งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนใบสำคัญเบิกเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนใบสำคัญเบิกเงินสด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนใบสำคัญเบิกเงินสด
ค่ารักษาพยาบาล - ชื่อโรค - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล รายการที่เบิกได้(ต้องมีรหัสที่ กรมบัญชีกลางกำหนด) เช่น ถอนฟัน - ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล ผู้เบิกต้องประทับตรารับรอง การใช้สิทธิ์เบิกของตนเองทุกครั้ง ค่าเล่าเรียนบุตร - แนบหนังสือของทางโรงเรียน (ใบอนุญาต) - ผู้เบิกต้องประทับรับรองการใช้สิทธิ์เบิกของตนเอง

2 ใบสำคัญเงินสด เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง (ปกติ)
แนบใบขออนุมัติเดินทางราชการ (ฉบับจริง) ใบเสร็จค่าน้ำมัน ใบเสร็จค่าที่พัก ผู้เบิกเซ็นต์ชื่อรับรองการใช้สิทธิ์เบิกในใบเสร็จที่นำมาเบิกทุกฉบับ - การเบิกค่าแท็กซี่ - ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้ใส่ทะเบียนรถยนต์ และไม่ได้ เซ็นชื่อรับรอง ในใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ไม่ได้ใส่ทะเบียนรถยนต์ ปัญหาที่พบ

3 ใบสำคัญเงินสด เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง อบรม สัมมนา
ต้องแนบหนังสือเชิญเข้าการอบรม / สัมมนา แนบกำหนดการอบรม / สัมมนา (ตารางเวลา) เพื่อนำไปประกอบคิดคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน , อาหารเย็น ในช่วงอบรม / สัมมนา กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการ ไปประชุมต่างจังหวัด ไปเช้าเย็นกลับ แต่กำหนดการระบุว่า มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อด้วย ถ้าผู้เบิก ไม่ได้อยู่ร่วมรับประทานอาหาร ให้หมายเหตุ ด้วยว่า ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเซ็นต์รับชื่อด้วย

4 ปัญหาที่พบ ไม่ได้แนบหนังสือเชิญเข้าอบรม / สัมมนา ไม่ได้แนบกำหนดการอบรม / สัมมนา ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ไม่ได้เซ็นต์ชื่อรับรองการใช้สิทธ์เบิก ในใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใบเสร็จค่าทางด่วน

5 ใบสำคัญเงินสด เบิกค่าเช่าบ้าน
รวบรวมใบสำคัญเงินสดเบิกค่าเช่าบ้าน ส่งเบิก(กองคลัง) ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือน เบิกได้เดือนละ 1 ครั้ง ปัญหาที่พบ - ผู้เบิกไม่ได้เซ็นต์ใบรับรองการใช้สิทธิ์เบิก ในใบเสร็จค่าเช่าบ้าน - ผู้เบิกได้รับค่าเช่าบ้านช้า เนื่องจากต้องรอ ให้กองแผนงานอนุมัติงบประมาณ ค่าเช่าบ้าน

6 ใบสำคัญเงินสด (จัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ไม่เกิน 5,000 บาท)
ปัญหาที่พบ - ไม่มีผู้รับของในใบเสร็จรับเงิน - ผู้รับของไม่เซ็นต์ชื่อ และไม่ได้ลงวันที่กำกับว่ารับของวันที่เท่าไร - แก้ไขวันที่ในใบเสร็จรับเงิน เพราะไม่สอดคล้องกับวันที่ เห็นชอบ และอนุมัติรับราคา

7 ใบสำคัญเงินสด วงเงินตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป
ต้องทำ PO.(ใบสั่งซื้อ / รับจ้าง / เช่า ) ปัญหาที่พบ - ในใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ ไม่มีผู้รับของ เซ็นชื่อผู้รับของ พร้อมลงวันที่ กำกับในใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ - การขออนุมัติผู้ขาย(รายใหม่) ต้องทำข้อมูลหลักผู้ขาย(ผข.) เสนอกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีขั้นตอนหลายขั้นตอนใช้เวลาในการ อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายจากกรมบัญชีกลาง เพราะฉะนั้น ส่วนต่าง ๆ ต้องนำ ข้อมูลของผู้ขาย เช่น สำเนาแบบ ภพ.20, สำเนาหนังสือ จดทะเบียนการค้า , สำเนาเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และสำเนา เลขที่เงินฝากธนาคาร (Book Bank) พร้อมรับรองสำเนาจากบริษัท/ ร้านค้า มาให้เจ้าหน้าที่การเงิน ให้เร็วที่สุด

8 ปัญหาที่พบ ใบสำคัญเงินสด ในการจัดประชุม/สัมมนา
มีผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา จากหลายจังหวัด ปัญหาที่พบ - ผู้เข้าอบรม / สัมมนา ไม่ได้นำแบบขออนุมัติทางราชการ มา ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการส่งเบิกด้วย ก็ขอให้แจ้ง ผู้ที่เข้ารับการอบรม / สัมมนา ล่วงหน้า ในการเตรียม หลักฐานมาเบิก คือ แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

9 ใบสำคัญเงินสด ในการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ
สัญญายืมเงิน/การส่งใบสำคัญหักใช้เงินยืม - ไม่ควรส่งเงินหักใช้เงินยืมเกินกำหนดเวลากำหนดที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง ระบุไว้ในสัญญายืมเงิน และ ถ้ามีเงินคืนเหลือมากกว่าร้อยละ 10 ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่มีเงินเหลือ คิดดี ทำดี พูดดี จิตใจดี แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว The End.


ดาวน์โหลด ppt การเขียนใบสำคัญเบิกเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google