งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขัดเกลาทางสังคม (socialization)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
ลักษณะสังคมมนุษย์-อยู่รวมกันตั้งแต่ 2 คน มนุษย์เรียนรู้ตั้งแต่ในครรภ์มารดา มนุษย์ต้องพึ่งพาผู้อื่นในวัยเยาว์ มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ มนุษย์ใช้ภาษาเป็นสัญลักษณ์ในการติดต่อ ความหมาย/ความเข้าใจ

2 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
ความเป็นมนุษย์/คน พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมทางสังคม/ การขัดเกลาทางสังคม

3 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
ความหมาย การอบรมสั่งสอนควบคู่การเลี้ยงดู การอบรมให้รู้ระเบียบสังคม ค่านิยมต่างๆ การทำให้บุคคลมีวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบ

4 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
ความมุ่งหมาย การปลูกฝังระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน การปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิต การกำหนดบทบาทหน้าที่ในสังคม การทำให้เกิดความชำนาญ/ทักษะ

5 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
กระบวนการ เริ่มต้นจากครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย + + พ่อ แม่ + ลูก

6 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
ทารก/เด็ก ได้รับการเลี้ยงดู-นม น้ำ ยา ความอบอุ่น.. เรียนรู้ภาษา/คำพูด-หม่ำ มีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก/สื่อต่างๆ

7 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
องค์กรที่ให้การขัดเกลาทางสังคม ครอบครัว โรงเรียน/สถานศึกษา วัด/ศาสนา กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ สื่อมวลชน

8 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

9 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

10 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

11 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

12 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

13 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

14 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
รูปแบบการขัดเกลาทางสังคม 1. พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบเข้มงวดกวดขัน ลูกจะเป็นคนที่พึ่งพิงคนอื่น/ยินยอม 2.พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไม่ควบคุมมาก ลูกจะมีเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม/ว่องไว

15 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
รูปแบบการขัดเกลาทางสังคม 3.พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไม่ควบคุมมาก แต่มีท่าที่ไม่เป็นมิตร ลูกจะเป็นคนดื้อ ไม่ยอมใคร ก้าวร้าว

16 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
ผลของการขัดเกลาทางสังคมทำให้เกิด ความเป็นตัวตน (Self) ซึ่งมาจาก... พ่อแม่และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านภาษา โดยการเรียนรู้วัฒนธรรม ของสังคม

17 การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
ให้วิเคราะห์ตนเอง เป็นคนอย่างไร ชอบ/ไม่ชอบอะไร ความใฝ่ฝันคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google