งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการระบาดศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการระบาดศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการระบาดศัตรูพืช
สำคัญ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงดำหนามมะพร้าว ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ลักษณะรายงาน เป็นรายงานการระบาดเฉพาะกิจของ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล หนอนหัวดำมะพร้าว และแมลงดำหนามมะพร้าว ต้องรายงานทุกสัปดาห์ ก่อนเวลา น. ของวันพุธ การหยุดรายงานโดยที่ยังมีพื้นที่ระบาดในสัปดาห์ก่อน จะถือว่าขาดส่งรายงานระบบจะนำข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้ามาใส่แทนโดยปริยาย โดยจะถูกบันทึกว่าเป็น record ที่ขาดส่งรายงาน และจังหวัด/อำเภอ ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ระบบนำมาใส่แทนนั้นด้วยเช่นกัน ข้อมูลการระบาด และการขาดส่งรายงาน จะถูกประมวลผล และนำเสนอต่อ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกสัปดาห์ และจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยปริยาย

3 ขั้นตอนและวิธีรายงาน
ตำบลดำเนินการตรวจสอบและประเมินพื้นที่ระบาดโดยวิธี RRA แล้วแจ้งอำเภอ อำเภอ บันทึกข้อมูลของทุกตำบลเข้าระบบในคราวเดียวกัน ระหว่างวันจันทร์ จนถึงก่อน น.ของวันพุธ จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง / แก้ไข / ทวงถาม ข้อมูลของอำเภอ และสามารถบันทึกข้อมูลแทนอำเภอได้ ระหว่างวันจันทร์จนถึงก่อน น.ของวันพุธ เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้บันทึกข้อมูลให้ทันก่อนเวลา น. ของวันพุธ หลัง น. ของวันพุธ ระบบจะปิด ไม่ให้มีการบันทึกแก้ไขใดๆ ได้อีก และจะเปิดรับข้อมูลของสัปดาห์ใหม่ ในวันจันทร์ถัดไป หากไม่มีพื้นที่ระบาด ให้บันทึกเป็น 0 (เลขศูนย์) ทั้งพื้นที่และจำนวนเกษตรกร ห้ามเว้นว่าง เพราะระบบจะนำข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้ามาใส่แทนโดยปริยาย และจะถูกบันทึกว่าเป็น record ที่ขาดส่งรายงาน ระบบไม่เปิดให้มีบันทึกแก้ไขข้อมูลสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้ทันเวลาก่อน น. ของวันพุธ เพราะหลังจากนี้ระบบจะปิดรับข้อมูล

4 ใส่ User name และ password คลิก Login
ใส่ User name และ password คลิก Login

5 อ่านและทำความเข้าใจ

6 เลือกพืชที่ต้องการรายงาน

7 แถบเมนู ชื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูล เมนูออกจากระบบ ชื่อแบบรายงาน ช่วงเวลารายงาน ตัวรายงาน แถบบันทึก/ยกเลิก ข้อมูล

8 แบบรายงานการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน พบเพลี้ยแป้งสีชมพูร้อยละ คิดเทียบกับพื้นที่ระบาดทั้งหมด ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น/ลดลง คลิกบันทึก

9 แบบรายงานการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน บันทึกวัยของ BPH ที่พบ และโรคข้าวที่พบ ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น/ลดลง คลิกบันทึก

10 แบบรายงานการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว
บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน พื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ที่ควบคุม โดยวิธีตัดทางใบแล้ว ระบุพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ ซ้อนทับกับพื้นที่การระบาด ของแมลงดำหนาม ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น/ลดลง คลิกบันทึก

11 แบบรายงานการระบาดแมลงดำหนามมะพร้าว
บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน ระบุพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ ซ้อนทับกับพื้นที่การระบาด ของหนอนหัวดำ ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น/ลดลง คลิกบันทึก

12 เลือกชนิดของศัตรูมะพร้าว
ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว และ แมลงดำหนามมะพร้าว เมื่อบันทึกรายงานการระบาดแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ เลือกชนิดของศัตรูมะพร้าว

13 รายงานได้เมื่อบันทึกพื้นที่ระบาด
แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือ รายงานได้เมื่อบันทึกพื้นที่ระบาด เรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ลงในแบบรายงาน ระบุแหล่งให้การสนับสนุน คลิกบันทึก

14 การพิมพ์แบบรายงาน

15 การประมวลผลข้อมูล

16 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดและอำเภอควรซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานให้ตรงกัน จังหวัดสามารถเห็นข้อมูลได้ถึงระดับตำบล และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เอง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลผิดพลาด จังหวัดควรตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน น. ของวันพุธ อย่าลืม จังหวัดและอำเภอต้องรับผิดชอบข้อมูลร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt รายงานการระบาดศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google