งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง

3

4 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
ส่วนที่ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร ส่วนที่ 3 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน

5 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน รหัสทะเบียนเกษตรกร
วันที่ขึ้นทะเบียน สถานที่ขึ้นทะเบียน ชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เลขรหัสประจำบ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อาชีพหลัก/อาชีพรอง

6 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร
ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ สถานะภาพ วันเดือนปีเกิด ช่วยทำการเกษตร การเป็นสมาชิกองค์กร

7 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 3 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน
3.1 การถือครองที่ดิน 1) ที่ตั้งแปลง 2) ประเภทเอกสารสิทธิ์ 3) เลขที่เอกสารสิทธิ์ 4) เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ 5) ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์ 6) เขตชลประทาน 7) ค่าพิกัดภูมิศาสตร์

8 ข้อมูลที่จัดเก็บ 3.2 กิจกรรมการเกษตร 1) ชนิดพืช/สัตว์
3.2 กิจกรรมการเกษตร 1) ชนิดพืช/สัตว์ 2) พันธุ์พืช/สัตว์ 3) วันที่เพาะปลูก/เลี้ยง 4) วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว 5) เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง 6) เนื้อที่เก็บเกี่ยว 7) รหัสการปลูก/เลี้ยง 8) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (ก.ก./ตัว)

9 การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องอ่านและรับทราบข้อความทั้งหมดที่กรอกในแบบคำร้อง และยืนยันว่าเป็นข้อมูลถูกต้องเป็นจริง 2. การลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง 1) เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน 2) พยาน 3) เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน 4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

10 ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล

11 ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำนาเกลือสมุทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือจำหน่ายหรือใช้งานในครัวเรือน

12 ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล
ด้านพืชและนาเกลือสมุทร ด้านปศุสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

13 ด้านพืชและนาเกลือสมุทร
ลำดับที่ กลุ่มพืช ขนาดเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล 1. ข้าว ๑ ไร่ (4๐๐ ตารางวา) 2. พืชไร่ 3. พืชผัก ๑ งาน (๑๐๐ ตารางวา) 4. ไม้ดอกไม้ประดับ 5 ไม้ผล 6 ไม้ยืนต้น 7. นาเกลือสมุทร

14 ด้านปศุสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ ขนาดเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล
ลำดับที่ กลุ่มพืช ขนาดเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล 1. การเลี้ยงสัตว์ปีก ๕๐ ตัวขึ้นไป 2. การเลี้ยงโค (เนื้อ/นม) กระบือ (เนื้อ/นม) ๑ ตัวขึ้นไป 3. สุกร/แพะ/แกะ 2 ตัวขึ้นไป 4. ผึ้ง ๒๕ รังขึ้นไป ๕. ครั่ง ๕๐ รังขึ้นไป ๖. ไหม ๒ แผ่นขึ้นไป

15 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประเมินการจัดเก็บข้อมูลตามจริง ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google