งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2555/56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2555/56"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2555/56

2 การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2555/56
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน การขึ้นทะเบียน 1. เกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม ใช้ฐานข้อมูลเดิม ปี 2554/55 ผ่านประชาคม ตามแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555/56 2. เกษตรกรรายใหม่ ขึ้นทะเบียนด้วยแบบขึ้นทะเบียน ทพศ. การตรวจสอบ 1. การประชาคม 2. การสุ่มตรวจแปลง การออกใบรับรอง

3 ขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ
URL: เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เลือกปีการขึ้นทะเบียนเป็นปี 2555/56 เลือกชนิดพืช

4 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
สามารถทำได้มี 2 กรณี คือ 1. กรณีเกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม 2. กรณีเกษตรกรรายใหม่

5 กรณีเกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน (รายเก่า) เลือกเมนูย่อย แบบประกาศ/ยืนยัน การขึ้นทะเบียน เรียกพิมพ์ แบบปิดประกาศเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555/56 ตัวอย่าง (ซึ่งเป็นข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรเคยแจ้งขึ้นทะเบียนและผ่านประชาคมในปีที่ผ่านมา คือ ปี 2554/55) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเอง และเกษตรกรรายอื่น

6 กรณีเกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน (รายเก่า) เลือกเมนูย่อย แบบประกาศ/ยืนยัน การขึ้นทะเบียน เรียกพิมพ์ แบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555/56 ตัวอย่าง เพื่อให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเอง โดยต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมคือ - กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ขึ้นทะเบียน - วันที่เพาะปลูก - วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว

7 กรณีเกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน (รายเก่า) เลือกเมนูย่อย แบบบันทึกการขึ้นทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรเข้าสู่ระบบ

8 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลเกษตรกร รายเก่า

9 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลเกษตรกร รายเก่า (ต่อ)

10 กรณีเกษตรกรรายใหม่ เข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน (รายใหม่)
เพื่อบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรเข้าสู่ระบบ

11 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลเกษตรกร รายใหม่

12 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลเกษตรกร รายใหม่

13 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลเกษตรกร รายใหม่ (ต่อ)

14 ขั้นตอนการประชาคม 1. จัดประชาคม จากเมนู จัดทำประชาคม 2. บันทึกผลการประชาคม จากเมนู รายงานประชาคม

15 ขั้นตอนการออกใบรับรอง
1. ออกใบรับรองรับรองเป็นรายแปลง จากเมนู ออกใบรับรอง

16 การแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง
แยกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 เปลี่ยแปลงชื่อผู้ขึ้นทะเบียน - เสียชีวิต - เจ็บป่วย - ต้องโทษติดคุก - ไปต่างประเทศ แก้ไขข้อมูลผ่านเมนู แบบคำร้อง เลือกหัวข้อย่อย คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขึ้นทะเบียน

17 การแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง (ต่อ)
กรณีที่ 2 แก้ไขข้อมูลในใบรับรอง - ข้อมูลที่มิใช่สาระสำคัญ เช่น การสะกดชื่อ-สกุล คำนำหน้า เป็นต้น - ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เขตการใช้น้ำชลประทาน จำนวนเนื้อที่ปลูก เอกสารสิทธิ์ กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ขอขึ้นทะเบียน วันที่เพาะปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว แก้ไขข้อมูลผ่านเมนู แบบคำร้อง เลือกหัวข้อย่อย คำร้องขอแก้ไขข้อมูลที่มีผลและไม่มีผลกับวงเงิน


ดาวน์โหลด ppt การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2555/56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google