งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมภาษณ์ และการให้คำปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมภาษณ์ และการให้คำปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมภาษณ์ และการให้คำปรึกษา
พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Positive attitude**********
การสัมภาษณ์นักศึกษา Positive attitude********** แนะนำตัวเอง ทำความรู้จักกันเบื้องต้น สถานที่ที่เหมาะสม สร้างสัมพันธภาพที่ดี

3 สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ
มีความเปิดเผย จริงใจ (Genuine) มีท่าทีที่อบอุ่น(Warmth) ให้เกียรติต่อกัน(Respect) มีความเห็นอกเห็นใจ(Empathy)

4 ท่าทางที่เหมาะสม โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย สบตา ระยะห่างเหมาะสม
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าตรง สงบ และผ่อนคลาย

5 การให้คำปรึกษา ไม่ใช่การบำบัดรักษาความผิดปกติ ไม่ใช่การสั่งสอน
การช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ใช่การบำบัดรักษาความผิดปกติ ไม่ใช่การสั่งสอน ไม่จำกัดอยู่เพียงการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการพัฒนาตนเอง

6 ระดับของการให้คำปรึกษา
รับฟังความในใจ ระบายความกังวล ให้ข้อมูล พิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ เข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง

7 กระบวนการให้คำปรึกษา
การสร้างสัมพันธภาพ การสำรวจปัญหา การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การยุติการให้คำปรึกษา การติดตามผล

8 ลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
ไม่แฝงความอยากครอบงำ มีความอบอุ่นจริงใจ เป็นธรรมชาติ ยอมรับผู้มาปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข มีความเข้าใจผู้มาปรึกษาอย่างลึกซึ้ง มองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

9 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Empathy)
เข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้ ยังคงความเป็นตัวเองอยู่ สื่อให้เขารู้ได้ว่าเข้าใจ

10 เทคนิคการสัมภาษณ์ Silence technique
การใช้คำถามปลายเปิด (open-ended question) การทบทวนคำพูด (restatement) การทวนความ (paraphrasing) การตรวจสอบความหมาย (clarification) การสะท้อนความรู้สึก (reflect feeling) การสรุปความ (summarization) Silence technique

11 การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
Active listening แสดงความเป็นกันเองมากกว่าที่จะเป็นการเป็นงานตลอดเวลา มีการทบทวนความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม

12 การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
พร้อมที่จะตอบคำถามของนักศึกษา ไม่ควรตอบในสิ่งที่ไม่รู้ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่นักศึกษาถามมา พูดเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนบ้าง

13 การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
ให้คำชมเชยในสิ่งที่นักศึกษาทำได้ดีแล้ว ซักถามนักศึกษาว่ามีความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวการมาพบกันอย่างไร มี self-awareness

14 Early detection

15 Early detection Depression ± suicide Adjustment disorder
Mood disorders Depression ± suicide Bipolar disorders ± psychotic features Anxiety disorders Generalized Anxiety Disorder (GAD) Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

16 Personality disorders
Psychotic disorders Schizophrenia Personality disorders Obsessive Compulsive Personality Disorder (OCPD) Borderline Personality Disorder Histrionic Personality Disorder Antisocial Personality Disorder Narcissistic Personality Disorder

17 Don’t ท่าทางที่ไม่เป็นมิตร มีท่าทีระแวงสงสัย
ท่าทางที่ดูเหมือนยุ่งอยู่ตลอดเวลา การอ่านเอกสารอื่นไปด้วยขณะพูดคุย

18 Don’t (ต่อ) การพูดเบาๆ ไม่ชัดถ้อยชัดคำ ใช้คำถามปลายปิด
ตัดบทขณะนักศึกษาเล่าเรื่องราวให้ฟัง หยุดการพูดคุยอย่างกระทันหัน

19 Don’t (ต่อ) ไม่ให้โอกาสบอกถึงความคิดหรือความเข้าใจของ นักศึกษาเอง
ไม่สนใจความกังวลใจหรือความคาดหวังที่นักศึกษามี สนใจเพียงแต่ผลการเรียนของนักศึกษา

20 จรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา
Confidentiality***************** รู้ข้อจำกัดของตนเองในการให้คำปรึกษา ไม่ทำใน สิ่งที่ทำไม่ได้หรือไม่รู้ ข้อมูลทุกอย่างหากจะเปิดเผยต้องได้รับการยินยอม เสียก่อน

21 จรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา
ไม่พยายามยัดเยียดความเชื่อทางศาสนา ปรัชญา ชีวิต วิถีชีวิต การเมือง ต้องคอยทบทวนสถานการณ์เสมอว่า “การให้คำปรึกษานี้เพื่อใคร?”

22 “การให้คำปรึกษานี้เพื่อใคร?”

23 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสัมภาษณ์ และการให้คำปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google