งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้คำปรึกษา ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้คำปรึกษา ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้คำปรึกษา ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ file: counseling

2 การให้คำปรึกษาคืออะไร?
การช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ใช่การบำบัดรักษาความผิดปกติ ไม่ใช่การให้คำแนะนำสั่งสอน ไม่จำกัดอยู่เพียงการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการพัฒนาตนเอง file: counseling

3 หลายระดับของการให้คำปรึกษา
รับฟังความในใจ ระบายความกังวล ให้ข้อมูล พิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ เข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง file: counseling

4 กระบวนการให้บริการปรึกษา
การสร้างสัมพันธภาพ การสำรวจปัญหา การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การยุติการให้บริการ การติดตามผล file: counseling

5 ลักษณะของผู้ให้บริการปรึกษาที่ดี
มีความอบอุ่น ไม่แฝงความอยากครอบงำ มีความจริงใจ เป็นธรรมชาติ ยอมรับ ให้เกียรติผู้ขอคำปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข มีความเข้าใจผู้ขอคำปรึกษาอย่างลึกซึ้ง มีสติ ตระหนักในความเป็นปัจจุบัน มองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม file: counseling

6 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (empathy)
เข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้ ยังคงความเป็นตัวเองอยู่ สื่อให้เขารู้ได้ว่าเข้าใจ file: counseling

7 ทักษะการใส่ใจ การถาม การทวนความ การสะท้อนความรู้สึก
การตีความให้กระจ่าง การสรุปความ การใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์ file: counseling

8 การฟังเพื่อการให้คำปรึกษา
file: counseling

9 ภาษาท่าทางที่เหมาะสม
นั่งข้างๆ เป็นมุมฉาก ท่าทางเปิดเผย เอนตัวไปข้างหน้า สบตา สงบ ผ่อนคลาย file: counseling

10 จรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา
ข้อมูลทุกอย่างต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ความสัมพันธ์ต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องการให้คำปรึกษา รู้ข้อจำกัดของตนเองในการให้คำปรึกษา ไม่ทำในสิ่งที่ทำไม่ได้หรือไม่รู้ เมื่อจำเป็นควรส่งปรึกษาต่อ บันทึกข้อมูลทุกอย่างหากจะเปิดเผยต้องได้รับการยินยอม จากเจ้าของเสียก่อน file: counseling

11 จรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา
ไม่ตัดสินผู้รับบริการในเชิงศีลธรรม ไม่พยายามยัดเยียดความเชื่อทางศาสนา ปรัชญาชีวิต วิถีชีวิต การเมือง ไม่ระแวงสงสัยในทางร้าย ต้องคอยทบทวนสถานการณ์เสมอว่า “การให้คำปรึกษานี้เพื่อใคร?” file: counseling


ดาวน์โหลด ppt การให้คำปรึกษา ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google