ

9 4. วางแผนในการปรับปรุงตนเอง
4.1 ปรับปรุงลักษณะที่บกพร่อง ทีละลักษณะ 4.2 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ 4.3 วางแผนในการปรับปรุงตนเอง

10 การปรับปรุงบุคลิกภาพ
1. การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก 2. การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน

11 การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก
1. การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา 2. การรักษาสุขภาพ 3. การปรับปรุงการแต่งกาย 4. การปรับปรุงกิริยาท่าทาง

12 5. การปรับปรุงการพูดจา 1) ถ้อยคำสุภาพ เหมาะกับกาละเทศะ และบุคคล 2) น้ำเสียงนุ่มนวล 3) ฝึกการใช้คำถามให้เหมาะสม

13 ข้อควรคำนึงในการใช้คำถาม
1) ไม่ควรถามสาเหตุของการกระทำ โดยไม่จำเป็น 2) หลีกเลี่ยงคำถามที่เขาไม่อยากตอบ

14 4) พูดความจริงและพูดในสิ่งที่มีประโยชน์
5) พูดในสิ่งที่คนอื่นชอบ พอใจและสนใจ 6) เลือกส่วนดีของคู่สนทนามาพูด 7) พูดจาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง 8) ไม่พูดดูถูกผู้อื่น 9) ไม่หัวเราะเยาะเมื่อผู้อื่นทำผิดพลาด

15 10) พูดมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
11) รู้จักวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ 12) มีศิลปะในการพูด 12.1 ไม่ควรพูดเรื่องตนเองมากเกินไป 12.2 ไม่ควรผูกขาดการพูดคนเดียว 12.3 ขณะพูดควรยิ้มแย้มแจ่มใส

16 12.4 ไม่ควรอธิบายรายละเอียดมากเกินไป
ทำให้น่าเบื่อ 12.5 เมื่อไม่เห็นด้วยไม่ควรโต้แย้งทันที 12.6 ในการคุยกันหลายคน ไม่ควรสนใจ ใครเพียงคนเดียว 12.7 หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

17 12.8 ไม่ควรพูดเรื่องโศกเศร้า พูดเรื่อง
ขบขันบ้าง 12.9 ขณะที่คนอื่นพูด ไม่ควรพูดแทรก กลางคัน 12.10 ควรให้กำลังใจผู้พูดและหลีกเลี่ยง หัวข้อสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 12.11 หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำให้ผู้อื่น สะเทือนใจ

18 13) ฝึกการฟัง 13.1 ทำใจให้อยากฟัง 13.2 ตั้งใจฟัง 13.3 ทนฟัง 13.4 มองหน้าผู้พูด 13.5 พยักหน้าเห็นด้วย 13.6 ถ้ารู้สึกเบื่อก็จดบันทึก 13.7 ซักถามเมื่อสงสัย

19 การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน
1. ฝึกให้รักตนเองตามสภาพที่เป็นอยู่ 2. ฝึกการเอาชนะตนเอง 3. ฝึกความอดทน อดกลั้น และเข้าใจ ผู้อื่น 4. ฝึกการจัดการกับความโกรธและ ความเกลียด

20 5. ฝึกให้เป็นคนอารมณ์ดีและเบิกบาน
6. ฝึกให้เป็นผู้มีใจสงบ 7. ฝึกการเปลี่ยนตนเองดีกว่าเปลี่ยน คนอื่น 8. ฝึกการตั้งเป้าหมายในชีวิต 9. ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล 10.ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา

21 11. ฝึกเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไว
12. พัฒนาความมั่นใจในตนเอง 13. ฝึกมิให้เป็นคนแสดงตัวมากเกินไป 14. ฝึกมิให้เป็นคนเก็บตัวมากเกินไป 15. ฝึกให้เป็นคนที่ใช้อำนาจเหนือผู้อื่น น้อยลง 16. ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม

22 17. ฝึกการเปลี่ยนความอยากได้ให้เป็น
ความต้องการ 18. ฝึกการให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ 19. ฝึกการให้ความรักแก่ผู้อื่น 20. ฝึกการให้อภัยแก่ผู้อื่น 21. ฝึกการสร้างความประทับใจให้ เกิดขึ้นแก่ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google