งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตครอบครัว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตครอบครัว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตครอบครัว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 วัยรุ่นมักชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อน และต้องการให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับ การที่ปฏิเสธจากเพื่อนมักจะทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และสิ่งที่วัยรุ่นสามารถสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน

3 ลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดี
1. มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 2. มีระเบียบวินัยในตนเอง 3. เป็นคนที่มีความเกรงใจต่อผู้อื่น 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4 ลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดี
5. พูดจาไพเราะ 6. ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายผู้อื่น 7. มีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 8. ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น 9. ไม่เอาแต่ใจตัวเอง

5 ลักษณะของครอบครัว 1. ครอบครัวเดี่ยว 2. ครอบครัวรวม

6 ครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วยบิดา มารดาและบุตรเท่านั้น ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือทั้งทางสายโลหิตและทางกฎหมาย

7 ครอบครัวรวม ครอบครัวประเภทนี้มีพื้นฐานจากครอบครัวเดิมมาจากครอบครัวเดี่ยว ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร นอกจากนี้ยังมีญาติพี่น้องอื่น ๆ เป็นสมาชิกอาศัยร่วมอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ลุง ป้า น้า อา และอาจจะมีหลานร่วมด้วย

8 ลักษณะของครอบครัวที่ดี
1. มีความห่วงใยมีความรักซึ่งกันและกัน 2. มีความซื่อสัตย์และวางใจกัน 3. มีความเข้าใจกัน 4. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ 5. เห็นประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

9 สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันระดับรากหญ้าที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่ให้การอนุบาลดูแล เลี้ยงดู ให้การศึกษา และอบรมสมาชิกของสังคมจนโตขึ้นเป็น สมาชิกที่มีคุณภาพ

10 คุณลักษณะของครอบครัวที่พึงประสงค์
1. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียว 2. สมาชิกในครอบครัวมีการทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 3. พ่อ แม่และสมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รู้จักประหยัด

11 คุณลักษณะของครอบครัวที่พึงประสงค์
4. พ่อ แม่หรือหัวหน้าครอบครัว ต้องทำตนเป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 5. พ่อ แม่ หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวถ่ายทอดการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อสมาชิก และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา 6. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สถานที่อาศัยให้สะอาด

12 คุณลักษณะของครอบครัวที่พึงประสงค์
7. สมาชิกในครอบครัวบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการทะนุบำรุง รักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรม 8. สมาชิกปฏิบัติตนตามครรลองประชาธิปไตยในครอบครัว เคารพกฎหมาย รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติ ตามหน้าที่พลเมืองดี


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตครอบครัว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google