งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมมอบนโยบายด้านคุณภาพของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมมอบนโยบายด้านคุณภาพของนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมมอบนโยบายด้านคุณภาพของนักเรียน
แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๘ กันยายน ๒๕๕๒

2 ความปลอดภัยของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สุขภาพกาย - สุขภาพจิต ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

3 ความปลอดภัย ปัญหา 1 อาคารสถานที่มีหลายจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
1 อาคารสถานที่มีหลายจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก 2 ไม่มีรั้วรอบขอบชิดทำให้บุคคลภายนอก เข้าไปในโรงเรียนได้ง่าย

4 แนวทางแก้ไข 1 สร้างรั้วรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้า โรงเรียน
1 สร้างรั้วรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้า โรงเรียน 2 ให้ภารโรงตรวจสอบอาคารเรียน ห้องน้ำ อย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียน รับทราบและซ่อมแซมให้เรียบร้อย 3 จ้างยามครบทั้ง 435 โรงเรียนใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท

5 4 ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครบทุกโรงเรียน
5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 6 ให้ครูสำรวจอุปกรณ์ รั้ว หลังคา รวมถึงตัวอาคารที่อยู่ ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย แจ้งสำนักการศึกษาทันที

6 สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหา 1 เด็กหนีเรียน 2 เด็กติดเกม 3 เล่นการพนัน
1 เด็กหนีเรียน 2 เด็กติดเกม 3 เล่นการพนัน 4 สิ่งเสพติดที่เป็นที่แพร่ระบาดขณะนี้ คือ ยาไอซ์ เหล้าปั่น 5 การทะเลาะวิวาท 6 การให้เด็กลงโทษกันเอง

7 แนวทางแก้ไข 1 ครูที่ปรึกษาต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรม ของเด็กเพื่อป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงที 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยประสานกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 3 ให้ครูเวรดูแลเด็กที่มาโรงเรียนในตอนเช้าโดยตรวจตราและ ตรวจสอบความผิดปกติของนักเรียนหากพบปัญหาให้ ประสานงานกับครูประจำชั้นเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

8 4 ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ และ เอกชน ในการป้องกันคุ้มครองดูแลให้ความรู้ ในเรื่องสารเสพติด อบายมุข การทะเลาะวิวาท 5 ใช้ระบบสารวัตรนักเรียนติดตามดูแลนักเรียนอย่างเข้มงวด 6 ควรให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดภาคเรียนละ 1 ครั้ง

9 7 เมื่อมีเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องแจ้ง ผู้อำนวยการเขต สำนักการศึกษา และผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ทราบทันที 8 โครงการห้องเรียนพ่อแม่ เพื่ออบรมการดูแลลูกในวัยต่าง ๆ 9 ห้ามมิให้มีการลงโทษกันเองระหว่างนักเรียน

10 10 การลงโทษเด็กต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
11 เปิดโรงเรียน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครบ 50 เขต 12 จ้างบัณฑิตจิตอาสา 500 คน ประจำ 435 โรงเรียน เพื่อทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกบำเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะ

11 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ปัญหา คะแนน O-NET ในวิชาหลัก ยังอยู่ในระดับต่ำ (สูงกว่าระดับประเทศ)

12 แนวทางแก้ไข 1 จัดอบรมครูในวิชาหลักทั้ง 8 กลุ่มสาระ 2 จัดอบรมครูปฐมวัย
1 จัดอบรมครูในวิชาหลักทั้ง 8 กลุ่มสาระ 2 จัดอบรมครูปฐมวัย 3 ครูประจำวิชาต้องดูแลเอาใจใส่การเรียนของเด็กอย่าง ใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กที่มีผลการเรียนต่ำ ต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ 4 กรณีครูสอนไม่ตรงวิชาเอกจะนำการเรียนทางไกล ผ่านดาวเทียมเข้ามาเสริม 5 มีการจัดสอนกวดวิชาให้นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ม และม.6


ดาวน์โหลด ppt การประชุมมอบนโยบายด้านคุณภาพของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google