งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการโดยใช้เงินรายได้

2 การเดินทางไปราชการภายในประเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายในหลักลักษณะเหมาจ่าย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 1.2 ค่าที่พัก ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 1.3 ค่าพาหนะ ให้เบิกตามความจำเป็นและเหมาะสม

3 2. การเดินทางไปราชการภายในต่างประเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายในหลักลักษณะเหมาจ่ายโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 2.2 ค่าที่พัก ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 2.3 ค่าพาหนะ ให้เบิกตามความจำเป็นและเหมาะสม

4 หลักฐานการเบิกเงินให้มี 2 ฉบับ
3.1 ใบรับรองการจ่ายเงินของหัวหน้าคณะผู้เดินทาง ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

5 4. กรณีที่เป็นการเดินทางไปฝึกอบรม ได้แก่ การไปประชุม อบรม สัมมนา ฝึกงาน หรือดูงาน และผู้จัดได้ประสานงาน เรื่องที่พักและอาหาร ให้เบิกได้เฉพาะรายการที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้ 4.1 กรณีที่ผู้จัดประสานงานในการจัดอาหารและเรียกเก็บเงิน ค่าอาหารให้เบิกค่าอาหารได้ตามที่เรียกเก็บแต่ให้งดเบิก ค่าเบี้ยเลี้ยง 4.2 กรณีที่ผู้จัดเลี้ยงอาหารมื้อใด ให้งดเว้นเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงของมื้อนั้น 4.3 กรณีที่ผู้จัดประสานงานเกี่ยวกับค่าที่พักหรือเรียกเก็บ ค่าที่พักในอัตราเท่าไร ก็ให้เบิกได้ในอัตรานั้น

6 5. ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับการเดินทางไป ราชการในต่างประเทศ ให้เบิกได้ดังนี้
5.1 ค่าเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด 5.2 ค่าซักรีดเสื้อผ้า ให้เบิกได้เฉพาะกรณีที่การเดินทาง ติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป และให้เบิกเท่าที่จำเป็น 5.3 ค่าธรรมเนียมการเดินทางออกนอกประเทศ หรือค่าภาษีสนามบินให้เบิกได้ตามที่เรียกเก็บ

7 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google