งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Microsoft Word 2007 / 2010 เพื่อการจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Microsoft Word 2007 / 2010 เพื่อการจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Microsoft Word 2007 / 2010 เพื่อการจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 การใช้ Microsoft Word 2007 / 2010 เพื่อการจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด

2 เนื้อหาในการอบรม ทบทวน Ribbon ต่างๆ Ribbon – หน้าแรก Ribbon – แทรก

3 ทบทวน Ribbon ต่างๆ

4 Ribbon - หน้าแรก

5

6 เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษร ที่ใช้เป็นประจำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

7 กำหนดชื่อรูปแบบอักษร
ปรับแต่งรูปแบบตามต้องการ

8 ขั้นตอนนี้มีความเชื่อมโยงกับการทำสารบัญอัตโนมัติ
เลือกลักษณะของอักษร ขั้นตอนนี้มีความเชื่อมโยงกับการทำสารบัญอัตโนมัติ

9 เราจะได้รูปแบบตัวอักษรตามต้องการ

10 Ribbon - แทรก

11 Ribbon – เค้าโครงหน้ากระดาษ

12

13 การกำหนดระยะขอบเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงาน

14 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
Ribbon – การอ้างอิง การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

15

16 ขั้นตอนแรก – เลือกรูปแบบการอ้างอิง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงาน
ขั้นตอนแรก – เลือกรูปแบบการอ้างอิง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงาน

17 พิมพ์เนื้อหาตามปกติ และเมื่อต้องการแทรกอ้างอิง จำไว้ว่า Cursor ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแทรกอ้างอิง

18 กรณียังไม่เคยมีข้อมูลการอ้างอิง เลือก เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่

19 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

20 เลือกรูปแบบ ของทรัพยากร ที่นำมาอ้างอิง

21 เลือกภาษา ของทรัพยากร ที่นำมาอ้างอิง

22 กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ จำไว้ว่า ให้ใส่ในช่อง “ผู้เขียน”

23 กรณีผู้แต่งเป็นชาวไทย จำไว้ว่า ให้ใส่ในช่อง “ผู้เขียนที่เป็นองค์กร”

24 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มี (*) แล้วเลือก “ตกลง”

25 หากต้องการใส่เลขหน้าที่อ้างอิงถึง ให้พิมพ์เพิ่มที่ตำแหน่งนั้นๆ ได้เลย

26 Ribbon – การอ้างอิง บรรณานุกรม

27 ขั้นตอนแรก – ให้นำ Cursor ไปไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการสร้างบรรณานุกรม
ขั้นตอนที่สอง – เลือกบรรณานุกรม - เลือกรูปแบบของบรรณานุกรม

28 ผลลัพธ์ที่ได้คือบรรณานุกรมตามรูปแบบการอ้างอิงที่เลือกไว้

29 หากรูปแบบอักษรไม่ถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปกติ

30 หากต้องการแก้ไขรายการบรรณานุกรมที่ไม่ถูกต้อง ให้ลบข้อมูลบรรณานุกรมทั้งหมดก่อน

31 กรณีต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลการอ้างอิง
เลือก “จัดการแหล่งข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ หลักจากนั้น เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก “แก้ไข”

32 แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
แล้วเลือก “ตกลง”

33 เลือกบรรณานุกรม – เลือกรูปแบบของบรรณานุกรม อีกครั้ง

34

35 Ribbon – การอ้างอิง สารบัญ

36 ปรับแต่งรูปแบบอักษร ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน

37 ข้อมูลที่จะนำไปเป็นหัวข้อในสารบัญ ถูกกำหนดในรูปแบบอักษรไว้แล้ว

38 เลือกสารบัญ – เลือกรูปแบบของสารบัญที่ต้องการ

39 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ สารบัญที่ได้นำหัวข้อต่างๆ มาจัดทำพร้อมเลขหน้า ตามที่กำหนด

40 หากรูปแบบที่ได้ ไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม สามารถปรับแต่งได้ตามปกติ

41 Ribbon – จดหมายเวียน

42 ขั้นตอนแรก – เลือก “เริ่มจดหมายเวียน” – เลือกรูปแบบของจดหมายเวียน

43 ตัวอย่างการทำซองจดหมายเวียน – เลือกขนาดซองจดหมาย แล้วเลือก “ตกลง”

44 เลือก “เริ่มจดหมายเวียน” – เลือก “ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอน”

45 ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอน

46 พิมพ์ข้อความของซองจดหมาย ตามตำแหน่งที่ต้องการ
จำไว้ว่า ข้อมูลของผู้รับ ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูล หลังจากนั้น เลือก “ถัดไป: กำลังเริ่มเอกสาร”

47 เลือก “ถัดไป: เลือกผู้รับ”

48 กรณีไม่เคยมีฐานข้อมูลผู้รับ ให้เลือก “พิมพ์รายการใหม่” แล้วเลือก “สร้าง”

49 หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างจัดการข้อมูลของผู้รับ หากต้องการปรับแก้เขตข้อมูล ให้เลือก “กำหนดคอลัมน์เอง”

50 ปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลตามต้องการ ซึ่งทำได้ทั้ง เพิ่ม / ลบ / เปลี่ยนชื่อ
จำไว้ว่า ต้องการกระทำกับข้อมูลใด ต้องเลือกเขตข้อมูลนั้นก่อน หลังจากนั้น เลือก “ตกลง”

51 เริ่มกรอกข้อมูลผู้รับ ตามเขตข้อมูลให้ถูกต้อง หลักจากนั้นเลือก “ตกลง”

52 เลือก “ถัดไป: จัดเรียงซองจดหมายของคุณ”
v เลือก “ถัดไป: จัดเรียงซองจดหมายของคุณ”

53 เลือก “รายการเพิ่มเติม...” จะปรากฏหน้าจอ “การแทรกเขตข้อมูล...”
ให้ทำการจัดวางเขตข้อมูลตามตำแหน่งที่ต้องการ หลักจากนั้นเลือก “ถัดไป: แสดงตัวอย่างซองจดหมาย”

54 หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เลือก “ก่อนหน้า: จัดเรียงซองจดหมาย”

55 ปรับแต่งข้อมูลตามต้องการ แล้วเลือก “ถัดไป: แสดงตัวอย่างซองจดหมาย”

56 เลือก << หรือ >> เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เลือก << หรือ >> เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

57

58 เลือก “ถัดไป: ทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์”
เลือก “ถัดไป: ทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์”

59 เลือก “การพิมพ์ ...”

60 กำหนดการพิมพ์ตามต้องการ แล้วเลือก “ตกลง”

61 การแก้ไขจดหมายเวียน – ครั้งต่อไป

62 เปิดไฟล์ตามวิธีการปกติ

63 เลือก “ใช่” เพื่อยืนยันการเปิดเอกสารเรียกใช้คำสั่ง SQL

64 เลือก “แก้ไขรายชื่อผู้รับ”

65 เลือก รายการฐานข้อมูล – แล้วเลือก “แก้ไข”

66 แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเลือก “ตกลง”


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Microsoft Word 2007 / 2010 เพื่อการจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google