งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบ การจัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบ การจัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบ การจัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)

2 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการระบบจัดการรายบุคคล( Case Manager)
1.ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการอย่างรอบด้านผ่านข้อมูลเบื้องต้นที่รับส่งต่อจากหน่วยงาน การสัมภาษณ์เพิ่มเติมและการลงเยี่ยมบ้าน 2.บริหารจัดการให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนโยบาย 3.รู้จักแหล่งบริการต่างๆ มีทำเนียบแหล่งบริการและบุคคลที่สามารถติดต่อได้และประสานกับบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอก และระดับจังหวัด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการได้สะดวก 4.สนับสนุนและสร้างกลไกให้เกิดการ update ข้อมูล เช่น จัดให้มี case conference กับทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผน และติดตามให้ความช่วยเหลือ 5.กระตุ้นให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการมีระบบการจัดการรายบุคคล และการทำงานแบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

3 โจทย์ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายบุคคล และหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการรายบุคคล ควรมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง?

4 สมรรถนะที่จำเป็น การทำงานกับวัยรุ่น ทักษะการจัดการรายบุคคล 4
หลักการสื่อสารเพื่อเปิดเผยผลเลือด การจัดการปัญหายาเสพติด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีด้านการรักษาและป้องกัน 1 ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางเพศ ความเข้าใจในระบบการทำงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 5 ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสามารถในการประสานเชื่อมโยงบริการ 3 การเก็บและบันทึกข้อมูลและจัดการให้เกิดการไหลเวียน แหล่งสนับสนุนบริการในชุมชน/เครือข่ายส่งต่อ พัฒนาการเด็กตามวัย (0-18 ปี) การดูแลสุขภาพจิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 6 การให้การปรึกษาแบบคู่ มีความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็ก 2 มีประสบการณ์โดยตรงในการให้บริการผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS

5 วิเคราะห์ ๑. สมรรถนะที่มีอันดับคะแนนสูงสุด และ ต่ำสุด หรือไม่มีคะแนน ๒.ใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกลำดับสมรรถนะ ๓. สมรรถนะที่เลือกมีผลต่อการทำงานจัดการ เป็นรายบุคคลอย่างไรบ้าง ๔. ยังมีสมรรถนะอื่น ๆ ที่จำเป็นอีกหรือไม่

6 สมรรถนะของผู้จัดการระบบการจัดการรายบุคคล (Case Manager) 1
สมรรถนะของผู้จัดการระบบการจัดการรายบุคคล (Case Manager) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HIV/AIDS การป้องกันและการดูแลรักษา มีประสบการณ์โดยตรงในการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กตามวัย มีความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็ก มีทักษะในการสื่อสารการเปิดเผยผลเลือด มีทักษะในการประสานงาน เชื่อมโยงบริการ รู้จักและเข้าใจบริการในเครือข่ายบริการทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง การดูแลสุขภาพจิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่


ดาวน์โหลด ppt สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบ การจัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google