งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น พื้นฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อเป็นการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น พื้นฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น พื้นฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
การศึกษาตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น พื้นฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

2 การศึกษาบุคคลด้วยวิธีธรรมชาติ
เป็นการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกของคน - จากใบหน้าของบุคคล - สังเกตจากแววตา ดวงตา - กริยา ท่าทางของบุคคล - เจตนารมณ์ของบุคคล

3 การศึกษาบุคคลด้วยหลักวิทฯ การแพทย์
เป็นการศึกษาโดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อดู ความผิดปกติทางร่างกาย - ความพิการและการเจ็บป่วยเรื้อรัง - ความผิดปกติทางสมอง - โรคจิต โรคประสาท - ความบกพร่องทางจิตใจ จากสภาพแวดล้อม

4 1.พฤติกรรมของคนที่เป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
หรือจากความบกพร่องทางจิต - บุคลิกภาพแปรปรวน แสดงพฤติกรรมแปลกๆ พูดปด ขโมย เล่นการพนัน ติดยา หนีงาน - มีปมด้อย ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก - B เหมือนเด็ก ขี้อ้อน ร้องให้ โวยวายเมื่อแก้ ปัญหาไม่ได้ ต้องมีเพื่อนตลอดเวลา - ก้าวร้าว หนีสังคม ชอบทำร้ายผู้อื่น โต้ตอบ รุนแรง เกลียดชังรุนแรง

5 - อารมณ์ไม่มั่นคง ชอบอวดอ้าง มีความชอบ
ที่ผิดปกติจากบุคคลทั่วไป 2.โรคประสาท - วิตกกังวล อาจจะแสดงออกทางกาย เช่น ปวดท้อง ไม่มีสาเหตุ ใจเต้นแรง หอบ อาเจียน - ควบคุมการกระทำไม่ได้ ย้ำคิดย้ำทำ หวาดกลัว ไม่มีเหตุผล - เหนื่อยอ่อนตลอดเวลา

6 การศึกษาบุคคลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
- ต่อมเพศ ถ้าผลิตฮอร์โมนน้อย จะทำให่ ง่วงเหงา หาวนอน เหนื่อยอ่อน ไม่สดชื่น มีผลต่อการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ การศึกษาบุคคลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาทั้งพฤติกรรมภายใน ความคิด ความรู้สึก ความจำ การรับรู้ อารมณ์ และจากพฤติกรรมภายนอก

7 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
- การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม แบบ ทดสอบ 1.การสังเกต - จากพฤติกรรมบุคคล ร่วมกับสภาพ สวล. - ดูพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจน - ควรใช้ผู้สังเกตหลายๆ คน - มีจุดมุ่งหมายในการสังเกต - จด บันทึกไว้

8 พฤติกรรมที่ควรสังเกตเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
- สีหน้า แววตา พอใจ ไม่พอใจ ดีใจ โกรธ - กิริยา ท่าทาง พอใจ ยกย่อง ดูถูก เคารพ - B ที่ผิดปกติ พูดติดขัด ติดอ่าง หาวนอนบ่อย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นทันทีทันใด - การปรับตัวของบุคคล เมื่ออยู่ในสถานการณ์บางอย่าง - การพูดจาและน้ำเสียง คงที่ หรือเปลี่ยนไป - อื่นๆ

9 2.การสัมภาษณ์หรือซักถาม
- ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละบุคคล - ความรู้สึก ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม - ซักถามเพื่อศึกษาตนเอง ข้อดี ข้อบกพร่อง - เพื่อศึกษาผู้อื่น - สิ่งที่ควรพิจารณาในการซักถาม สถานที่ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มารยาท (ไม่ควรล้ำเรื่องส่วนตัว)

10 3.การใช้แบบวัดและแบบทดสอบ
การศึกษาบุคคลด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยา - ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่ - ทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ B แบบพ่อแม่ แบบผู้ใหญ่ แบบเด็ก - ทฤษฎีการเรียนรู้ - ทฤษฎีมนุษยนิยม - ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ID ego superego

11 การศึกษาบุคคลจากประวัติและผลงาน
- พ่อแม่และบรรพบุรุษ กรรมพันธุ์ การอบรม - ลักษณะทางสรีระและสุขภาพจิต - ลำดับการเกิด - ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม สภาพครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ฐานะทางเศรษฐกิจ และทางสังคม - การอบรมเลี้ยงดู - ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม ประเพณี

12 - ความสำเร็จและความล้มเหลว
- การยอมรับของสังคม (ครอบครัว โรงเรียน องค์การ เพื่อน เจ้านาย บุคคลอื่นๆ) การศึกษาบุคคลจากการทำงานร่วมกัน - บุคลิกภาพ - พฤติกรรมที่แสดงออก รู้ตัว ไม่รู้ตัว - อารมณ์ - ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม


ดาวน์โหลด ppt เพื่อเป็นการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น พื้นฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google