งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านหน้า ผอ.งบ. นางสาวสุขใจ งามเลิศ กองการเงินและบัญชี กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านหน้า ผอ.งบ. นางสาวสุขใจ งามเลิศ กองการเงินและบัญชี กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านหน้า ผอ.งบ. นางสาวสุขใจ งามเลิศ กองการเงินและบัญชี กทม.
นางสาวสุขใจ งามเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองการเงินและบัญชี กทม. กรมชลประทาน เดินทางไปราชการ เดินทางไปราชการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ วันที่ พค.55 ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 2 วัน X 1 คน 480.- ค่าที่พักเหมาจ่าย 800.- 1,280.- (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ผู้ยืมลงลายมือชื่อ

2 ด้านหลัง ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก / กอง รับรองตัวบุคคล
ชื่อผู้ยืมเงิน เลขที่อัตรา ( ) ตำแหน่ง ผู้รับรอง ผู้อำนวยการสำนัก / กอง หรือผู้บังคับ บัญชาเจ้าสังกัด พิจารณารับรองจำนวนเงินที่ขอยืม กรรมการรับเงิน 2 คน (ไม่รวมผู้ยืม)

3    ด้านหน้า ผอ.งบ. กองการเงินและบัญชี นางสาวสุขใจ งามเลิศ กทม.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ค่าดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการจดบันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ พค.55 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก ค่าเบี้ยเลี้ยง (80 บาท X 5 คน X 3 วัน) 12,600.- 1,200.- ค่าสมนาคุณวิทยากร (21 ซม. X 600 บาท) (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 13,800.- 17 พ.ค.55 21 พ.ค. 55 ค่าดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการจดบันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ พค.55 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (36 คนX 25 บาทX 6 ครั้ง) 5,400.- ค่าอาหารกลางวัน, เย็น (36 คนX 300 บาทX 5 มื้อ) 54,000.- ค่าที่พัก (4 ห้อง X 1,500 บาท X 2 วัน) 12,000.- (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 71,400.-

4 ด้านหลัง ผู้ยืมลงลายมือชื่อ

5 (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
ใบสำคัญ 30 พ.ค. 55 กรมชลประทาน 1,200.- นางสาวสุขใจ งามเลิศ (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ท ใบสำคัญ 1,200.- ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบฯ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ขบ. ………………………………………. 1,200.- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

6 ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ท.......... เงินสด 80.-
30 พ.ค. 55 กรมชลประทาน 80.- นางสาวสุขใจ งามเลิศ (แปดสิบบาทถ้วน) ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ท เงินสด 80.- ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบฯ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ขบ. ………………………………………. 80.- ผู้ยืม / ผู้ส่งแทน ลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (แปดสิบบาทถ้วน)

7 (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ผอ.งบ. กทม. นางสาวสุขใจ งามเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองการเงินและบัญชี ท พฤษภาคม 2555 17 พ.ค.55 21 พ.ค. 55 (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 71,400.- 21 มิย. 55 5,400.- โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 54,000.- ค่าอาหารกลางวัน, เย็น 12,000.- ค่าที่พัก 71,400.- ผู้ยืม / ผู้ส่งแทน ลงลายมือชื่อ นางสาวสุขใจ งามเลิศ 30 พ.ค. 55


ดาวน์โหลด ppt ด้านหน้า ผอ.งบ. นางสาวสุขใจ งามเลิศ กองการเงินและบัญชี กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google